344/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

344
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 13. októbra 2011,
ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Dôchodkové dávky v roku 2012 sa zvyšujú o 3,3 %.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Jozef Mihál v. r.