366/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.) a opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke http://www.finance.gov.sk/.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.) a opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Zostavená účtovná závierka sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní a účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu do 30 dní po jej schválení, ak účtovná jednotka znova otvorila účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 zákona. Zostavená priebežná účtovná závierka sa predkladá do Štátnej pokladnice prostredníctvom systému štátnej pokladnice1) v termínoch pre podávanie priebežnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu1a).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1) § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1b a poznámka pod čiarou k odkazu 1b.
2. V § 2 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Poznámky k priebežnej účtovnej závierke podľa osobitného predpisu1c) sa zostavujú v skrátenej štruktúre minimálne v rozsahu podľa čl. IX prílohy č. 3, ktorý nadväzuje na položky účtovnej závierky v úplnej štruktúre.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c) § 15 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z.“.
3. § 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Vo vzorových tabuľkách uvedených v čl. IX prílohy č. 3 sa pre potreby zostavenia poznámok k priebežnej účtovnej závierke údaj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie vykazuje v súlade s § 18 ods. 3 a 4 zákona. Vzorové tabuľky uvedené v čl. IX prílohy č. 3 sa môžu doplniť podľa potrieb účtovnej jednotky.“.
4. Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011
Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky za štvrtý štvrťrok 2011 a pri zostavení individuálnej účtovnej závierky za rok 2011.“.
5. Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Príloha k opatreniu č. MF/24031/2011-74
VZOR POZNÁMKY
Vzor
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a) názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku, dátum založenia alebo zriadenia, spôsob založenia alebo zriadenia, názov a sídlo zriaďovateľa, identifikačné číslo organizácie,
b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (riadna, priebežná alebo mimoriadna).
2. Informácie o činnosti účtovnej jednotky. Opis činnosti účtovnej jednotky, dôvody jej zriadenia.
3. Informácie o priemernom prepočítanom počte zamestnancov počas účtovného obdobia, pričom priemerný prepočítaný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca.
4. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky. Uvedú sa informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.
5. Informácie o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.
6. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
7. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku, poznámky obsahujú aj tieto informácie:
a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou,
b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,
c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky,
d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza
da) pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov3), do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,
db) pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.
8. Údaje podľa článkov II až VIII sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe s príslušným komentárom.
Čl. II
Informácie o účtovných metódach a účtovných zásadách, v členení na informácie o
1. tom, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,
2. uplatnených účtovných zásadách a účtovných metódach, použitých nových účtovných zásadách a účtovných metódach oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, dôvode ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky,
3. spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov, metódach použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích menách a kurzoch použitých na prepočet cudzej meny na menu euro,
4. postupoch odpisovania hmotného majetku a nehmotného majetku,
5. zásadách a postupoch identifikácie rizík a strát a znížení hodnoty, ktoré sa týkajú aktív, najmä pohľadávok,
6. zásadách a postupoch výpočtu výšky tvorby opravných položiek, technických rezerv a rezerv vrátane vysvetlenia základných predpokladov pre ich použitie,
7. dni uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu,
8. postupoch účtovania obchodov s cennými papiermi, spôsoboch účtovania kurzových rozdielov, zmlúv o kúpe prenajatej veci, cenných papierov vzniknutých pri transformácii rôznych aktív, napríklad úverov, vrátane hypotekárnych úverov, pohľadávok z kreditných kariet (sekuritizácia) a odloženej dane,
9. postupoch účtovania úrokových výnosov a úrokových nákladov, spôsoboch vykazovania príjmov z aktív, pri ktorých sa predpokladajú riziká a straty a zníženie hodnoty vrátane úrokov, prémií a diskontov vzniknutých pri obstaraní pohľadávok od tretích osôb,
10. dôvode prevodu výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu na technický účet alebo z technického účtu na netechnický účet,
11. postupe pri prevodoch nákladov z technického účtu k neživotnému poisteniu na netechnický účet a pri prevodoch nákladov z netechnického účtu na technický účet k neživotnému poisteniu,
12. postupe pri evidenčnom výpočte účtovného výsledku zaistenia.
