354/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

354
ZÁKON
zo 14. septembra 2011
o finančnej správe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ HLAVA
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI DANÍ, POPLATKOV A COLNÍCTVA A ICH ÚLOHY
Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
b)
povinnosti, oprávnenia a prostriedky colníka.
§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
(1)
Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú:
a)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“),
c)
finančné úrady zapojené na rozpočet finančného riaditeľstva,
d)
Kriminálny úrad finančnej správy zapojený na rozpočet finančného riaditeľstva.
(2)
Finančné riaditeľstvo, finančné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú orgánmi finančnej správy (ďalej len „orgán finančnej správy“) a tvoria finančnú správu.
(3)
Colníci tvoria ozbrojený zbor a plnia úlohy podľa tohto zákona, osobitných predpisov1) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), na finančnom riaditeľstve, finančných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy, ak tento zákon v § 12 a 13 neustanovuje inak. Colníci plnia úlohy orgánu finančnej správy v služobnom pomere.2)
§ 3
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva plní tieto úlohy:
a)
vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov,
b)
vypracúva stratégiu colnej politiky a colníctva,
c)
vypracúva stratégiu rozvoja finančnej správy,
d)
pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
e)
vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
f)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam finančného riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa osobitných predpisov,3)
g)
schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta finančnej správy (ďalej len „prezident“); súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry finančného riaditeľstva môže byť laboratórium a inštitút vzdelávania ako osobitné organizačné jednotky určené na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,4)
h)
plní úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, rušením colných priechodov a so zmenou ich charakteru,
i)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom5) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
j)
ukladá finančnému riaditeľstvu úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v písmenách a) až f),
k)
plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.6)
(2)
Ministerstvo dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva podľa § 4 ods. 3 písm. d) vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy. Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údržby informačných systémov finančnej správy.
§ 4
Finančné riaditeľstvo
(1)
Finančné riaditeľstvo ako orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom finančného riaditeľstva je Bratislava.
(2)
Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a je
a)
zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, finančných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy,
b)
služobným úradom colníkov2) a štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, finančných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy.
(3)
Finančné riaditeľstvo plní tieto úlohy:
a)
riadi a kontroluje finančné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy,
b)
vypracúva koncepciu rozvoja finančnej správy v súlade so stratégiou rozvoja finančnej správy,
c)
zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov4) a medzinárodných zmlúv orgánmi finančnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva a navrhuje ich zmeny,
d)
vytvára, spravuje, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy finančnej správy7) a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie;8) zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy predkladá ministerstvu,
e)
vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov a colných deklarantov, udržiava a aktualizuje bázu dát informačných systémov finančnej správy a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,9)
f)
vykonáva činnosti správcu integrovaného colného sadzobníka, spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie,
g)
vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
h)
usmerňuje prijímanie záruk pri zabezpečovaní colného dlhu, rozhoduje o upustení od zabezpečenia colného dlhu v colnom režime tranzit,
i)
koordinuje uplatňovanie pravidiel určovania colnej hodnoty a pôvodu tovaru orgánom finančnej správy,
j)
schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
k)
poskytuje údaje štátnej štatistike o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami10) a o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie11) (ďalej len „členský štát“),
l)
zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,12)
m)
informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach podľa osobitných predpisov,13)
n)
informuje obce vo veciach daní a miestneho poplatku, ktoré spravujú, vo veciach správy daní a o osobitnom predpise14) a vyššie územné celky vo veciach dane, ktorú môžu ukladať podľa osobitného predpisu,15)
o)
rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov16) (ďalej len „žiadosť o prijatie opatrenia“) a v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom16) informuje príslušné colné orgány členských štátov o rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje žiadosť o prijatie opatrenia,
p)
prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu,17)
q)
poskytuje Európskej komisii
1.
informáciu o svojej príslušnosti na prijímanie žiadostí o prijatie opatrenia a na konanie o týchto žiadostiach podľa osobitného predpisu,16)
2.
v lehotách a štruktúre podľa osobitného predpisu18) zoznam žiadostí o prijatie opatrenia a zoznam prípadov, v ktorých bolo prerušené colné konanie alebo bol tovar zaistený pre podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva,
3.
zoznam finančných úradov príslušných na prijímanie žiadostí o vydanie osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu podľa osobitného predpisu,19)
4.
ďalšie informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi20) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
r)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam finančných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy a proti rozhodnutiam obcí vo veciach správy daní a poplatkov a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,3)
s)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov21) na základe poverenia ministerstva,
t)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri výkone colného dohľadu a daňového dozoru podľa medzinárodnej zmluvy a osobitného predpisu,21)
u)
robí úkony, okrem vyrubovacieho konania, ktoré inak patria do pôsobnosti finančných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy, ak
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo na majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
3.
hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené alebo že bude spôsobená ujma na prostriedkoch štátneho rozpočtu alebo rozpočtu Európskej únie a odvrátenie takého nebezpečenstva nemožno inak dosiahnuť,
4.
súvisia s úkonmi, ktoré je potrebné utajiť,
5.
je to potrebné na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi alebo osobitným predpisom,22)
6.
je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly alebo dozoru v oblasti hazardných hier vykonaných finančným úradom alebo úroveň colného dohľadu vykonávaného finančným úradom,
v)
schvaľuje tlač jednotného colného dokladu, tlačív uvedených v osobitnom predpise23) a zabezpečuje tlač daňových priznaní, hlásení a prehľadov, ktorých vzory určuje ministerstvo,24)
w)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi25) alebo medzinárodnou zmluvou.
(4)
Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi.
§ 5
Finančný úrad
(1)
Finančný úrad vykonáva pôsobnosť v územnom obvode kraja,26) ak § 6 až 9 alebo osobitný predpis13) neustanovujú inak.
(2)
Finančný úrad je preddavková organizácia finančného riaditeľstva.
(3)
Finančný úrad plní tieto úlohy:
a)
vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu,9)
b)
rozhoduje
1.
a robí úkony vo veciach colného dohľadu, ak § 4 ods. 3 písm. h) alebo osobitné predpisy27) neustanovujú inak,
2.
vo veciach správnych poplatkov a o odvolaniach proti rozhodnutiam obce v oblasti hazardných hier podľa osobitného predpisu28) a preskúmava rozhodnutia obce mimo odvolacieho konania,3)
3.
o vrátení cla alebo o odpustení cla,29)
4.
o povolení odkladu platenia cla a iných uľahčení platieb,30)
5.
o upustení od vybratia úroku z omeškania podľa osobitného predpisu,31)
6.
a robí úkony v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu,16)
c)
vymeriava, vyberá a eviduje clo, vymeriava úroky z omeškania a zabezpečuje použitie preplatku na colných platbách a úhradu inej splatnej platby,32) ktorú má vo svojej evidencii finančný úrad,
d)
vymáha nedoplatky na odvodoch podľa osobitného predpisu22) a nedoplatky na cle, pokutách a iných platbách vymeraných a uložených podľa colných predpisov,
e)
pátra po tovare, pri ktorom sa porušili daňové predpisy, alebo po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
f)
pátra po osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy, zisťuje porušovanie a zamedzuje porušovaniu daňových predpisov alebo colných predpisov, plní úlohy pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní porušovania osobitných predpisov,33)
g)
schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
h)
kontroluje vyberanie správnych poplatkov,34) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, vracia správne poplatky zaplatené kolkovými známkami, ukladá pokuty a vymáha správne poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odvádza celkovú sumu správnych poplatkov poukázanú inými správnymi orgánmi do štátneho rozpočtu,
i)
vracia súdne poplatky na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy súdov a odvádza celkovú sumu súdnych poplatkov poukázanú súdmi do štátneho rozpočtu,35)
j)
informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o ich právach a povinnostiach podľa osobitných predpisov,13)
k)
objasňuje a prejednáva porušenie daňových predpisov a predpisov v oblasti účtovníctva, colné delikty,36) colné priestupky,37) priestupky, colné delikty a iné správne delikty podľa osobitných predpisov,38) odhaľuje trestné činy spáchané v súvislosti s porušením daňových predpisov alebo colných predpisov a zisťuje ich páchateľov,39)
l)
zabezpečuje a vykonáva v prípade potreby sprievod osôb a tovaru vrátane dopravných prostriedkov v colnom režime tranzit,
m)
usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore vnútrozemskej pobočky finančného úradu,
n)
zisťuje, či tovar vrátane dopravných prostriedkov prestúpil colnú hranicu v súlade s daňovými predpismi alebo colnými predpismi, a ak sú porušené, prijíma opatrenia,
o)
aktualizuje bázu dát informačných systémov finančnej správy a poskytuje informácie podľa osobitných predpisov,40)
p)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov,21)
q)
používa informačné systémy finančnej správy7) uvedené v § 4 ods. 3 písm. d),
r)
vkladá do informačných systémov finančnej správy uvedených v § 10 ods. 2 písm. b) informácie a osobné údaje, ktoré získal pri plnení úloh vo svojej pôsobnosti,
s)
zabezpečuje spracovanie individuálnych účtovných výkazov a konsolidovaných účtovných a ostatných finančných výkazov predkladaných obcami,
t)
zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku41) o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a členským štátom, a s tým súvisiace činnosti,
u)
vykonáva kontrolu vývozu poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy,42) a iné kontroly, ak tak ustanovia osobitné predpisy,43)
v)
plní úlohy vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy v oblasti colníctva v rozsahu poverenia prezidenta,
w)
vykonáva dozor v oblasti hazardných hier a plní úlohy podľa osobitného predpisu,22)
x)
prijíma úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,44)
y)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.45)
(4)
Finančný úrad a jeho činnosť riadi riaditeľ. Riaditeľa finančného úradu vymenúva a odvoláva prezident.
(5)
Vnútornú organizačnú štruktúru finančného úradu na návrh riaditeľa finančného úradu určuje prezident.
(6)
Organizačnými zložkami finančného úradu sú pobočky finančného úradu, stanice finančného úradu a kontaktné miesta finančného úradu, ktoré na návrh riaditeľa finančného úradu zriaďuje a zrušuje prezident; pobočky finančného úradu zriaďuje a zrušuje prezident so súhlasom ministra.
(7)
Pobočku finančného úradu a stanicu finančného úradu riadi a ich činnosť zabezpečuje vedúci. Vedúceho pobočky finančného úradu a vedúceho stanice finančného úradu vymenúva a odvoláva riaditeľ finančného úradu.
(8)
Pohraničnou pobočkou finančného úradu je pobočka finančného úradu, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na železničných staniciach, v prístavoch, na letiskách, poštách a na iných miestach, ak vykonáva vstupný colný dohľad a výstupný colný dohľad; iná pobočka finančného úradu je vnútrozemská pobočka finančného úradu.
(9)
Finančný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a samostatne konať pred súdom v rámci svojej pôsobnosti. Za finančný úrad koná pred súdom riaditeľ finančného úradu alebo ním poverený zamestnanec alebo colník; prezident môže poveriť zastupovaním finančného úradu iného zamestnanca alebo colníka finančného riaditeľstva.
§ 6
Finančný úrad Bratislava okrem plnenia úloh uvedených v § 5 ods. 3 vydáva záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a záväzné informácie o pôvode tovaru;46) túto pôsobnosť vykonáva na celom území Slovenskej republiky.
§ 7
Finančný úrad Žilina okrem plnenia úloh uvedených v § 5 ods. 3 rozhoduje v konaní o udelení osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu a zabezpečuje výmenu informácií s príslušnými colnými orgánmi ostatných členských štátov a Európskou komisiou v tomto konaní;47) túto pôsobnosť vykonáva na celom území Slovenskej republiky.
§ 8
Finančný úrad pre východnú hranicu
(1)
Finančný úrad pre východnú hranicu vykonáva pôsobnosť v oblasti colníctva, dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnej dane pri dovoze; túto pôsobnosť vykonáva v územnom obvode uvedenom v prílohe č. 1. Sídlom Finančného úradu pre východnú hranicu sú Michalovce.
