330/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.10.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

330
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 13. októbra 2011
o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
(1)
Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2010 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2)
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 10. marca 2012.
Čl. 2
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.