345/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

345
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. augusta 2011 sa Portugalská republika stala stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z., oznámenie č. 52/2011 Z. z., oznámenie č. 70/2011 Z. z. a oznámenie č. 307/2011 Z. z.).
Portugalská republika určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru a zároveň oznámila svoje vyhlásenie k článku 23, 26 a 52 dohovoru.
K oznámeniu č. 345/2011 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA
zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„Portugalsko:
a) Dohovor pre Portugalsko nadobudol platnosť 1. augusta 2011.
b) Ratifikačná listina Portugalska obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného je rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom uznateľné a vykonateľné v Portugalsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Podľa článku 29 dohovoru Portugalsko určilo ako ústredný orgán ministerstvo spravodlivosti.“.