331/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2011 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

331
ZÁKON
zo 14. septembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IX
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
10.
§ 9 znie:
㤠9
K 1. januáru 2012 minister financií Slovenskej republiky určí vnútornú organizačnú štruktúru daňových úradov a zriadi pobočky daňových úradov a kontaktné miesta daňových úradov.“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I až IV, čl. V bodov 2, 3, 9 až 12, 15, 16, 18, 20 až 24, 26 a 28, čl. VI až VIII a čl. IX bodov 1 až 9 a 11 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012, a okrem čl. V bodov 1, 4 až 8, 13, 14, 17, 19, 25 a 27, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.