(2)
Finančný úrad pre východnú hranicu plní tieto úlohy:
b)
vymáha nedoplatky na cle, pokutách a iných platbách vymeraných a uložených podľa colných predpisov,
c)
pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
d)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodnej zmluvy a osobitného predpisu.21)
(3)
Pôsobnosť v oblasti colníctva, dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnej dane pri dovoze v územnom obvode Finančného úradu pre východnú hranicu nevykonávajú Finančný úrad Prešov a Finančný úrad Košice.
(4)
Na Finančný úrad pre východnú hranicu sa vzťahuje § 5 ods. 2 a 4 až 9.
§ 9
Finančný úrad pre vybrané daňové subjekty
(1)
Finančný úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva pôsobnosť na území Bratislavského kraja. Finančný úrad pre vybrané daňové subjekty nevykonáva pôsobnosť v oblasti colníctva a spotrebných daní.48) Sídlom Finančného úradu pre vybrané daňové subjekty je Bratislava.
(2)
V pôsobnosti Finančného úradu pre vybrané daňové subjekty sú vybrané daňové subjekty, ktorými na účely tohto zákona sú:
a)
banka a pobočka zahraničnej banky,49)
b)
poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne50) a pobočka zaisťovne z iného členského štátu,
c)
daňový subjekt, ktorý dosiahol ročný obrat 40 000 000 eur a viac, pričom do pôsobnosti finančného úradu pre vybrané daňové subjekty patrí daňový subjekt k 1. januáru druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom dosiahol ročný obrat 40 000 000 eur a viac. Ak ročný obrat tohto daňového subjektu poklesne pod ustanovenú hranicu, daňový subjekt patrí do pôsobnosti príslušného finančného úradu po dvoch rokoch od roku, v ktorom poklesol jeho obrat pod ustanovenú hranicu; to neplatí, ak počas týchto dvoch rokov daňový subjekt dosiahol ročný obrat 40 000 000 eur a viac.
(3)
Ročným obratom sa na účely odseku 2 písm. c) pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva rozumie súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie51) a pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave jednoduchého účtovníctva súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.51)
(4)
Finančný úrad pre vybrané daňové subjekty
b)
vymáha nedoplatky na odvodoch podľa osobitného predpisu,22)
c)
pátra po tovare, pri ktorom sa porušili daňové predpisy,
d)
objasňuje a prejednáva porušenie daňových predpisov, odhaľuje trestné činy spáchané v súvislosti s porušením daňových predpisov a zisťuje ich páchateľov,39)
e)
aktualizuje bázu dát informačného systému finančnej správy a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu.6)
(5)
Na Finančný úrad pre vybrané daňové subjekty sa vzťahuje § 5 ods. 2, 4 až 7 a 9.
§ 10
Kriminálny úrad finančnej správy
(1)
Kriminálny úrad finančnej správy vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Kriminálneho úradu finančnej správy je Bratislava.
(2)
Kriminálny úrad finančnej správy
a)
plní úlohy centrálnej koordinačnej jednotky a ďalšie úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv52) vo vymedzenej oblasti,
b)
používa informačné systémy finančnej správy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva, odovzdáva, využíva, ochraňuje a vyraďuje informácie a osobné údaje o osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy alebo je dôvodné podozrenie, že porušujú daňové predpisy alebo colné predpisy, alebo ktoré v oblasti pôsobnosti orgánu finančnej správy narušili alebo je dôvodné podozrenie, že narúšajú verejný poriadok, a ďalšie informácie o takých porušeniach daňových predpisov alebo colných predpisov alebo narušeniach verejného poriadku; takéto informácie a osobné údaje poskytne alebo sprístupní finančnému riaditeľstvu a finančnému úradu v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,
c)
prevádzkuje spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely,53) zodpovedá zaň, určuje údaje, ktoré sa doň vložia, prijíma opatrenia na zabezpečenie jeho bezpečnosti a bezpečnosti údajov, ktoré sa poskytujú podľa osobitného predpisu;54) na žiadosť príslušného orgánu členského štátu udeľuje súhlas na poskytnutie údajov, ktoré sám do tohto systému vložil, a na účely predchádzania trestným činom, vyšetrovania a stíhania trestných činov umožňuje priamy prístup do tohto informačného systému príslušnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu,
d)
poskytuje informácie v súvislosti s prevádzkovaním spoločného automatizovaného informačného systému na colné účely55) a zoznam závažných porušení vnútroštátnych predpisov56) podľa osobitného predpisu,57)
e)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov,58) proti nedovolenej preprave rádioaktívnych materiálov a iných vysokonebezpečných materiálov, ak si to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov a chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov v súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom,
f)
vykonáva colný dohľad po dohode s colnými orgánmi iných štátov utajeným sprievodom dodávky alebo iným utajeným spôsobom sledovania, ak je odôvodnený predpoklad, že zásielka obsahuje omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory, tabak, tabakové výrobky, chránené druhy rastlín, živočíchov a exempláre,58) na ktoré nebolo vydané príslušné povolenie alebo inú vec, na ktorej držbu je potrebné zvláštne povolenie,59) tovar, pri ktorom je podozrenie, že došlo k porušeniu daňových predpisov alebo colných predpisov, veci určené na spáchanie trestného činu alebo veci pochádzajúce z trestného činu alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva60) v záujme zistenia osôb, ktoré majú účasť na nakladaní s touto zásielkou; ak majú takto získané informácie slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, postupuje sa na základe právnej úpravy medzinárodnej spolupráce justičných orgánov v trestných veciach,
g)
vykonáva cezhraničné sledovanie a cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a medzinárodnou zmluvou,52)
h)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania a vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní alebo colných predpisov a zisťovania ich páchateľov,
i)
vykonáva úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti finančných úradov, ak
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
3.
na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi alebo colnými predpismi je potrebný bezprostredný zákrok,
4.
úkony finančného úradu, ktoré súvisia s úkonmi v pôsobnosti Kriminálneho úradu finančnej správy, je potrebné utajiť,
5.
je potrebné overiť úroveň colného dohľadu zabezpečovaného finančným úradom,
j)
zabezpečuje súčinnosť vo vymedzenej oblasti s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,61)
k)
pátra po osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovaniu daňových predpisov alebo colných predpisov, plní úlohy pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní porušovania osobitných predpisov,33)
l)
zabezpečuje bezpečnosť prepravy zaisteného tovaru, vykonáva sprievod zaistených alebo predvádzaných osôb podozrivých zo spáchania trestného činu,
m)
poskytuje súčinnosť Finančnému úradu Žilina pri preverovaní splnenia podmienok na udelenie osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu podľa osobitných predpisov,62)
n)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi63) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
o)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.64)
(3)
Na Kriminálny úrad finančnej správy sa vzťahuje § 5 ods. 2 a 4 až 7.
DRUHÁ HLAVA
SPOLUPRÁCA ORGÁNOV FINANČNEJ SPRÁVY SO ŠTÁTNYMI ORGÁNMI, OSOBAMI A SO ZAHRANIČÍM
§ 11
Orgán finančnej správy pri plnení úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými silami Slovenskej republiky, vyššími územnými celkami a obcami a s inými osobami.
§ 12
(1)
Orgán finančnej správy spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, daňovými orgánmi a colnými orgánmi iných štátov v rozsahu a za podmienok ustanovených právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnou zmluvou alebo dohodou zúčastnených strán.
(2)
Orgán finančnej správy môže plniť úlohy orgánu finančnej správy aj v zahraničí, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy.
(3)
Minister na návrh prezidenta po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky môže na plnenie úloh orgánu finančnej správy v zahraničí vyslať colníkov do medzinárodných organizácií, operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou alebo k colným správam iných štátov. O vyslaní colníkov do zahraničia do medzinárodných misií rozhoduje vláda Slovenskej republiky uznesením.
§ 13
(1)
Colník je oprávnený pôsobiť v zahraničí, kam je vyslaný na plnenie úloh orgánu finančnej správy,
a)
podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou,65)
b)
na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o jeho vyslaní do medzinárodných misií alebo
c)
v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou.
(2)
Na vyslanie colníka do zahraničia podľa § 12 sa vzťahuje osobitný predpis.2) O vysielaní colníka na výkon štátnej služby v zahraničí rozhoduje minister.
§ 14
(1)
Colník iného štátu môže podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou65) a týmto zákonom vykonávať na území Slovenskej republiky oprávnenia a povinnosti colníka.
(2)
Ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva a je to potrebné na plnenie úloh orgánu finančnej správy, môže príslušník colnej správy iného štátu so súhlasom ministra alebo ním poverenej osoby a so súhlasom príslušného orgánu iného štátu pre potreby orgánu finančnej správy a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
a)
vykonávať sledovanie osôb a vecí alebo
b)
používať informačno-technické prostriedky a nástrahovú a zabezpečovaciu techniku; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.66)
(3)
Činnosť príslušníka colnej správy iného štátu pri vykonávaní úloh podľa odseku 2 riadi colník poverený riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy.
(4)
Pri náhrade škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním úloh podľa odseku 2 sa postupuje podľa § 56, 57 alebo podľa osobitného predpisu.67)
TRETIA HLAVA
VYŠETROVANIE A SKRÁTENÉ VYŠETROVANIE
§ 15
(1)
Vyšetrovateľ finančnej správy vo vyšetrovaní a poverený pracovník finančnej správy v skrátenom vyšetrovaní sú vo veciach, ktoré vyšetrujú, procesne samostatní a sú viazaní iba Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnou zmluvou a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu.
(2)
Vyšetrovateľ finančnej správy vo vyšetrovaní a poverený pracovník finančnej správy v skrátenom vyšetrovaní sú vo veciach, ktoré vyšetrujú, oprávnení vyžadovať od finančného riaditeľstva, finančného úradu alebo Kriminálneho úradu finančnej správy v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonanie úkonov okrem úkonov trestného konania, a opatrení nevyhnutných na vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôžu vykonať sami.
ŠTVRTÁ HLAVA
POVINNOSTI, OPRÁVNENIA A DONUCOVACIE PROSTRIEDKY COLNÍKA
PRVÝ DIEL
POVINNOSTI COLNÍKA
§ 16
(1)
Colník je pri plnení úloh orgánu finančnej správy v služobnom pomere (ďalej len „výkon služby“) povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s tým vznikla inej osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného výkonom jeho služby.
(2)
Colník je povinný pri výkone služby spojenom so zásahom do práv alebo slobôd osoby poučiť ju o jej právach pri prvom úkone, a ak to nie je vzhľadom na okolnosti prípadu možné, ihneď po odpadnutí prekážky.
§ 17
(1)
Colník je povinný pri výkone služby aj mimo výkonu služby v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je v súvislosti s porušením daňových predpisov alebo colných predpisov páchaný trestný čin, priestupok, colný delikt alebo iný správny delikt alebo je podozrenie, že sa takýto trestný čin, priestupok, colný delikt alebo iný správny delikt pácha.
(2)
Služobný zákrok je týmto zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť colníka, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.
§ 18
(1)
Colník nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak
a)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje,
b)
jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,
c)
tomu bráni dôležitý záujem výkonu služby,
d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.
(2)
Ak colníkovi vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie o potrebe vykonať služobný zákrok najbližší finančný úrad.
(3)
Dôležitý záujem výkonu služby podľa odseku 1 písm. c) je, ak colník vykonáva alebo zabezpečuje
a)
bezprostredné prenasledovanie páchateľa trestnej činnosti, ktorý ju pácha v súvislosti s porušením daňových predpisov alebo colných predpisov,
b)
operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedky,
c)
služobný zákrok pod jednotným velením,
d)
služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového služobného zákroku alebo opatrenia nevyhnutného na odstránenie bezprostredného ohrozenia.
