334/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2011 do 31.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

334
ZÁKON
zo 14. septembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z. a zákona č. 543/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5.
Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „webové sídlo“ v príslušnom tvare.
6.
V § 1 ods. 2 sa za slovom „silách2)“ vypúšťa čiarka a slová „a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách2)“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov“ nahrádza slovami „Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Starobné dôchodkové sporenie
Starobné dôchodkové sporenie je sporenie podľa tohto zákona, ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa osobitného predpisu3) zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti.“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
33.
V § 30 písm. b) sa slová „15 rokov“ nahrádzajú slovami „10 rokov“.
86.
V poznámke pod čiarou k odkazu 73 sa citácia „Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.“.
128.
V § 94 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť raz ročne sporiteľovi písomné vysvetlenie k výpisu z osobného dôchodkového účtu, ak oň sporiteľ požiada.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
129.
V § 94 ods. 11 sa slová „podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 9“.
151.
Za § 123p sa vkladajú § 123q až 123ab, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2011
§ 123q
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť na základe písomnej žiadosti vyplatí fyzickej osobe, ktorej zanikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu podľa § 123g ods. 2 účinného od 1. januára 2008, sumu vyjadrenú v peniazoch rovnajúcu sa hodnote počtu dôchodkových jednotiek, ktorý mala na osobnom dôchodkovom účte k 31. decembru 2007 z dôvodu poberania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu3); tieto údaje poskytuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti bezplatne Sociálna poisťovňa. Vyplácaná suma musí zodpovedať hodnote počtu dôchodkových jednotiek ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty. Vyplácaná suma podľa prvej vety sa môže znížiť najviac o odplaty, ktoré boli od 1. januára 2008 do 31. marca 2012 z osobného dôchodkového účtu preukázateľne uhradené; podrobnosti o výpočte výšky vyplácanej sumy a jej výplate môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť nevyplatí sumu podľa odseku 1, ak fyzická osoba získala najmenej 10 rokov starobného dôchodkového sporenia.
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 môže fyzická osoba podať po dovŕšení dôchodkového veku alebo po priznaní predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu;3) túto skutočnosť preukazuje žiadateľ. Dôchodková správcovská spoločnosť je sumu podľa odseku 1 povinná vyplatiť žiadateľovi do 60 dní od doručenia žiadosti.
§ 123r
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15. januára 2012 zaslať sporiteľovi v inom ako konzervatívnom dôchodkovom fonde písomné oznámenie o zrušení povinnosti dopĺňať majetok podľa § 63d vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde, ako aj o zmene názvov týchto fondov od 1. apríla 2012 s poučením, že ak má sporiteľ záujem na zachovaní povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok do dôchodkového fondu v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky v starobnom dôchodkovom sporení, môže prestúpiť do konzervatívneho dôchodkového fondu; súčasťou listovej zásielky tohto oznámenia musí byť aj návratka na prestup sporiteľa do konzervatívneho dôchodkového fondu, ktorej obsahom je dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo žiadosť, ak ide o sporiteľa, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť Sociálna poisťovňa, s poučením, že túto návratku musí sporiteľ, ktorý má záujem na zachovaní povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok do dôchodkového fondu v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky, podpísať a zaslať na adresu dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako doporučenú listovú zásielku. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15. januára 2012 zaslať sporiteľovi písomné oznámenie obsahujúce informáciu o základných zmenách podľa tohto zákona.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť do 30. novembra 2011 na svojom webovom sídle informácie podľa odseku 1 vrátane vzoru návratky na prestup sporiteľa do konzervatívneho dôchodkového fondu s poučením, že návratku musí sporiteľ, ktorý má záujem na zachovaní povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok do dôchodkového fondu v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky, podpísať a zaslať na adresu dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako doporučenú listovú zásielku.
§ 123s
Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 a preukázanie splnenia podmienok zápisu tejto zmluvy do registra zmlúv je spojené s neprimeranými ťažkosťami, je sporiteľ a táto zmluva sa považuje za zmluvu uzatvorenú v súlade s týmto zákonom, ak na výzvu Sociálnej poisťovne nedoručí v lehote šiestich mesiacov od doručenia výzvy Sociálnej poisťovne písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. Doručením písomného oznámenia podľa prvej vety fyzickej osobe zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku prvej účasti a zaniká zmluva o starobnom dôchodkovom sporení. Na výmaz zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv a na prevod sumy zodpovedajúcej nominálnej hodnote zaplatených príspevkov po doručení písomného oznámenia podľa prvej vety sa použije § 64a ods. 8 až 10.“.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z. a zákona č. 250/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách3) (ďalej len „vojak prípravnej služby“),“.
4.
V § 8 ods. 7 a v § 60 ods. 2 a 3 sa slová „policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „policajt a profesionálny vojak“ vo všetkých tvaroch.
9.
V § 233 ods. 11 sa slová „policajtov, profesionálnych vojakov a vojakov prípravnej služby“ nahrádzajú slovami „policajtov a profesionálnych vojakov“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 439/2004 Z. z., zákonom č. 721/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 310/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 677/2006 Z. z., zákonom č. 209/2007 Z. z., zákonom č. 519/2007 Z. z., zákonom č. 555/2007 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 62/2008 Z. z., zákonom č. 434/2008 Z. z., zákonom č. 449/2008 Z. z., zákonom č. 137/2009 Z. z., zákonom č. 572/2009 Z. z., zákonom č. 105/2010 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákonom č. 543/2010 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem prvého bodu až štvrtého bodu, deviateho bodu, jedenásteho bodu až tridsiateho druhého bodu, tridsiateho štvrtého bodu až osemdesiateho piateho bodu, osemdesiateho siedmeho bodu až stodvadsiateho siedmeho bodu, stotridsiateho bodu až stopäťdesiateho bodu, § 123t až 123ab v stopäťdesiatom prvom bode, stopäťdesiateho druhého bodu a stopäťdesiateho tretieho bodu v čl. I a druhého bodu, tretieho bodu, piateho bodu až ôsmeho bodu a desiateho bodu v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.