324/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.10.2011 do 31.12.2011

324
ZÁKON
zo 14. septembra 2011
o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IV
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 80/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 7 ods. 3 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
tak určuje rozhodnutie Európskej komisie30) alebo ak ide o službu s pridanou hodnotou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30)
Napríklad Rozhodnutie Komisie zo 7. 10. 2008 o slovenských právnych predpisoch týkajúcich sa služieb hybridnej pošty [C(2008) 5912], Ú. v. EÚ, C 322, 17. 12. 2008.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 324/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 15, 21. 1. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 52, 27. 2. 2008; Ú. v. ES L 176, 5. 7. 2002).
Príloha č. 2 k zákonu č. 324/2011 Z. z.
VZOR
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Príloha č. 3 k zákonu č. 324/2011 Z. z.
VZOR
Popis projektu
2)
Čl. 13 Svetového poštového dohovoru (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 50/2010 Z. z. o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie).
3)
Akty Svetovej poštovej únie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 50/2010 Z. z.).
4)
§ 22 ods. 1 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).
6)
§ 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
16)
§ 18 ods. 4 až 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
17)
§ 15 ods. 5 písm. d) zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad § 89 až 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad čl. 27 ods. 3 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch), čl. 35 ods. 3 Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch).
22)
Napríklad zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov.
23)
§ 2a ods. 1 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2005 Z. z.
24)
§ 137 ods. 5 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
27)
Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
28)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
30)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.