(4)
Pri plnení úloh podľa odseku 3 je však colník povinný vykonať služobný zákrok na odstránenie bezprostredného ohrozenia, ak je zjavne
a)
ohrozený život alebo zdravie alebo ak hrozí závažná škoda na majetku,
b)
ohrozené plnenie dôležitejšej úlohy, ako je úloha, ktorú plní.
(5)
Závažná škoda podľa odseku 4 písm. a) je taká škoda, ktorá je zjavne väčšia ako škoda, ktorá by vznikla nevykonaním služobného zákroku.
§ 19
(1)
Colník je pri vykonávaní služobného zákroku povinný použiť výzvu zodpovedajúcu služobnému zákroku.
(2)
Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, najmä vzhľadom na závažnosť služobného zákroku a možné následky jeho použitia, pred výzvou použije colník slová „v mene zákona“.
(3)
Každý je povinný poslúchnuť výzvu colníka pri vykonávaní služobného zákroku.
(4)
Proti tomu, kto neuposlúchne výzvu colníka pri vykonávaní služobného zákroku, sa postupuje podľa osobitného predpisu.68)
§ 20
Preukazovanie príslušnosti
(1)
Colník je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k finančnej správe, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku, najmä vzhľadom na bezprostrednosť hroziaceho alebo trvajúceho útoku osoby, proti ktorej colník zakročuje, dovoľujú.
(2)
Príslušnosť k finančnej správe preukazuje colník
a)
služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,
b)
služobným preukazom,
c)
služobným odznakom alebo
d)
ústnym vyhlásením „finančná správa“.
(3)
Ústnym vyhlásením „finančná správa“ preukazuje colník svoju príslušnosť iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo služobným odznakom. Služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo služobným odznakom sa colník preukáže, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.
(4)
Colník v služobnej rovnošate s identifikačným číslom preukazuje príslušnosť k finančnej správe aj služobným preukazom a podľa okolností aj ústnym vyhlásením pri vstupe do objektov, kde vstup kontroluje oprávnená osoba, alebo ak je o to pri služobnom zákroku požiadaný.
(5)
Colník v služobnej rovnošate s identifikačným číslom sa nepreukazuje služobným preukazom pri služobnom zákroku proti osobe, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok, osobe pristihnutej pri trestnom čine alebo priestupku páchanom v súvislosti s porušením daňových predpisov alebo colných predpisov, osobe ozbrojenej zbraňou,69) predvedenej osobe a osobe, ktorá narušila colnú hranicu.
(6)
Colník v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k finančnej správe pred začatím služobného zákroku ústnym vyhlásením a služobným preukazom alebo služobným odznakom.
(7)
Ak ide o služobný zákrok podľa odseku 5, colník v občianskom odeve preukazuje príslušnosť k finančnej správe iba ústnym vyhlásením a služobným preukazom len, ak to okolnosti a podmienky služobného zákroku, najmä vzhľadom na potrebu bezprostredného zákroku, dovoľujú.
(8)
Colník pri preukazovaní príslušnosti k finančnej správe nesmie vydať služobný preukaz a služobný odznak z rúk. Na požiadanie dá na nahliadnutie prednú stranu služobného preukazu, nie je pritom povinný oznámiť svoje meno a priezvisko, hodnosť ani funkčné zaradenie.
DRUHÝ DIEL
OPRÁVNENIA COLNÍKA
§ 21
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)
Colník je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie porušenia daňových predpisov, colného priestupku37) alebo colného deliktu36) a na zistenie ich páchateľov, ako aj na vypátranie tovaru a veci, ktoré unikli colnému dohľadu, alebo tovaru a veci, pri ktorých došlo k porušeniu osobitných predpisov.48) Ak je to potrebné, colník je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na finančný úrad na účely spísania zápisnice a podania vysvetlenia.
(2)
Vysvetlenie môže odmietnuť iba ten, kto by ním sebe alebo blízkej osobe70) spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok, colný delikt alebo iný správny delikt, alebo ten, kto je viazaný spovedným tajomstvom alebo nedotknuteľnosťou tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo písomne zverená pod podmienkou mlčanlivosti, ak je poverený pastoračnou starostlivosťou.
(3)
Vysvetlenie sa nesmie požadovať od toho, kto upozornil, že by ním porušil zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti a nebol od tejto povinnosti oslobodený.
(4)
Colník je povinný poučiť osobu o možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Osoba, ktorá sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví na finančný úrad, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu mzdy, ktorá jej preukázateľne ušla71) (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje orgán finančnej správy. Nárok na náhradu nemá osoba, ktorá sa dostavila iba vo vlastnom záujme alebo v dôsledku svojho protiprávneho konania.
(6)
Nárok na náhradu podľa odseku 5 je potrebné uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice na orgáne finančnej správy do ôsmich dní odo dňa, keď sa vyzvaná osoba dostavila, inak zaniká; o tom je potrebné vyzvanú osobu poučiť.
(7)
Ak vyzvaná osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie, môže ju colník predviesť na najbližší finančný úrad, aby sa s ňou mohla spísať zápisnica o podaní vysvetlenia. O predvedení spíše colník úradný záznam.
(8)
Zápisnica o podaní vysvetlenia musí byť s predvedenou osobou spísaná bez zbytočného odkladu.
(9)
Colník je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak z podaného vysvetlenia zistí dôvody na takýto postup; inak osobu ihneď prepustí. O odovzdaní osoby vyhotoví úradný záznam.
§ 22
Oprávnenie požadovať informácie
Colník je oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitej na odhalenie trestného činu spáchaného v súvislosti s porušením daňových predpisov alebo colných predpisov a na zistenie jeho páchateľa; to neplatí, ak ide o osobu uvedenú v § 21 ods. 3.
§ 23
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)
Colník je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie úloh orgánu finančnej správy, vyzvať osobu, aby preukázala svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným dokladom, cestovným dokladom cudzinca opatreným platným vstupným vízom Slovenskej republiky alebo povolením na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt cudzinca.
(2)
Namiesto preukazu totožnosti podľa odseku 1 možno predložiť platný
a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru, služobný preukaz príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo osobnú identifikačnú kartu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,
f)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
g)
potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení preukazu totožnosti podľa odseku 1.
(3)
Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, colník je oprávnený túto osobu predviesť na finančný úrad na účel zistenia totožnosti.
(4)
Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 a ani nemôže hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, colník je oprávnený predviesť osobu na finančný úrad a o zistenie totožnosti požiadať príslušný útvar Policajného zboru.
(5)
Ak colník nezistí totožnosť osoby do 12 hodín od jej predvedenia ani na základe údajov v evidenciách obyvateľov a ak je podozrenie, že osoba uvádza o sebe nepravdivé údaje, je povinný túto osobu odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru na účely zistenia totožnosti podľa osobitného predpisu.72)
(6)
Colník je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, inému orgánu alebo príslušnému zariadeniu, ak zistí dôvody na jej odovzdanie; inak predvedenú osobu ihneď prepustí.
(7)
Ak je predvedená osoba vyhlásená za nezvestnú, colník o nej vyrozumie toho, kto jej nezvestnosť oznámil. Ak ide o neplnoletú osobu, odovzdá ju zákonnému zástupcovi, príslušnému orgánu alebo zariadeniu; ak ide o osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony, odovzdá ju jej zákonnému zástupcovi alebo príslušnému zariadeniu, a ak ide o duševne chorú osobu, odovzdá ju príslušnému zariadeniu.
(8)
O predvedení a odovzdaní osoby spíše colník úradný záznam.
(9)
Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže podľa osobitného predpisu svoju príslušnosť k Vojenskému spravodajstvu, colník preverí túto príslušnosť v evidencii Vojenského spravodajstva. Ak sa preverením potvrdí príslušnosť osoby k Vojenskému spravodajstvu, colník ďalej totožnosť nepreveruje.
§ 24
Oprávnenie na prehliadku osoby
(1)
Ak je dôvodné podozrenie, že osoba má u seba tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu alebo podlieha spotrebným daniam, colník je oprávnený vykonať prehliadku tejto osoby. Prehliadku osoby môže vykonať len osoba rovnakého pohlavia.
(2)
Prehliadku osoby možno vykonať až vtedy, ak je výzva colníka na vydanie tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu, bezvýsledná.
(3)
Prehliadka sa vykoná za prítomnosti nezúčastnenej osoby rovnakého pohlavia; to neplatí, ak by pri prehliadke mohol byť ohrozený jej život alebo zdravie. O vyslovení súhlasu nezúčastnenej osoby colník vyhotoví zápisnicu.
(4)
Ak prehliadaná osoba kladie pasívny odpor, colník je oprávnený vykonať odloženie jednotlivých súčastí odevu prehliadanej osoby tak, aby sa spoľahlivo presvedčil, či osoba v odeve alebo na tele prepravuje tovar podliehajúci colnému dohľadu, a prikázať osobe, aby sa podrobila lekárskej prehliadke na dosiahnutie účelu, ktorý sa ňou sleduje. Ak sa má osoba podrobiť lekárskej prehliadke, colník je povinný túto osobu s dôvodmi lekárskej prehliadky oboznámiť a poučiť ju o možnosti podať námietku proti lekárskej prehliadke z dôvodov ustanovených osobitným predpisom.73)
(5)
Colník je povinný o vykonaní prehliadky osoby vyhotoviť úradný záznam. Náležitosti úradného záznamu o vykonaní prehliadky osoby a náležitosti zápisnice o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 25
Oprávnenie na zaistenie osoby
(1)
Colník je pri výkone služby oprávnený zaistiť osobu,
a)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život, svoje zdravie, svoj majetok alebo život, zdravie alebo majetok iných osôb,
b)
pristihnutú pri priestupku páchanom v súvislosti s porušením colných predpisov alebo u ktorej je podozrenie, že odňala tovar colnému dohľadu, alebo u ktorej je podozrenie, že porušila daňové predpisy, ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie veci,
c)
pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s porušením daňových predpisov alebo colných predpisov, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku alebo zaistenie dôkazov.
(2)
Colník je povinný pred úkonom zaistenia oznámiť osobe dôvody zaistenia.
(3)
Colník je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní úkonov zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie.
(4)
Ak colník neodovzdá osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu podľa odseku 3, musí osobu ihneď prepustiť. Zaistenie osoby z dôvodov uvedených v odseku 1 nesmie trvať viac ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody.
(5)
Zaistenej osobe sa umožní na jej požiadanie upovedomiť o zaistení niektorú z blízkych osôb alebo advokáta. Ak ide o vojaka, colník upovedomí najbližší vojenský útvar, a ak ide o osobu, ktorá nie je plnoletá, alebo o osobu, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, alebo jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, jej zákonného zástupcu.
(6)
O zaistení a odovzdaní osoby spíše colník úradný záznam.
§ 26
Oprávnenie na odoberanie daktyloskopických odtlačkov
Colník Kriminálneho úradu finančnej správy je oprávnený osobe zaistenej podľa § 25 ods. 1, osobe zadržanej, osobe zatknutej, osobe podozrivej alebo obvinenej zo spáchania trestného činu v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze alebo spotrebných daní alebo colných predpisov odobrať na plnenie úloh podľa tohto zákona daktyloskopické odtlačky. Colník je povinný o odobratí daktyloskopických odtlačkov osoby vyhotoviť úradný záznam.
§ 27
Oprávnenie na zaistenie veci
(1)
Ak je dôvodné podozrenie, že tovar,74) vec alebo listina súvisia s trestným činom alebo priestupkom spáchaným v súvislosti s porušením colných predpisov alebo s colným deliktom podľa osobitného predpisu,36) priestupkom alebo iným správnym deliktom podľa osobitného predpisu,75) alebo s porušením daňových predpisov alebo súvisia s trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom spáchaným v súvislosti s porušením predpisov o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty,76) a ak je to potrebné na zistenie skutkového stavu, colník je oprávnený ich zaistiť na vykonanie potrebných úkonov. Zaistenie môže trvať najviac 60 dní odo dňa zaistenia; ak je dôvodné podozrenie, že tovar, vec alebo listina môže súvisieť s trestným činom, zaistenie môže trvať len do rozhodnutia súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní vo veci.
