357/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.10.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

357
ROZHODNUTIE
prezidenta Slovenskej republiky
z 25. októbra 2011
poverujem
vládu Slovenskej republiky, ktorej Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 633 z 11. októbra 2011 nevyslovila dôveru a ktorú som na základe uvedeného uznesenia podľa čl. 115 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 2474-2011-BA z 25. októbra 2011 odvolal, vykonávaním jej pôsobnosti podľa čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, až do vymenovania novej vlády.
Toto rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.