338/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

338
OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2011,
ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 3 zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na účely podľa § 2 písm. a), b) a c) zákona je uvedený v prílohe.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2011.
Ján Figeľ v. r.
Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti