340/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.10.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

340
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Zhromaždenie Singapurského dohovoru o práve ochrannej známky prijalo na 2. (1. mimoriadnom) zasadnutí v Ženeve, konanom 20. až 29. septembra 2010, zmeny Vykonávacieho predpisu k Singapurskému dohovoru o práve ochrannej známky (oznámenie č. 90/2010 Z. z.).
Pre Slovenskú republiku zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2011.
K oznámeniu č. 340/2011 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K SINGAPURSKÉMU DOHOVORU O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY
prijaté Zhromaždením na 2. (1. mimoriadnom) zasadaní v Ženeve 20. až 29. septembra 2010
(platné od 1. novembra 2011)
[...]
Pravidlo 3
Podrobnosti týkajúce sa prihlášky
[...]
(4) [Trojrozmerná ochranná známka]
(a) Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je trojrozmernou ochrannou známkou, reprodukcia ochrannej známky bude obsahovať dvojrozmernú grafickú alebo fotografickú reprodukciu.
(b) Reprodukcia predložená podľa písmena a) môže podľa rozhodnutia prihlasovateľa pozostávať z jedného pohľadu na ochrannú známku alebo z viacerých rozličných pohľadov na ochrannú známku.
(c) Ak úrad usúdi, že reprodukcia ochrannej známky predložená prihlasovateľom podľa písmena a) dostatočne nevykazuje znaky trojrozmernej ochrannej známky, je oprávnený vyzvať prihlasovateľa, aby v rámci stanovenej lehoty predložil až šesť rôznych pohľadov ochrannej známky a/alebo slovný opis tejto ochrannej známky.
(d) Ak úrad usúdi, že rozličné pohľady a/alebo opis ochrannej známky, ktoré sú stanovené v písmene c), naďalej dostatočne nevykazujú znaky trojrozmernej ochrannej známky, je oprávnený požiadať prihlasovateľa, aby do primerane stanovenej lehoty predložil vzorku ochrannej známky.
(e) Bez ohľadu na ustanovenie písmen a) až d) je postačujúca na priznanie dátumu podania dostatočne jasná reprodukcia zobrazujúca trojrozmerný charakter ochrannej známky v jedinom pohľade.
(f) Odsek 3 písm. a) bod i) a písm. b) sa uplatňujú primerane.
(5) [Ochranná známka vo forme hologramu] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je vo forme hologramu, zobrazenie ochrannej známky musí obsahovať jeden alebo viac pohľadov na ochrannú známku zachytávajúcich holografický efekt ako celok. Ak úrad usúdi, že predložený pohľad alebo niekoľko pohľadov nezachytávajú holografický efekt ako celok, môže požadovať predloženie dodatočných pohľadov. Úrad tiež môže od prihlasovateľa požadovať, aby predložil opis tejto ochrannej známky.
(6) [Pohybová ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je pohybová, zobrazenie ochrannej známky musí, v zmysle rozhodnutia úradu, pozostávať z jedného obrázka alebo zo série statických alebo pohyblivých obrázkov zobrazujúcich pohyb. Ak úrad usúdi, že predložený obrázok alebo obrázky nezobrazujú pohyb, môže požadovať predloženie dodatočných obrázkov. Úrad tiež môže požadovať, aby prihlasovateľ predložil opis vysvetľujúci pohyb.
(7) [Farebná ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochrannú známku tvorí farba sama osebe alebo kombinácia farieb bez vymedzených tvarov, reprodukcia takej ochrannej známky musí pozostávať zo vzorky farby alebo farieb. Úrad môže požadovať označenie farby alebo farieb s použitím ich všeobecných názvov. Úrad môže požadovať aj opis toho, ako je farba alebo ako sú farby použité na tovaroch alebo v súvislosti so službami. Úrad tiež môže požadovať označenie farby alebo farieb uznanými kódmi farieb, a to podľa výberu prihlasovateľa, ktoré úrad akceptuje.
(8) [Polohová ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je polohová, reprodukcia ochrannej známky musí pozostávať zo samostatného pohľadu na ochrannú známku, ktorý ukazuje jej polohu na výrobku. Úrad môže požadovať, aby prvky, pre ktoré sa ochrana nepožaduje, boli označené. Úrad tiež môže požadovať opis polohy ochrannej známky na výrobku.
(9) [Zvuková ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je zvuková, zobrazenie takej ochrannej známky musí, v zmysle rozhodnutia úradu, obsahovať notový záznam v notovej osnove alebo opis zvuku tvoriaceho ochrannú známku, alebo analógový alebo digitálny záznam tohto zvuku, alebo akúkoľvek ich kombináciu.
(10) [Ochranná známka obsahujúca neviditeľný znak iný ako zvuková ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že súčasťou ochrannej známky je neviditeľný znak iný ako zvuková ochranná známka, zmluvná strana môže požadovať jedno alebo viac zobrazení ochrannej známky, uvedenie typu ochrannej známky a podrobnosti týkajúce sa ochrannej známky v zmysle zákonov zmluvnej strany.
(11) [Prepis ochrannej známky] [...]
(12) [Preklad ochrannej známky] [...]
(13) [Lehota na preukázanie skutočného použitia ochrannej známky] [...]
[...]