320/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

320
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 28. septembra 2011
o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory na podnikanie v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka formou dotácie (ďalej len „dotácia“).
§ 2
Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch
(1)
Dotáciu na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch1) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je podnikateľ hospodáriaci na lesných pozemkoch2) (ďalej len „obhospodarovateľ lesa“).
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa, ktorého mladý lesný porast
a)
nie je starší ako sedem rokov od vzniku holiny,
b)
vznikol po náhodnej ťažbe,
c)
je obhospodarovaný podľa programu starostlivosti o lesy,3)
d)
skontroloval príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva4) a vydal potvrdenie o tom, že lesný porast je zabezpečený.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky sadzby na hektár zabezpečeného mladého lesného porastu5) v príslušnom hospodárskom súbore lesných typov zverejnenej vo výzve podľa § 7 ods. 2 písm. c).
(4)
Výška dotácie podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
(5)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je
a)
výpočet sumy,
b)
potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa odseku 2 písm. d) a že je lesný porast obhospodarovaný podľa programu starostlivosti o lesy.
§ 3
Dotácia na rozvoj rekreačných funkcií lesov
(1)
Dotáciu na rozvoj rekreačných funkcií lesov možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obhospodarovateľ lesa.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa, ktorému odborný lesný hospodár6) a príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva potvrdí projekt.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených v projekte.
(4)
Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 3 sú náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú po predložení žiadosti na
a)
budovanie a údržbu lesných chodníkov a cyklistických trás v lese,
b)
značenie a údržbu značenia lesných chodníkov a cyklistických trás v lese,
c)
budovanie a údržbu turistických zariadení súvisiacich s infraštruktúrou pre návštevníkov lesa vrátane zariadení pre zdravotne postihnuté osoby.
(5)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je
a)
projekt, ktorého obsah je zverejnený podľa § 7 ods. 2 písm. b),
b)
súhlas alebo výnimka na vykonanie činností uvedených v projekte, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu.7)
§ 4
Dotácia na propagáciu
(1)
Dotáciu na propagáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obhospodarovateľ lesa.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených v projekte, ktorými sú náklady alebo výdavky na propagáciu
a)
lesov a lesníctva alebo
b)
produktov z lesa.
(3)
Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami na účel podľa odseku 2 sú náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú po predložení žiadosti na
a)
tlač informačných materiálov o lesoch a lesnej produkcii,
b)
prezentáciu lesov a lesnej produkcie v elektronických a tlačových médiách,
c)
organizáciu seminárov a rôznych akcií pre styk s verejnosťou so zameraním na problematiku lesníctva.
(4)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je projekt, ktorého obsah je zverejnený podľa § 7 ods. 2 písm. b).
§ 5
Dotácia na ochranné a obranné opatrenia proti podkôrnemu hmyzu
(1)
Dotáciu na ochranné a obranné opatrenia8) proti podkôrnemu hmyzu v lesných porastoch9) so zastúpením smreka možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obhospodarovateľ lesa.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa,
a)
ktorému odborný lesný hospodár a príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva potvrdí projekt,
b)
ktorému príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydal potvrdenie o tom, že práce súvisiace s poskytnutou dotáciou podľa odseku 1 sa vykonali podľa projektu,
c)
ktorého lesné porasty uvedené v projekte majú zastúpenie smreka podľa opisu porastov a hospodárskych opatrení v programe starostlivosti o lesy viac ako 50 %.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených v projekte, ktoré vzniknú po predložení žiadosti na
a)
vykonávanie kontroly výskytu podkôrneho hmyzu a jeho monitoring,
b)
realizáciu ochranných opatrení proti šíreniu podkôrneho hmyzu,
c)
realizáciu obranných opatrení proti šíreniu podkôrneho hmyzu a následným sekundárnym škodlivým činiteľom,
d)
kladenie lapákov,
e)
nákup a rozmiestnenie lapačov a feromónových prípravkov,
f)
asanáciu lapákov odkôrnením alebo chemickým ošetrením,
g)
chemické ošetrenie alebo odkôrnenie odvážaného neodkôrneného dreva napadnutého podkôrnym hmyzom,
h)
použitie biologických prípravkov a metód na ochranu a obranu proti podkôrnemu hmyzu,
i)
spracovanie napadnutých a poškodených stromov,
j)
ošetrenie napadnutých a poškodených stromov,
k)
ďalšie opatrenia na zabezpečenie hygieny lesných porastov.