(2)
Kto má tovar, vec alebo listinu uvedené v odseku 1, je povinný na výzvu colníka ich vydať; to sa nevzťahuje na listinu, ktorej obsah sa týka okolnosti, o ktorej platí zákaz požadovať vysvetlenie, okrem prípadu, keď došlo k oslobodeniu od povinnosti zachovať vec v tajnosti alebo k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti.
(3)
Ak tovar, vec alebo listina uvedené v odseku 1 nebudú na výzvu vydané, môže ich colník odňať.
(4)
Tovar, vec alebo listina, ktoré boli vydané, prevzaté alebo odňaté, vrátia sa tomu, kto ich vydal alebo od koho boli prevzaté, alebo komu boli odňaté, ak dôvody na vydanie, prevzatie alebo odňatie pominuli; na zaistenie tovaru podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,77) ak odseky 5 až 9 neustanovujú inak.
(5)
Ak je predmet zaistenia potrebný na vykonanie procesných úkonov, colník ho odovzdá finančnému úradu alebo orgánom činným v trestnom konaní.
(6)
Ak colník predmet zaistenia neodovzdal podľa odseku 5 alebo predmet zaistenia nevrátil podľa odseku 4, finančný úrad príslušný podľa služobného zaradenia colníka, ktorý tovar, vec alebo listinu zaistil, vydá o zaistení rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré boli tovar, vec alebo listina zaistené, ich presný opis a doručí ho osobe, ktorej boli tovar, vec alebo listina zaistené. Proti rozhodnutiu o zaistení tovaru, veci alebo listiny sa môže táto osoba odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(7)
Orgány činné v trestnom konaní vrátia predmet zaistenia príslušnému finančnému úradu po skončení trestného stíhania, ak je predmet zaistenia potrebný na vykonanie colného konania, a to aj vtedy, ak súd uložil trest jeho prepadnutia alebo ak súd uloží, že sa predmet zaistenia zhabáva.
(8)
Ak vlastník predmetu zaistenia nie je známy, colník odovzdá predmet zaistenia príslušnému finančnému úradu.
(9)
O zaistení, vrátení, odovzdaní na vykonanie procesných úkonov alebo na uskladnenie predmetu zaistenia spíše colník úradný záznam a o zaistení tovaru, veci alebo listiny vydá potvrdenie. Úradný záznam a potvrdenie musia obsahovať aj dostatočne presný opis vydaného, odňatého alebo prevzatého tovaru, veci alebo listiny, aby nemohli byť zamenené s iným tovarom, vecou alebo listinou, a dôvod zaistenia.
§ 28
Oprávnenie odňať zbraň
(1)
Colník je oprávnený presvedčiť sa, či predvádzaná osoba alebo zaistená osoba nemá pri sebe zbraň, a odňať jej ju. Na tento účel je colník oprávnený vykonať prehliadku osoby.
(2)
Colník je povinný vrátiť odňatú zbraň predvedenej osobe alebo zaistenej osobe pri jej prepustení. Vrátenie zbrane potvrdí dotknutá osoba svojím podpisom. Ak bránia vráteniu zbrane zákonné dôvody, colník vydá dotknutej osobe potvrdenie o odňatí zbrane a oznámi jej, že zbraň sa odovzdá útvaru Policajného zboru, a ihneď zabezpečí odovzdanie zbrane tomuto útvaru.
§ 29
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesta
Ak to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh podľa tohto zákona, colník je oprávnený prikázať, aby v nevyhnutne potrebnom čase osoby na určené miesta nevstupovali alebo sa na nich nezdržiavali.
§ 30
Oprávnenia colníka pri colnom dohľade, pri pátraní po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu, pri následnej kontrole a pri kontrole dodržiavania daňových predpisov
(1)
Pri vykonávaní colného dohľadu alebo pri kontrole dodržiavania daňových predpisov colník je oprávnený vstupovať na pozemky, ktoré nie sú súčasťou obydlia, do skladov obchodných, výrobných, prevádzkových a iných nebytových priestorov, kde sa nachádza tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu alebo podlieha spotrebným daniam, požadovať doklady o tomto tovare a potrebné vysvetlenie, nahliadať do účtovných kníh, dokladov a iných evidencií bez ohľadu na spôsob ich vedenia a vyhotovovať potrebnú dokumentáciu.
(2)
Pri pátraní po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu alebo podlieha spotrebným daniam, a po dokladoch o tomto tovare, pri pátraní po osobách, ktoré takýto tovar prepravujú, uskladňujú, majú v držbe alebo predávajú, alebo pri následnej kontrole je colník oprávnený uzavrieť priestory uvedené v odseku 1 a verejné miesta a vykonať ich prehliadku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby, tovar alebo doklady, po ktorých sa pátra, sa v týchto priestoroch nachádzajú, alebo že údaje uvedené v colnom vyhlásení, na ktorých základe bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu, sú nepravdivé.
§ 31
Oprávnenie na území Slovenskej republiky
Colník na území Slovenskej republiky je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený spôsobom ustanoveným v osobitných predpisoch78) dávať pokyny na zastavenie osoby a dopravného prostriedku, vykonávať colnú kontrolu batožiny, dopravného prostriedku, jeho nákladu, prepravných a sprievodných listín a kontrolu z hľadiska dodržiavania daňových predpisov; na tento účel je oprávnený použiť vhodné technické prostriedky vrátane technických zariadení na zisťovanie látok a predmetov. Zastavovanie osoby a dopravného prostriedku a kontrola batožiny, nákladu, prepravných a sprievodných listín nesmie sledovať iný záujem než odhalenie tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu, alebo tovaru, pri ktorom je podozrenie, že unikol colnému dohľadu, zistenie totožnosti osoby, ktorá tovar colnému dohľadu odňala alebo sa na tomto odňatí zúčastnila, ako aj vykonanie opatrení podľa daňových predpisov alebo colných predpisov.
§ 32
Oprávnenie na prekonanie odporu alebo vytvorenej prekážky
(1)
Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn alebo príkaz colníka a strpieť vykonanie jeho oprávnenia podľa tohto zákona.
(2)
Ak osoba, voči ktorej smeruje vykonanie oprávnení colníka ustanovených v § 21 až 31, neumožní tieto oprávnenia vykonať, colník je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve prostriedkami a spôsobom podľa tohto zákona prekonať odpor takej osoby alebo ňou vytvorenú prekážku. O tomto opatrení vyhotoví zápisnicu.
§ 33
Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
(1)
Určený colník je oprávnený na účely výučby, výcviku a skúšok držať, skladovať a používať nebezpečné látky a zakázané veci. Takými látkami a vecami sa rozumejú najmä omamné látky a psychotropné látky, prekurzory, výbušniny, výbušné predmety, jedy, falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.
(2)
Colníka na účely odseku 1 písomne určuje príslušný nadriadený, ktorý zabezpečí, aby sa určený colník riadne oboznámil so svojimi povinnosťami pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami pred začatím prác s nimi.
(3)
Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami určený colník postupuje podľa osobitných predpisov.79)
§ 34
Oprávnenie na cezhraničné prenasledovanie
Colník je oprávnený vykonávať cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou.80)
TRETÍ DIEL
INFORMAČNO-TECHNICKÉ PROSTRIEDKY A OPERATÍVNO-PÁTRACIA ČINNOSŤ
§ 35
Informačno-technické prostriedky a podmienky ich použitia
Orgán finančnej správy je oprávnený používať informačno-technické prostriedky pri
a)
odhaľovaní obzvlášť závažných trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze alebo spotrebných daní alebo colných predpisov na úseku
1.
dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok a ich prekurzorov, jedov, rádioaktívnych látok a zbraní,
2.
boja proti hospodárskej trestnej činnosti,
3.
colných únikov a daňových únikov a nezákonných finančných operácií alebo iných úmyselných trestných činov, na ktorých stíhanie zaväzuje medzinárodná zmluva,
b)
odhaľovaní páchateľov trestných činov uvedených v písmene a).
Operatívno-pátracia činnosť
§ 36
(1)
Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených spravodajských opatrení vykonávaných orgánom finančnej správy na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov, zabezpečovania ochrany určených osôb, zabezpečovania ochrany strážených objektov, technicky chránených objektov a pátrania po osobách a veciach.
(2)
Operatívno-pátraciu činnosť vykonáva Kriminálny úrad finančnej správy, ktorý je na tento účel oprávnený využiť aj služobného psa na pachové práce.
§ 37
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
(1)
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti na účely tohto zákona sú sledovanie osôb a vecí, cezhraničné sledovanie osôb podľa medzinárodnej zmluvy,65) kontrolovaná dodávka,81) krycie doklady, nástrahová a zabezpečovacia technika a využívanie osôb konajúcich v prospech orgánu finančnej správy.
(2)
Orgán finančnej správy je oprávnený použiť prostriedky operatívno-pátracej činnosti na účely uvedené v § 36 a na odhaľovanie úmyselnej trestnej činnosti; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.66)
(3)
Sledovanie osôb pre potreby orgánu finančnej správy vykonáva Kriminálny úrad finančnej správy alebo Policajný zbor82) na žiadosť prezidenta alebo ním poverenej osoby.
(4)
Povolenie na cezhraničné sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy udeľuje prezident alebo ním poverená osoba; prezident alebo ním poverená osoba tiež žiada príslušný orgán iného štátu o povolenie na cezhraničné sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy na území tohto iného štátu.
(5)
Ak majú informácie získané použitím prostriedkov operatívno-pátracej činnosti slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, postupuje sa podľa osobitného predpisu.83)
§ 38
Používanie krycích dokladov
(1)
Krycími dokladmi na účely tohto zákona sú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti colníka, svedka a osoby konajúcej v prospech orgánu finančnej správy. Na zakrytie činnosti colníka alebo svedka možno vytvoriť legendu a v súvislosti s tým v informačných systémoch finančnej správy podľa § 59, informačných systémoch Policajného zboru, štátnych orgánov, verejnoprávnych inštitúcií, orgánov samosprávy a iných právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov zaznamenávať a vyberať potrebné údaje.
(2)
Krycím dokladom nesmie byť
a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
f)
osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,
g)
služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva,
h)
služobný preukaz príslušníka Vojenskej polície,
i)
služobný preukaz príslušníka Slovenskej informačnej služby,
j)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
k)
služobný pas a diplomatický pas.
(3)
O použití krycích dokladov pri plnení úloh podľa tohto zákona rozhoduje prezident.
(4)
Krycie doklady vydáva Policajný zbor podľa osobitného predpisu.84) O ich vydanie žiada prezident.
(5)
Evidenciu používaných krycích dokladov vedie Kriminálny úrad finančnej správy.
§ 39
Osobitné finančné prostriedky
(1)
Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky finančného riaditeľstva, ktoré orgán finančnej správy používa na hradenie výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti.
(2)
Pravidlá používania osobitných finančných prostriedkov a kontroly ich používania určí prezident.
§ 40
Osoby konajúce v prospech orgánu finančnej správy
(1)
Osoba konajúca v prospech orgánu finančnej správy na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, utajovaným spôsobom poskytuje informácie a služby orgánu finančnej správy pri odhaľovaní trestnej činnosti.
(2)
Orgán finančnej správy môže viesť evidenciu osôb konajúcich v jej prospech len počas plnenia jednotlivých úloh.
(3)
Osobou konajúcou v prospech orgánu finančnej správy nesmie byť príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Vojenského spravodajstva a príslušník Národného bezpečnostného úradu.
