352/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

352
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2011,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 písm. b), c), e) a f) zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o harmonizácii a interoperabilite súborov priestorových údajov,
b)
podrobnosti o sprístupnení všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov,
c)
podrobnosti o sieťových službách,
d)
podrobnosti o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa § 9 zákona.
§ 2
Požiadavky na zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov
(1)
Zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov sa realizuje prostredníctvom
a)
údajových špecifikácií uvedených v osobitnom predpise,1)
b)
rozšírenia údajových špecifikácií uvedených v písmene a), ktoré vytvára povinná osoba podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona pri výkone svojej činnosti2) vo vlastnej zdrojovej evidencii súborov priestorových údajov.
(2)
Zabezpečenie interoperability a harmonizácie metaúdajov sa realizuje prostredníctvom
a)
profilu metaúdajov uvedenom v osobitnom predpise,3)
b)
rozšírenia profilu metaúdajov uvedeného v písmene a), ktoré vytvára povinná osoba podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona pri výkone svojej činnosti vo vlastnej zdrojovej evidencii súborov priestorových údajov v súlade s osobitným predpisom3) a v rozsahu podľa osobitného predpisu.4)
(3)
Technické zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov sa realizuje
a)
harmonizáciou súborov priestorových údajov v zdrojovej evidencii povinnej osoby a ich uložením v zdrojovej evidencii povinnej osoby alebo
b)
transformáciou týchto údajov prostredníctvom sieťových služieb podľa § 4.
§ 3
Sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov
Sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov sa realizuje prostredníctvom národného geoportálu. Povinná osoba môže poskytovať prístup k týmto súborom a službám aj prostredníctvom vlastných prístupových miest.
§ 4
Sieťové služby
Sieťové služby sa realizujú podľa štandardov pre webové služby, ktoré ustanovuje osobitný predpis.5)
§ 5
Spoločné využívanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa § 9
Povinná osoba pri každom využití súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov uvedie na viditeľnom mieste označenie osoby, ktorá tieto súbory alebo služby poskytla; označenie obsahuje názov alebo obchodné meno a sídlo tejto osoby a prípadne označenie práva duševného vlastníctva.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.
József Nagy v. r.
1)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8. 12. 2010) v platnom znení.
2)
Napríklad zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4. 12. 2008).
Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.
4)
STN EN ISO 19115 Geografická informácia. Metadáta (ISO 19115: 2003).
STN P CEN ISO/TS 19139 Geografická informácia. Metadáta. Implementácia XML schémy (ISO/TS 19139: 2007).
5)
§ 11 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.