(4)
Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 3 sú aj náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú pred predložením žiadosti, ak sa dotácia poskytne podľa osobitného predpisu.10)
(5)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je
a)
projekt, ktorého obsah je zverejnený vo výzve podľa § 7 ods. 2 písm. b),
b)
súhlas alebo výnimka na vykonanie činností uvedených v projekte, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu,7)
c)
vyhlásenie obhospodarovateľa lesa o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokov a v príslušnom rozpočtovom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2, ak sa dotácia poskytne podľa odseku 4.
(6)
Prijímateľ predkladá pri zúčtovaní dotácie potvrdenie podľa odseku 2 písm. b).
§ 6
Dotácia na účasť obhospodarovateľa lesa na výstave
(1)
Dotáciu na účasť na výstave, ktorá je uvedená v kalendári výstav, možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obhospodarovateľ lesa.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov, ktoré vznikli pred aj po predložení žiadosti, a sú nimi:
a)
účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1.
registračný poplatok,
2.
výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3.
zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4.
zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b)
prenájom výstavných priestorov.
(3)
Dotáciu možno poskytnúť najviac do 3 320 eur na jednu výstavu v príslušnom rozpočtovom roku a nesmie presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.10)
(4)
Výška dotácie podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(5)
Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je
a)
kópia dokladu o uhradených nákladoch alebo výdavkoch, ktoré vznikli pred predložením žiadosti, alebo záväzná prihláška na výstavu potvrdená organizátorom výstavy s dokladom o výške nákladov alebo výdavkov, ktoré vzniknú po predložení žiadosti,
b)
výpočet požiadavky,
c)
vyhlásenie podľa § 5 ods. 5 písm. c).
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 7
(1)
Dotáciu poskytne platobná agentúra žiadateľovi po predložení žiadosti a splnení ustanovených podmienok.
(2)
Žiadosť sa predkladá na základe výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu (ďalej len „výzva“) zverejnenej na webovom sídle platobnej agentúry. Súčasťou výzvy je
a)
vzor žiadosti,
b)
obsah projektu, ak sa dotácia poskytne podľa § 3 až 5.
c)
sadzba na účely podľa § 2,
d)
zoznam kritérií na hodnotenie podniku v ťažkostiach,
e)
termín predloženia žiadosti,
f)
miesto predloženia žiadosti,
g)
ďalšie pokyny ministerstva a platobnej agentúry.
(3)
Dotáciu poskytne platobná agentúra po uzatvorení písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“).
(4)
Prílohou k žiadosti je
a)
doklad uvedený v osobitnom predpise,11)
b)
kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení osobitného účtu v banke na účel prijatia dotácie,
c)
kópia výpisu z obchodného registra, nie staršia ako 60 dní, ak ide o dotovanú osobu alebo inú dotovanú osobu,
d)
kópia výpisu zo živnostenského registra, nie staršia ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu,
e)
kópia osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, s potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
f)
kópia výpisu z registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou, nie staršia ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
g)
kópia výpisu z registra združení s právnou subjektivitou, nie staršia ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
h)
kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.
(5)
Dotáciu možno poskytnúť, ak žiadateľ nepoberá dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov a plní ostatné podmienky uvedené v osobitnom predpise.12)
(6)
Za oprávnený náklad sa podľa tejto vyhlášky nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak žiadateľ o dotáciu môže odpočítať daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.13)
(7)
Ak sa dotácia poskytne podľa § 5 ods. 4 a § 6, žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach14) a musí spĺňať podmienky podľa osobitných predpisov15) a kritériá zverejnené vo výzve.
§ 8
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.16)
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 320/2011 Z. z.
Výpočet požiadavky o dotáciu podľa § 2
Príloha č. 2 k vyhláške č. 320/2011 Z. z.
Vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokov a v príslušnom rozpočtovom roku
Príloha č. 3 k vyhláške č. 320/2011 Z. z.
Výpočet požiadavky o dotáciu
1)
§ 2 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
10)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
11)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
12)
§ 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
13)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
14)
Bod 2.2. usmernenia spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (Ú. v. EÚ C 244, 1. 10. 2004).
15)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).
16)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 98/34/ES z 22 júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20) v platnom znení.