ŠTVRTÝ DIEL
DONUCOVACIE PROSTRIEDKY A ICH POUŽITIE
§ 41
Druhy donucovacích prostriedkov
(1)
Donucovacie prostriedky, ktoré je colník oprávnený použiť pri výkone služby, sú:
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
putá,
d)
služobný pes,
e)
technické prostriedky na zabránenie odchodu vozidla a na násilné zastavenie vozidla,
f)
úder strelnou zbraňou,
g)
hrozba zbraňou,
h)
varovný výstrel do vzduchu,
i)
použitie zbrane.
(2)
Prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, slzotvorné prostriedky, obranné tyče a elektrické paralyzátory.
(3)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je colník povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť, len ak je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.
(4)
O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje colník podľa konkrétnej situácie tak, aby dosiahol účel sledovaný služobným zákrokom.
§ 42
Použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku
(1)
Colník je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, aby
a)
zaistil vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých predpokladov bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c)
predviedol osobu, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do objektov orgánu finančnej správy alebo na miesta, kde je vstup zakázaný.
(2)
Hmaty a chvaty sebaobrany je colník oprávnený použiť, aby predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie pasívny odpor.
§ 43
Použitie pút
(1)
Colník je oprávnený použiť putá
a)
na spútanie predvádzanej, zaistenej alebo zadržanej osoby, ak kladie aktívny odpor, napáda iné osoby alebo colníka, alebo poškodzuje majetok po výzve, aby od takého konania upustila,
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených alebo zadržaných osôb za podmienok uvedených v písmene a),
c)
pri vykonávaní služobných zákrokov alebo procesných úkonov s predvedenou, zaistenou alebo zadržanou osobou, ak je dôvodná obava, že sa pokúsi o útek.
(2)
Osoba uvedená v odseku 1 môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému predmetu, avšak len na čas, kým trvajú dôvody uvedené v odseku 1.
§ 44
Použitie služobného psa
(1)
Colník je oprávnený použiť služobného psa,
a)
aby zaistil vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých predpokladov bude pokračovať,
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do objektov orgánu finančnej správy alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
d)
na prenasledovanie osoby, ktorá sa v blízkosti colnej hranice na výzvu nezastaví, snaží sa uniknúť a nemôže byť iným spôsobom zadržaná,
e)
na prenasledovanie osoby na úteku, ak má byť zaistená alebo zadržaná,
f)
aby donútil ukrývajúcu sa osobu, ktorá má byť zaistená alebo zadržaná, opustiť úkryt,
g)
na stráženie predvedenej, zaistenej alebo zadržanej osoby,
h)
na pachové práce, a to najmä na sledovanie stopy osoby, vyhľadávanie osôb a vecí a vyhľadávanie omamných látok a psychotropných látok a ich prekurzorov, tabaku a tabakových výrobkov, chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov, zbraní a výbušnín.
(2)
Pri plnení úloh podľa odseku 1 písm. a) až g) colník používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžaduje, môže colník použiť služobného psa bez náhubku.
(3)
Colník je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, aby osobe nebola spôsobená ujma na zdraví, bola rešpektovaná jej ľudská dôstojnosť a boli dodržané základné hygienické potreby.
(4)
Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze alebo spotrebných daní alebo colných predpisov.
§ 45
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odchodu dopravného prostriedku a na násilné zastavenie dopravného prostriedku
(1)
Colník je oprávnený použiť na zabránenie odchodu dopravného prostriedku technické a iné prostriedky, ak sa vodič vozidla odmieta aj po opakovanej výzve podrobiť služobnému zákroku colníka pri výkone služby a z jeho konania je zrejmé, že s dopravným prostriedkom chce z miesta odísť.
(2)
Colník je oprávnený použiť na území Slovenskej republiky zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku, ak vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie colníka dané spôsobom ustanoveným v osobitných predpisoch78) nezastaví a ak je dôvodné podozrenie, že sa
a)
pokúsi o prechod colnej hranice s použitím násilia alebo
b)
v dopravnom prostriedku prepravujú hľadané osoby alebo tovar, ktorý unikol colnému dohľadu, alebo tovar, ktorým sa porušili daňové predpisy.
(3)
Iné prostriedky podľa odsekov 1 a 2 sú najmä služobné vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a iné prekážky.
§ 46
Použitie úderu strelnou zbraňou
Úder strelnou zbraňou je colník oprávnený použiť v nutnej obrane85) alebo v krajnej núdzi86) spravidla pri zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať iným spôsobom.
§ 47
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu
Colník je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu, aby
a)
zaistil vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí alebo trvá, alebo podľa všetkých predpokladov bude pokračovať,
b)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
c)
zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok v colnom priestore,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do objektov orgánu finančnej správy alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e)
zabránil úteku prenasledovanej alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená alebo zadržaná,
f)
zabránil násilnému prekročeniu colnej hranice.
§ 48
Použitie zbrane
(1)
Colník je oprávnený použiť zbraň len
a)
v nutnej obrane85) alebo v krajnej núdzi,86)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt,
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil úteku nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu colníka smerujúcu na zaistenie vlastnej bezpečnosti alebo bezpečnosti inej osoby,
f)
ak nemožno inak zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie dané colníkom spôsobom ustanoveným v osobitných predpisoch78) nezastaví,
g)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje objekt orgánu finančnej správy alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
h)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie colníka alebo iných osôb,
i)
aby v bezprostrednom priestore colnej hranice prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov78) nezastaví.
(2)
Zbraň podľa odseku 1 je strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(3)
Pred použitím zbrane je colník povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, spolu s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je colník povinný použiť varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže upustiť, len ak je sám napadnutý, ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo ak vec neznesie odklad.
(4)
Pri použití zbrane je colník povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.
(5)
Colník je povinný prostredníctvom svojho nadriadeného hlásiť každé použitie zbrane najbližšiemu útvaru Policajného zboru. Ustanovenie § 53 ods. 2 tým nie je dotknuté.
§ 49
Špeciálne zbrane a ich použitie
(1)
Colník je oprávnený použiť špeciálne zbrane, ktorými sú:
a)
strelná zbraň s tlmičom zvuku,
b)
strelná zbraň so zariadením na osvetľovanie cieľa.
(2)
Na použitie špeciálnych zbraní sa použijú ustanovenia § 46 až 48 a § 52 až 54.
Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov colníkom v jednotke služobných zákrokov
§ 50
Vykonávanie služobných zákrokov
(1)
Colník v jednotke služobných zákrokov vykonáva služobné zákroky proti nebezpečným páchateľom trestnej činnosti páchanej v súvislosti s porušovaním daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze alebo spotrebných daní alebo colných predpisov.
(2)
O nasadení colníkov v jednotke služobných zákrokov rozhoduje riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy.
§ 51
Použitie donucovacích prostriedkov
(1)
Služobné zákroky colníkov v jednotke služobných zákrokov sa vykonávajú pod priamym velením veliteľa zákroku.
(2)
O použití donucovacích prostriedkov alebo špeciálnych zbraní pri služobných zákrokoch rozhoduje veliteľ zákroku. O použití donucovacích prostriedkov môže na mieste zákroku rozhodnúť aj nadriadený tohto veliteľa. Rozhodnutia veliteľa zákroku a nadriadeného tohto veliteľa musia byť uchované vo forme zvukového alebo písomného záznamu.
(3)
Na veliteľa zákroku, ktorý rozhodol podľa odseku 2, a na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ustanovenia § 53 ods. 1 až 3.
(4)
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti colníkov v jednotke služobných zákrokov a osôb im blízkych,70) colníci sú oprávnení použiť pri služobnom zákroku ochranné kukly. O použití ochranných kukiel rozhoduje riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy alebo veliteľ zákroku.
§ 52
Osobitné ustanovenie o použití ochrannej kukly colníkom
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti colníka a osoby jemu blízkej,70) colník je oprávnený použiť pri služobnom zákroku proti osobe podozrivej zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu alebo pri služobnom zákroku proti nebezpečnému páchateľovi ochrannú kuklu. Pri takom zákroku musí mať na viditeľnom mieste umiestnený nápis „FINANČNÁ SPRÁVA“ a identifikačné číslo zakročujúceho colníka. O použití ochrannej kukly rozhoduje riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy alebo veliteľ zákroku.
§ 53
Povinnosti colníka po použití donucovacích prostriedkov
(1)
Ak colník zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, ak to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie.
(2)
Colník je povinný neodkladne hlásiť každý služobný zákrok, pri ktorom použil donucovacie prostriedky, svojmu nadriadenému a prostredníctvom svojho nadriadeného aj prezidentovi.
(3)
Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov alebo ak ich použitím bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, nadriadený je povinný zistiť, či donucovacie prostriedky boli použité v súlade so zákonom; o výsledku zistenia spíše úradný záznam.
(4)
Ak použije colník donucovacie prostriedky mimo územného obvodu finančného úradu, v ktorom je zaradený, ohlási ich použitie najbližšiemu finančnému úradu alebo najbližšej stanici finančného úradu. Na ďalší postup sa primerane vzťahuje odsek 2.
§ 54
Osobitné obmedzenia
Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím alebo s duševnou poruchou a osobe mladšej ako 15 rokov je colník oprávnený použiť iba hmaty, chvaty a putá. Ostatné donucovacie prostriedky je colník oprávnený použiť, len ak útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje život a zdravie colníka alebo iných osôb alebo ak hrozí značná škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
§ 55
Povinnosť poskytnúť pomoc
Colník je oprávnený v prípade nebezpečenstva bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku požiadať kohokoľvek o pomoc. Ten, kto bol o túto pomoc požiadaný, je povinný ju poskytnúť; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízku osobu70) alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti.
PIATA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY
§ 56
(1)
Štát zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobe pri poskytnutí pomoci orgánu finančnej správy alebo colníkovi podľa § 55 pri plnení ich úloh a na ich žiadosť alebo s ich vedomím (ďalej len „poškodený“). Štát sa tejto zodpovednosti môže zbaviť, len ak preukáže, že si poškodený spôsobil túto škodu úmyselne.
(2)
Ak došlo k ujme na zdraví alebo k smrti poškodeného, postupuje sa podľa predpisov o odškodňovaní pracovných úrazov zamestnancov.87)
(3)
Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu
a)
patrí poškodenému popri nárokoch podľa odseku 2 jednorazové mimoriadne odškodnenie,
b)
sa zvyšuje jednorazové odškodnenie patriace podľa predpisov o odškodňovaní pracovných úrazov zamestnancov pozostalým po poškodenom a kedy možno takéto odškodnenie priznať osobám, ktoré boli na poškodeného odkázané výživou.
(4)
Poškodenému sa uhrádza škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci podľa odseku 1. Pritom sa uhrádza skutočná škoda, ktorá sa uhrádza v peniazoch; ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do pôvodného stavu. Poškodenému sa môže priznať úhrada nákladov spojených s obstaraním novej veci za poškodenú vec.
§ 57
(1)
Štát uhrádza aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou orgánu finančnej správy alebo colníkovi.
(2)
Štát zodpovedá aj za škodu spôsobenú orgánom finančnej správy alebo colníkom v súvislosti s plnením ich úloh ustanovených týmto zákonom; to neplatí, ak k spôsobeniu škody došlo v dôsledku protiprávneho konania poškodeného.
(3)
Štát zodpovedá aj za škodu spôsobenú orgánom finančnej správy, ktorá vznikla v dôsledku nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré orgánu finančnej správy poskytol orgán členského štátu oprávnený na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov alebo orgán zriadený Európskou úniou na tento účel (ďalej len „orgán členského štátu“).
(4)
Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.
(5)
Ministerstvo požaduje regresnú náhradu od orgánu členského štátu, ak uhradilo škodu podľa odseku 3.
