Predpis bol zrušený predpisom 326/2012 Z. z.

343/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. októbra 2011,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:
§ 1
Suma minimálnej mzdy na rok 2012 sa ustanovuje na
a)
327,20 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b)
1,880 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 408/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.