32/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.02.2011

32
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa § 33 písm. j) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
výnos z 22. júna 2010 č. 1/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia.
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2011.
Výnos je uverejnený v čiastke 2/2010 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.