ŠIESTA HLAVA
SPRACÚVANIE INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV
§ 58
Spracúvanie osobných údajov ministerstvom
Na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu4) je ministerstvo oprávnené spracúvať osobné údaje o fyzických osobách, ktoré sú účastníkmi správneho konania alebo daňového konania, zástupcami účastníkov správneho konania alebo daňového konania, zúčastnenými osobami, svedkami, znalcami alebo tlmočníkmi, a o iných fyzických osobách, ktoré doručili ministerstvu na vybavenie žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie; zoznam osobných údajov je uvedený v prílohe č. 2.
§ 59
Spracúvanie informácií a osobných údajov orgánom finančnej správy
(1)
Orgán finančnej správy vytvára, spravuje, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy a spracúva v nich informácie a osobné údaje o fyzických osobách zhromaždené pri plnení úloh orgánu finančnej správy vrátane informácií a osobných údajov poskytnutých zo zahraničia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie podľa tohto zákona.
(2)
Orgán finančnej správy je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy
a)
z miest verejne prístupných,
b)
o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.
(3)
Ak sú na vyhotovovanie záznamov podľa odseku 2 písm. a) zriadené monitorovacie systémy, orgán finančnej správy je povinný vhodným spôsobom uverejniť informáciu o zriadení takých systémov.
(4)
Informácie a osobné údaje z informačných systémov, ktoré prevádzkuje orgán finančnej správy podľa odseku 1, a zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných, ktoré orgán finančnej správy vyhotovil podľa odseku 2 písm. a), sa poskytujú alebo sprístupňujú na plnenie úloh podľa osobitných predpisov88) alebo medzinárodnej zmluvy
a)
prokuratúre,
b)
súdom,
c)
Slovenskej informačnej službe,
d)
Vojenskému spravodajstvu,
e)
Vojenskej polícii,
f)
Policajnému zboru,
g)
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
h)
Národnému bezpečnostnému úradu,
i)
iným štátnym orgánom alebo osobám, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,89)
j)
do zahraničia, ak tak ustanovuje tento zákon, osobitné predpisy90) alebo medzinárodná zmluva.52)
(5)
Orgán finančnej správy je povinný pri výmene osobných údajov podľa odseku 1 prijať opatrenia na zabránenie poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov. Ak to okolnosti dovoľujú, pri poskytovaní alebo sprístupňovaní osobných údajov orgán finančnej správy pripojí informácie, ktoré príjemcovi osobných údajov umožnia posúdiť mieru ich správnosti, úplnosti, aktuálnosti a spoľahlivosti. Ak orgán finančnej správy prijal osobné údaje bez vyžiadania, preverí, či sú tieto údaje potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté. Ak dôjde k poskytnutiu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, orgán finančnej správy je povinný bez zbytočného odkladu informovať príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili. Ak bol orgán finančnej správy informovaný, že mu boli poskytnuté nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje alebo osobné údaje mu boli poskytnuté nezákonne, orgán finančnej správy tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu opraví alebo zlikviduje; ak boli takéto osobné údaje prijaté podľa § 62 ods. 1, orgán finančnej správy ich bez zbytočného odkladu opraví, zlikviduje alebo zablokuje.
(6)
Informácie a osobné údaje z informačných systémov podľa odseku 4 nie sú verejne prístupné a osoby uvedené v odseku 4 ich môžu poskytnúť alebo sprístupniť tretím osobám len s predchádzajúcim súhlasom orgánu finančnej správy.
(7)
Ak orgán finančnej správy preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie jeho úloh, bez zbytočného odkladu také osobné údaje zlikviduje.
(8)
Orgán finančnej správy najmenej raz za tri roky preveruje, či spracúvané osobné údaje sú naďalej potrebné na plnenie jeho úloh.
(9)
Prevádzkovateľom informačných systémov finančnej správy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, je finančné riaditeľstvo, ak § 10 ods. 2 písm. c) neustanovuje inak.
§ 60
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh orgánu finančnej správy na účely trestného konania
(1)
Pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľov trestných činov a vyšetrovaní trestných činov v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze alebo spotrebných daní alebo colných predpisov (ďalej len „plnenie úloh orgánu finančnej správy na účely trestného konania“) je orgán finančnej správy pri získavaní a spracúvaní osobných údajov povinný
a)
zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený účel,
b)
uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
c)
spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri plnení iných úloh orgánu finančnej správy.
(2)
Pri plnení úloh orgánu finančnej správy na účely trestného konania je orgán finančnej správy oprávnený spracúvať aj osobné údaje, ktoré nie sú uvedené v zozname osobných údajov podľa § 67 ods. 1.
(3)
Orgán finančnej správy je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh orgánu finančnej správy na účely trestného konania oprávnený v rozsahu potrebnom na plnenie týchto úloh
a)
zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať nepravdivé osobné údaje; takéto osobné údaje sa musia takto označiť.
(4)
Orgán finančnej správy je oprávnený spracúvať osobné údaje pri plnení úloh orgánu finančnej správy na účely trestného konania aj bez súhlasu osoby, ktorej sa týkajú, pričom je povinný dbať na ochranu jej súkromia. Ak nie je predpoklad ohrozenia plnenia úloh orgánu finančnej správy na účely trestného konania, orgán finančnej správy zlikviduje osobné údaje po splnení účelu spracovania bez zbytočného odkladu.
(5)
Orgán finančnej správy najmenej raz za rok preveruje, či osobné údaje spracúvané na účely trestného konania sú naďalej potrebné na plnenie úloh orgánu finančnej správy.
§ 61
Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov
(1)
Orgán finančnej správy poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje iným štátnym orgánom alebo osobám, ak
a)
to ustanovujú osobitné predpisy,88)
b)
je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov písomný súhlas,
c)
je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme91) alebo
d)
to ustanovuje medzinárodná zmluva.52)
(2)
Orgán finančnej správy poskytne alebo sprístupní osobné údaje podľa odseku 1 písm. a), b) a d) na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť. Osobné údaje podľa odseku 1 písm. c) môže orgán finančnej správy poskytnúť alebo sprístupniť iným štátnym orgánom alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; štátny orgán alebo osoba, ktorým sa údaje poskytli alebo sprístupnili, sú povinné do troch dní po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej žiadosti, predložiť orgánu finančnej správe písomnú žiadosť.
(3)
K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s týmito údajmi súvisia.
(4)
Príjemca údajov podľa odsekov 1 až 3 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa poskytli, len s predchádzajúcim písomným súhlasom orgánu finančnej správy.
(5)
Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje aj bez písomnej žiadosti, ak tak ustanovujú osobitné predpisy90) alebo medzinárodná zmluva.52)
(6)
Orgán finančnej správy poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje colnému orgánu tretieho štátu, ak je to potrebné na plnenie úloh orgánu finančnej správy, na plnenie úloh colného orgánu tretieho štátu a ak tento orgán poskytne primerané záruky ochrany osobných údajov, je to v oprávnenom záujme osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, alebo je to v dôležitom verejnom záujme.
§ 62
Výmena informácií a osobných údajov s členskými štátmi pri plnení úloh orgánu finančnej správy na účely trestného konania
(1)
Orgán finančnej správy je oprávnený pri plnení svojich úloh na účely trestného konania žiadať a prijímať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu alebo z informačného systému zriadeného Európskou úniou na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov.
(2)
Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré orgán finančnej správy prijal od orgánu členského štátu, poskytnuté s podmienkou osobitného spôsobu spracúvania, je orgán finančnej správy touto podmienkou viazaný.
(3)
Orgán finančnej správy poskytuje alebo sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu
a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného predpisu.92)
(4)
Na žiadosť o informácie a osobné údaje orgán finančnej správy odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pri ktorom možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má orgán finančnej správy priamy prístup,
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pri ktorom možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má orgán finančnej správy priamy prístup,
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o bežnú žiadosť.
(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, orgán finančnej správy poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.
(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie alebo sprístupnenie informácií a osobných údajov presiahnuť tri dni.
(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktoré sa majú poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, boli získané služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, orgán finančnej správy na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého boli informácia alebo osobný údaj získané. Ak súd alebo prokurátor, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého boli informácia alebo osobný údaj získané, nepovolí poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu, orgán finančnej správy mu poskytnutie alebo sprístupnenie odmietne.
(8)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktoré sa majú poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, boli získané služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz iného orgánu, orgán finančnej správy na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas orgánu, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého boli informácia alebo osobný údaj získané. Ak orgán, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého boli informácia alebo osobný údaj získané, nepovolí poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu, orgán finančnej správy mu poskytnutie alebo sprístupnenie odmietne.
(9)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktoré sa majú poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, získal orgán finančnej správy od iného členského štátu, orgán finančnej správy na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktoré sa majú poskytnúť alebo sprístupniť, získal orgán finančnej správy od štátu, ktorý nie je členským štátom, a na poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, orgán finančnej správy o tento súhlas požiada.
(10)
Orgán finančnej správy môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie alebo sprístupnenie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu, trestného stíhania alebo výkonu trestov,
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.
(11)
Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.
(12)
Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánom členského štátu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 63
Ochrana osobných údajov pri ich výmene s členskými štátmi na účely trestného konania
(1)
Orgán finančnej správy na účely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 62 vrátane vnútornej kontroly a zabezpečenia integrity a bezpečnosti osobných údajov vedie dokumentáciu o každom prijatí, poskytnutí alebo sprístupnení takýchto osobných údajov.
(2)
Orgán finančnej správy môže osobné údaje prijaté podľa § 62 ods. 1 ďalej spracúvať na iné účely, než na ktoré sa poskytli, len ak ide o
a)
predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov,
b)
súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisia s predchádzaním a odhaľovaním trestnej činnosti, zisťovaním páchateľov trestných činov, vyšetrovaním trestných činov a výkonom trestov,
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku,
d)
historické, štatistické alebo vedecké účely, ak ich orgán finančnej správy anonymizoval, alebo
e)
akýkoľvek iný účel len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý poskytol osobné údaje, alebo so súhlasom dotknutej osoby.
(3)
Orgán finančnej správy môže požiadať príjemcu osobných údajov, ktorému poskytol osobné údaje podľa § 62 ods. 3, aby ho oboznámil s ich spracúvaním. Ak orgán členského štátu, ktorý orgánu finančnej správe poskytol osobné údaje podľa § 62 ods. 1, požiada orgán finančnej správy, aby ho oboznámil so spracúvaním takýchto osobných údajov, orgán finančnej správy je povinný jeho žiadosti vyhovieť.
(4)
Orgán finančnej správy je oprávnený pri poskytnutí osobných údajov podľa § 62 ods. 3 požiadať orgán členského štátu, aby neinformoval dotknutú osobu o spracúvaní týchto osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v § 65 ods. 4.
(5)
Ak tento zákon v § 60 ods. 5 alebo osobitný predpis ustanoví podmienky osobitného spôsobu spracúvania osobných údajov, orgán finančnej správy tieto podmienky uvedie pri ich poskytnutí podľa § 62 ods. 3.
(6)
Ak orgán finančnej správy preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 62 ods. 1 zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie úloh orgánu finančnej správy, bez zbytočného odkladu také osobné údaje zlikviduje alebo anonymizuje.93)
(7)
Orgán finančnej správy môže pri poskytovaní osobných údajov podľa § 62 ods. 3 uviesť príjemcovi osobných údajov lehotu, po ktorej uplynutí je povinný takéto osobné údaje zlikvidovať, zablokovať alebo preveriť, či ich naďalej potrebuje.
(8)
Ak orgán finančnej správy spracúva osobné údaje prijaté podľa § 62 ods. 1, ktoré mu boli poskytnuté s uvedením lehoty, po ktorej uplynutí sa musia takéto osobné údaje zlikvidovať, zablokovať alebo preveriť, či sú naďalej potrebné na plnenie úloh orgánu finančnej správy, orgán finančnej správy je touto lehotou viazaný; to neplatí, ak v čase uplynutia lehoty sú takéto osobné údaje potrebné na prebiehajúce odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov alebo výkon trestov. Ak orgán členského štátu, ktorý poskytol osobné údaje, lehotu podľa prvej vety neuviedol, použije sa ustanovenie odseku 6 a § 60 ods. 5.
