326/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2011

326
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2011,
ktorou sa ustanovuje vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady, vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 16 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady (ďalej len „predbežná žiadosť“),
b)
vzor žiadosti o bytovú náhradu (ďalej len „žiadosť“),
c)
vzor deklarácie majetku žiadateľa o bytovú náhradu (ďalej len „žiadateľ“) a vzor deklarácie majetku spoločne posudzovaných osôb.
§ 2
Predbežná žiadosť a žiadosť
(1)
Predbežnú žiadosť podáva žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Žiadosť podáva žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Deklarácia majetku
(1)
Žiadateľ deklaruje svoj majetok na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Spoločne posudzované osoby deklarujú svoj majetok na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.
§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2011.
Ján Figeľ v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 326/2011 Z. z.
PREDBEŽNÁ ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE BYTOVEJ NÁHRADY
Príloha č. 2 k vyhláške č. 326/2011 Z. z.
ŽIADOSŤ O BYTOVÚ NÁHRADU
Príloha č. 3 k vyhláške č. 326/2011 Z. z.
DEKLARÁCIA MAJETKU ŽIADATEĽA
Príloha č. 4 k vyhláške č. 326/2011 Z. z.
DEKLARÁCIA MAJETKU SPOLOČNE POSUDZOVANEJ OSOBY