§ 64
Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov prijatých z členských štátov na účely trestného konania
(1)
Orgán finančnej správy môže osobné údaje prijaté podľa § 62 ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý mu osobné údaje poskytol, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby a ak je takéto poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na
a)
plnenie úloh podľa osobitných predpisov,1)
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov,
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku, alebo
d)
predchádzanie vážnej ujme na právach fyzických osôb.
(2)
Orgán finančnej správy poučí osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ktorej boli poskytnuté osobné údaje podľa odseku 1, že ich môže spracúvať len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté.
(3)
Orgán finančnej správy môže poskytnúť alebo sprístupniť orgánom tretích štátov alebo medzinárodným organizáciám osobné údaje prijaté podľa § 62 ods. 1, len ak
a)
je to nevyhnutné na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov,
b)
prijímajúci orgán v treťom štáte alebo prijímajúca medzinárodná organizácia plnia alebo zabezpečujú úlohy v oblasti predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov, vyšetrovania trestných činov a výkonu trestov,
c)
orgán členského štátu, od ktorého osobné údaje prijala, súhlasil s poskytnutím alebo sprístupnením osobných údajov a
d)
dotknutý orgán tretieho štátu alebo medzinárodná organizácia zaručia primeranú úroveň ochrany poskytnutých osobných údajov pri ich zamýšľanom spracúvaní.
(4)
Orgán finančnej správy môže osobné údaje prijaté podľa § 62 ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť orgánom tretích štátov alebo medzinárodným organizáciám aj bez predchádzajúceho súhlasu orgánu členského štátu, od ktorého tieto osobné údaje prijal, len na účely predchádzania bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb, verejného poriadku členského štátu alebo tretieho štátu, alebo základných záujmov členského štátu, a ak predchádzajúci súhlas nemožno získať vopred. Orgán členského štátu oprávnený na udelenie súhlasu s poskytnutím alebo sprístupnením osobných údajov musí byť o tejto skutočnosti informovaný bez zbytočného odkladu.
(5)
Orgán finančnej správy môže osobné údaje prijaté podľa § 62 ods. 1 poskytnúť orgánom tretích štátov alebo medzinárodným organizáciám, aj keď nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak orgány tretích štátov alebo medzinárodné organizácie poskytnú iné primerané záruky, alebo je to v oprávnenom záujme dotknutej osoby alebo z dôvodu iného dôležitého verejného záujmu.
§ 65
Uplatňovanie práv dotknutej osoby
(1)
Každý, kto svoju totožnosť preukáže hodnoverným spôsobom,94) môže písomne požiadať orgán finančnej správy o
a)
poskytnutie informácie, aké osobné údaje orgán finančnej správy spracúva o jeho osobe,
b)
poskytnutie informácie, aké osobné údaje o jeho osobe boli poskytnuté alebo sprístupnené a komu boli tieto osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
c)
opravu, doplnenie, aktualizáciu alebo likvidáciu osobných údajov o jeho osobe, alebo
d)
blokovanie osobných údajov o jeho osobe, ak ide o osobné údaje prijaté podľa § 62 ods. 1.
(2)
Orgán finančnej správy je povinný na žiadosť podľa odseku 1 bezplatne odpovedať do 30 dní od doručenia žiadosti.
(3)
Orgán finančnej správy neposkytne žiadateľovi informáciu prijatú od orgánu členského štátu podľa § 62 ods. 1 o tom, aké osobné údaje o ňom spracúva, ak tento orgán požiadal, aby žiadateľ nebol informovaný o spracúvaní takých osobných údajov.
(4)
Orgán finančnej správy neposkytne žiadateľovi požadovanú informáciu alebo túto informáciu obmedzí, ak
a)
môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo zisťovania,
b)
môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní páchateľov trestných činov, vyšetrovaní trestných činov, alebo výkone trestov,
c)
je to nevyhnutné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu, alebo
d)
je to potrebné na ochranu žiadateľa alebo práv a slobôd iných osôb.
(5)
Ak orgán finančnej správy neposkytne žiadateľovi informáciu podľa odseku 1 písm. a) alebo b) alebo túto informáciu obmedzí, písomne mu oznámi túto skutočnosť do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie informácie. Orgán finančnej správy v písomnom oznámení uvedie konkrétne dôvody neposkytnutia alebo obmedzenia informácie. Ak sa žiadateľovi neposkytnú alebo obmedzia informácie podľa odseku 4, orgán finančnej správy ako dôvod uvedie len odkaz na toto ustanovenie. Orgán finančnej správy je zároveň povinný poučiť žiadateľa o možnosti preskúmať neposkytnutie alebo obmedzenie informácie podľa osobitného predpisu.95)
(6)
Orgán finančnej správy na základe písomnej žiadosti podľa odseku 1 písm. c) bez zbytočného odkladu opraví nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, alebo zlikviduje nepotrebné osobné údaje.
(7)
Orgán finančnej správy namiesto opravy alebo likvidácie osobných údajov prijatých podľa § 62 ods. 1 tieto osobné údaje zablokuje, ak je to potrebné na zabezpečenie ochrany práv žiadateľa. V žiadosti o blokovanie osobných údajov je žiadateľ povinný preukázať, že blokovanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie ochrany jeho práv. Blokované osobné údaje sa ďalej spracúvajú len na účel, ktorý zabránil ich likvidácii.
(8)
Ak žiadateľ poprie správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť niektorého z osobných údajov a ak nie je možné presvedčiť sa o jeho správnosti, úplnosti alebo aktuálnosti, orgán finančnej správy môže takýto osobný údaj označiť. Označenie nebráni ďalšiemu spracúvaniu osobných údajov.
(9)
Ak orgán finančnej správy žiadosti podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. d) vyhovie, oznámi to žiadateľovi v rozsahu, ktorý neohrozí plnenie jeho úloh.
(10)
Ak orgán finančnej správy žiadosti podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. d) nevyhovie, písomne to oznámi žiadateľovi. Zároveň poučí žiadateľa o možnosti preskúmať jeho postup podľa osobitného predpisu.95)
(11)
Na postup podľa odsekov 1 až 10 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.96)
§ 66
Zverejňovanie osobných údajov
Orgán finančnej správy je oprávnený zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh a na účely trestného konania s prihliadnutím na ochranu osobnosti a súkromia osôb tým dotknutých.
§ 67
Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb
(1)
Zoznam osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných pri plnení úloh orgánu finančnej správy vrátane osobných údajov prijímaných zo zahraničia a poskytovaných do zahraničia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie úloh orgánu finančnej správy podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.97)
(3)
Osobné údaje podľa odseku 1 získava orgán finančnej správy pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu97) od prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, od oprávnených osôb podľa osobitných predpisov89) a zo zahraničia, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva.
(4)
Dotknutá osoba na účely spracúvania osobných údajov v informačných systémoch finančnej správy podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie úloh orgánu finančnej správy podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.98)
§ 68
Oprávnenia a povinnosti orgánu finančnej správy a prevádzkovateľa a sprostredkovateľa informačného systému
(1)
Prevádzkovateľ informačného systému alebo sprostredkovateľ informačného systému je povinný na vlastné náklady poskytnúť orgánu finančnej správy v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh údaje a informácie z informačného systému prevádzkovaného v súlade s osobitným predpisom.99) Prevádzkovateľ informačného systému alebo sprostredkovateľ informačného systému je povinný písomnej žiadosti orgánu finančnej správy bez zbytočného odkladu vyhovieť.98)
(2)
Prevádzkovateľ informačného systému alebo sprostredkovateľ informačného systému užívateľov verejnej telefónnej služby100) je povinný orgánu finančnej správy na plnenie jeho úloh umožniť diaľkový, nepretržitý a priamy prístup k informáciám a k osobným údajom z príslušného informačného systému.
(3)
Orgán finančnej správy je pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti oprávnený žiadať v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov97) a na čas nevyhnutný na splnenie týchto úloh od osôb, ktoré zabezpečujú elektronickú komunikáciu,101) údaje súvisiace s poskytovaním elektronickej komunikačnej služby102) spôsobom umožňujúcim diaľkový, nepretržitý a priamy prístup. Osoby, ktoré zabezpečujú elektronickú komunikáciu, sú povinné písomnej žiadosti orgánu finančnej správy bez zbytočného odkladu vyhovieť.
(4)
Orgán finančnej správy je oprávnený využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len v nevyhnutnej miere na služobné účely spôsobom, ktorý uchováva identifikačné údaje o útvare orgánu finančnej správy alebo o colníkovi, ktorý o informácie žiadal, a o účele, na ktorý sa informácie žiadali, najmenej na päť rokov. O skutočnostiach podľa prvej vety je prevádzkovateľ informačného systému alebo sprostredkovateľ informačného systému povinný zachovávať mlčanlivosť.
(5)
Orgán finančnej správy poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh. Na poskytovanie informácií do zahraničia sa ustanovenia tohto paragrafu použijú primerane.
(6)
Orgán finančnej správy je povinný zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením, poskytovaním alebo sprístupnením. Informácie a osobné údaje získané podľa odsekov 1 až 3 a 5 možno využívať len na plnenie úloh orgánu finančnej správy.
(7)
Ustanovenia osobitného predpisu99) o povinnosti informovať osobu o stave spracúvania osobných údajov sa na poskytovanie údajov podľa odsekov 1 a 2 nepoužijú.
(8)
Orgán finančnej správy je povinný prerokovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadenie nového informačného systému, ktorý
a)
z hľadiska charakteru spracúvania osobných údajov, najmä používania nových technológií, mechanizmov a postupov, by mohol predstavovať riziko týkajúce sa základných práv a slobôd fyzických osôb, predovšetkým z hľadiska ochrany súkromia,
b)
na účely uvedené v § 60 bude spracúvať osobitné kategórie osobných údajov.103)
SIEDMA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 69
Zákaz používať označenie „finančná správa“ a zákaz používať služobnú rovnošatu, služobný preukaz a služobný odznak
(1)
Ak odsek 3 alebo osobitný predpis104) neustanovuje inak, zakazuje sa iným osobám ako colníkom a štátnym zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, finančných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy, v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény webovej stránky a na vozidle používať označenie „finančná správa“ vo všetkých gramatických tvaroch vrátane zmien v ich diakritike, a akékoľvek označenie, ktoré môže byť zameniteľné s týmto označením.
(2)
Ak odsek 3 alebo osobitný predpis104) neustanovuje inak, zakazuje sa iným osobám ako colníkom používať služobnú rovnošatu colníka a odev, ktorý by mohol byť zameniteľný so služobnou rovnošatou colníka; rovnako sa zakazuje iným osobám ako colníkom používať služobný preukaz colníka a služobný odznak colníka alebo preukaz a odznak, ktorý môže byť zameniteľný so služobným preukazom colníka a so služobným odznakom colníka.
(3)
Zákaz podľa odsekov 1 a 2 sa neuplatní, ak tak rozhodne ministerstvo; na tento postup sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.96)
§ 70
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Zamestnanci, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, finančných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy, colníci2) a štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, finančných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh orgánu finančnej správy podľa tohto zákona alebo v súvislosti s nimi alebo podľa osobitných predpisov27) a ktoré si v záujme osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré musia občania uviesť na uplatnenie svojich práv.
(3)
Ak sa informácia požaduje podľa osobitného predpisu,105) na ktorú sa podľa odseku 1 vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, takže z tohto dôvodu k nej žiadateľ nemá oprávnený prístup, povinná osoba ju nesprístupní s uvedením odkazu na ustanovenie odseku 1.
(4)
Od povinnosti mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2 môže oslobodiť ten, v koho záujme zamestnanec, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, finančných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy, colníci2) a štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, finančných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy, povinnosť mlčanlivosti má. Na účely trestného konania od povinnosti mlčanlivosti uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže oslobodiť prezident. Prezidenta môže od povinnosti mlčanlivosti na účely trestného konania oslobodiť minister.
(5)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.106)
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nepoužijú na skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje daňové tajomstvo podľa osobitného predpisu.107)
(7)
Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto zákona trvá aj po skončení pracovného, služobného alebo štátnozamestnaneckého pomeru.
§ 71
Ochrana dôverných štatistických údajov
Na ochranu dôverných štatistických údajov a s tým spojenú povinnosť mlčanlivosti sa vzťahujú osobitné predpisy.108)
§ 72
Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby
(1)
Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby podľa tohto zákona sa zabezpečuje podľa miestnych podmienok a v príslušnom čase v súlade so zásadami správnej výživy a s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a náboženské vyznanie tejto osoby. Prvýkrát sa strava tejto osobe poskytne, ak jej predvedenie alebo zaistenie prekročí šesť hodín. Ak predvedenie alebo zaistenie netrvá dlhšie ako šesť hodín, stravovanie sa zabezpečuje, iba ak to vyžaduje zdravotný stav tejto osoby, jej vek alebo iná vážna okolnosť, ktorá je colníkovi známa.
(2)
Výdavky na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby hradí osoba, ktorej sa strava poskytuje, ak to jej finančná situácia počas predvedenia alebo zaistenia umožňuje; inak výdavky na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby znáša štát. Ak táto osoba odmietne poskytnutie stravy, colník o tom spíše úradný záznam, v ktorom uvedie aj dôvod odmietnutia stravy. Úradný záznam v prítomnosti iného colníka predloží na podpis osobe, ktorá poskytnutie stravy odmietla. Ak táto osoba odmietne aj podpísanie úradného záznamu o odmietnutí stravy, túto skutočnosť zaznamenajú colníci v úradnom zázname a predložia ho svojmu nadriadenému.
(3)
Limit výdavkov na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, je 70 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní nad 18 hodín.109) Ďalšie podrobnosti o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Prechodné ustanovenia
§ 73
(1)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
(2)
Daňový úrad a colný úrad podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sú finančným úradom podľa tohto zákona. Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je Finančným úradom pre vybrané daňové subjekty podľa tohto zákona.
(3)
Právomoc a pôsobnosť daňového úradu a colného úradu a práva a povinnosti daňového úradu a colného úradu prechádzajú k 1. januáru 2013 na príslušný finančný úrad podľa § 5 ods. 1.
(4)
Právomoc a pôsobnosť Colného úradu Michalovce pre oblasť správy spotrebných daní prechádza k 1. januáru 2013 na príslušný finančný úrad podľa § 5 ods. 1. Konanie začaté Colným úradom Michalovce vo veciach správy spotrebných daní podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2013 dokončí príslušný finančný úrad podľa § 5 ods. 1.
(5)
Konanie začaté daňovým úradom alebo colným úradom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2013 a daňovú kontrolu začatú daňovým úradom alebo colným úradom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 a neukončenú pred 1. januárom 2013 dokončí finančný úrad podľa tohto zákona. Konanie začaté daňovým úradom pre vybrané daňové subjekty podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2013 a daňovú kontrolu začatú daňovým úradom pre vybrané daňové subjekty podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 a neukončenú pred 1. januárom 2013 dokončí Finančný úrad pre vybrané daňové subjekty podľa tohto zákona.
(6)
Vybrané daňové subjekty podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa považujú za vybrané daňové subjekty podľa tohto zákona, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 9 ods. 2. Na zmenu príslušnosti Finančného úradu pre vybrané daňové subjekty pri daňových subjektoch, ktoré boli vybranými daňovými subjektmi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012, sa použije postup podľa § 9 ods. 2 písm. c).
(7)
Služobná rovnošata, služobný preukaz a služobný odznak, ktoré colná správa používala do 31. decembra 2011, a služobný preukaz, ktorý daňové orgány používali do 31. decembra 2011, sa do 31. decembra 2016 považujú za služobnú rovnošatu, služobný preukaz a služobný odznak finančnej správy podľa tohto zákona.
(8)
Finančná správa môže do 31. decembra 2016 používať služobné motorové vozidlá s označením „Colná správa“.
(9)
Na služobnú rovnošatu, služobný preukaz a služobný odznak, ktoré colná správa používala do 31. decembra 2016, a na označenie „Colná správa“ sa do 31. decembra 2016 ustanovenia § 69 použijú primerane.
(10)
K 1. januáru 2013 zriaďuje pobočky finančného úradu podľa tohto zákona prezident so súhlasom ministra.
§ 74
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „daňový úrad“ alebo pojem „colný úrad“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „finančný úrad“ v príslušnom tvare.
§ 75
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 76
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z. a zákona č. 331/2011 Z. z.,
2.
zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.,
3.
zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
4.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 196/2005 Z. z., vyhlášky č. 563/2007 Z. z. a vyhlášky č. 363/2009 Z. z.,
5.
výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 234/2007 Z. z. o podrobnostiach o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby.
§ 77
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012 okrem § 1 až § 73 ods. 1 až 9 a § 74 až 76, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 354/2011 Z. z.
ÚZEMNÝ OBVOD FINANČNÉHO ÚRADU PRE VÝCHODNÚ HRANICU
Finančný úrad pre východnú hranicu Územný obvod
______________________________________________________________________________________________________________
Okres
Michalovce Michalovce
Sobrance
Snina
Trebišov
Príloha č. 2 k zákonu č. 354/2011 Z. z.
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH MINISTERSTVA
1. Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.
2. Pohlavie.
3. Dátum a miesto narodenia.
4. Štátna príslušnosť.
5. Rodné číslo.
6. Číslo osobného dokladu.
7. Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.
8. Prechodný pobyt.
9. Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.
Príloha č. 3 k zákonu č. 354/2011 Z. z.
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH FINANČNEJ SPRÁVY
1. Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.
2. Pohlavie.
3. Dátum a miesto narodenia.
4. Štátna príslušnosť.
5. Rodné číslo.
6. Číslo osobného dokladu.
7. Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.
8. Prechodný pobyt.
9. Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.
10. Prezývky a pseudonymy.
11. Zvláštne znamenia.
12. Biometrické údaje.
13. Číslo účtu.
Príloha č. 4 k zákonu č. 354/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
2. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30. 12. 2008).
1)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
2)
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad nariadenie (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6, Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009), zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, § 1, § 2 ods. 3, § 3, § 84 až 98, § 99 ods. 5 až 7, § 100 ods. 2, § 101 ods. 2, § 102, § 103 ods. 1 a 4, § 104 ods. 6, 7 a 10, § 104a ods. 1, § 104b, 104c, 104e, 105, § 106 ods. 3, § 107, prílohy č. 3 a 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z., zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad čl. 802 nariadenia (EHS) č. 2454/93.
6)
Napríklad § 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16, Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 11. 2004) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004), nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009), zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad nariadenie (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie (EHS) č. 2073/2004.
9)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z.
11)
Nariadenie (ES) č. 638/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1982/2004 v platnom znení.
12)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 13, Ú. v. EÚ L 196, 2. 8. 2003).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30. 10. 2004) v platnom znení.
Zákon č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Čl. 1 bod 16 a čl. 4k až 4t nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
18)
Čl. 8 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1891/2004.
19)
Čl. 14e nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
20)
Napríklad čl. 197, 228, 308a, 308d a čl. 458 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy, prostredníctvom fyzických kontrol (Ú. v. EÚ L 339, 18. 12. 2008) v platnom znení.
21)
Napríklad nariadenie (ES) č. 2073/2004, nariadenie (ES) č. 1178/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike a nariadenia Komisie (ES) č. 1503/2006 a (ES) č. 657/2007, pokiaľ ide o úpravy po revízii štatistických klasifikácií NACE a CPA (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008), nariadenie (ES) č. 684/2009, zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
Zákon č. 171/2005 Z. z.
23)
§ 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 652/2004 Z. z.
24)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Napríklad čl. 308a, 308d a 458 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1383/2003, nariadenie (ES) č. 1891/2004 v platnom znení, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 233 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 572/2009 Z. z., zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 425/2010 Z. z., zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
27)
Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2011 Z. z.
29)
Čl. 235 až 242 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
Čl. 877 až 912 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
30)
Čl. 222 až 229 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
31)
Čl. 232 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
33)
Napríklad Medzinárodný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov (oznámenie č. 347/2000 Z. z.).
34)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
35)
§ 11 a 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
36)
§ 70, 72 až 79 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
Napríklad § 71 a 72 a § 80 až 84a zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
Napríklad § 12 až 24 zákona č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 32 a 33 zákona č. 39/2011 Z. z.
39)
§ 196 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
40)
Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
Nariadenie (ES) č. 638/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1982/2004 v platnom znení.
Zákon č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42)
Nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 z 26. mája 2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 143, 3. 6. 2008), nariadenie (ES) č. 1276/2008 v platnom znení.
43)
Napríklad § 5 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44)
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 147/1960 Zb. o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem.
45)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2011 Z. z.
46)
Čl. 12 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
Čl. 5 až 14 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
§ 16 až 18 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)
Napríklad č. 14l a 14m, čl. 14p až 14r, čl. 14t až 14x nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
48)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50)
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
51)
§ 2 písm. l), § 41 a 49 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52)
Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (oznámenie č. 245/2009 Z. z.).
53)
Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ, L 323, 10. 12. 2009).
54)
Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia 2009/917/SVV.
55)
Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia 2009/917/SVV.
56)
Čl. 2 bod 1 rozhodnutia 2009/917/SVV.
57)
Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia 2009/917/SVV.
58)
Napríklad § 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 2 a 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2007 Z. z., § 2, 5 a 7 zákona č. 331/2005 Z. z. v znení zákona č. 425/2010 Z. z., čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3, Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení.
59)
Napríklad § 15, 29 a 46 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2010 Z. z., zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60)
Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (oznámenie č. 65/2009 Z. z.).
62)
Napríklad čl. 14h až 14k nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
63)
Napríklad čl. 29 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 202, 3. 8. 2005) v platnom znení.
64)
Napríklad nariadenie (ES) č. 1383/2003, nariadenie (ES) č. 1891/2004 v platnom znení, zákon č. 291/2002 Z. z., § 233 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 572/2009 Z. z., zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 331/2005 Z. z. v znení zákona č. 425/2010 Z. z., zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
65)
Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (oznámenie č. 245/2009 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci (oznámenie č. 252/2005 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti (oznámenie č. 248/2007 Z. z.).
66)
Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.
67)
§ 150 až 179 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68)
71)
Napríklad § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z., zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
72)
§ 18 a 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
73)
§ 6 a 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
74)
§ 2 písm. f) zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 672/2006 Z. z.
75)
§ 12 až 24 zákona č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
76)
§ 3, 4 a 6 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
77)
§ 64 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
78)
Napríklad § 63 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
79)
Napríklad zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
80)
Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (oznámenie č. 245/2009 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice (oznámenie č. 35/2005 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci (oznámenie č. 252/2005 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti (oznámenie č. 248/2007 Z. z.).
82)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83)
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
87)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
88)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
89)
Napríklad § 58 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
90)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/1997 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8 , Ú. v. ES L 82, 22. 3. 1997) v platnom znení.
91)
§ 4 ods. 1 písm. r) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
92)
§ 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
94)
Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z.
95)
§ 45 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
96)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
97)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
98)
§ 55 ods. 3 a 6 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
99)
Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
100)
§ 5 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
101)
§ 2 zákona č. 610/2003 Z. z.
102)
§ 5 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
104)
§ 19 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení zákona č. 465/2009 Z. z.
105)
§ 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 628/2005 Z. z.
106)
§ 40 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
107)
§ 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
108)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
Zákon č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
109)
§ 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách."Times New Roman"P10>