Čl. III
Poznámky v časti o významných položkách uvedených v súvahe a výkaze ziskov a strát obsahujú informácie o
1. poistnom v členení uvedenom podľa čl. IX druhého bodu, pričom v stĺpcoch s označením „a“ sa vykazuje stav na konci bežného účtovného obdobia a v stĺpcoch s označením „b“ stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
2. hmotnom majetku a nehmotnom majetku,
3. nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov, všetkých úpravách vykázaných v bežnom účtovnom období, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za predchádzajúce účtovné obdobie,
4. nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú vplyv na odloženú daň z príjmov, a to najmä v dôsledku vzniku alebo zrušenia dočasných rozdielov, v dôsledku zmien v sadzbách dane z príjmov alebo zavedenia nových daní z príjmov, v dôsledku zmien účtovných zásad a účtovných metód a chýb, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky,
5. odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke s uvedením dôvodu ich zmien a výške v členení podľa jednotlivých druhov dočasných rozdielov a podľa jednotlivých druhov nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov,
6. súhrnnej splatnej dani a odloženej dani vzťahujúcej sa k položkám, ktoré účtovná jednotka účtovala priamo do vlastného imania, daňovom náklade alebo daňovom výnose, ktoré sa vzťahujú k mimo­riadnym položkám uznaným v priebehu účtovného obdobia,
7. sume odpočítateľných dočasných rozdielov, nevyužitých daňových strát, nevyužitých daňových odpočtov, pre ktoré sa odložená daňová pohľadávka nevykazuje v súvahe,
8. podriadených pasívach, ak záväzok z prijatého úveru presahuje 10 % celkových záväzkov z týchto úverov, s uvedením sumy, meny, úrokovej sadzby, splatnosti a zostatkovej doby splatnosti, podmienok podriadenosti, prípadne dôvodoch skoršieho zaplatenia úverov osobitného charakteru,
9. pohľadávkach a záväzkoch v členení podľa zostatkovej doby splatnosti,
10. časovom rozlíšení obstarávacích nákladov na poistné zmluvy formou komplexných nákladov budúcich období alebo nákladov budúcich období,
11. výške ostatných pôžičiek poisteným, ak hlavnou zárukou je uzavretá poistná zmluva a výške ostatných pôžičiek nezaručených poistnou zmluvou, ak je táto suma významná,
12. odpisoch nepremlčaných pohľadávok určených vnútorným predpisom účtovnej jednotky a prípadných výnosoch z odpísaných pohľadávok,
13. podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom,
14. cenných papieroch určených na obchodovanie, cenných papieroch určených na predaj a cenných papieroch držaných do splatnosti podľa týchto kategórií a podľa druhov cenných papierov, pričom pri dlhových cenných papieroch sa uvedie čistá obstarávacia cena znížená o náklady na obchodovanie, ich reálna hodnota a ďalej v členení na kótované cenné papiere a nekótované cenné papiere na tuzemskej burze alebo zahraničnej burze; pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj sa uvedú trhy, na ktorých sa s nimi obchoduje,
15. podiele dlhových cenných papierov a podiele vydaných dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka na celkovej hodnote týchto aktív a pasív,
16. výške podielov na ziskoch, prémiách a zľavách z poistenia a zaistenia,
17. postupe výpočtu tvorby technických rezerv a ich použití podľa osobitného predpisu,4)
18. tvorbe poistného garančného fondu pri individuálnom zdravotnom poistení a jeho použití podľa osobitného predpisu,5) s uvedením jeho stavu na začiatku účtovného obdobia, o jeho zvýšení a znížení v priebehu účtovného obdobia a stave na konci účtovného obdobia,
19. postupe výpočtu tvorby rezerv a opravných položiek a ich použití podľa osobitných predpisov, dôvodoch pre tvorbu a použitie rezerv, tvorbe a použití opravných položiek k jednotlivým zložkám aktív, ku ktorým sa tvoria, s osobitným uvedením rezervy na prebiehajúce súdne konania a rezervy na trovy súdneho konania,
20. hmotnom majetku kupovanom alebo predávanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci; informácie o zmluvne dohodnutých splátkach splatných z týchto zmlúv v bežnom roku a v nasledujúcich rokoch, v období jedného až piatich rokov, prípadne splatných neskôr,
21. ostatných aktívach a ostatných pasívach, ostatných prevádzkových výnosoch a mimoriadnych výnosoch, ostatných prevádzkových nákladoch a mimoriadnych nákladoch, ktoré majú rozhodujúci podiel na ich celkovom objeme v členení podľa jednotlivých aktív a pasív, nákladov, výnosov,
22. použití zisku alebo úhrade straty za minulé účtovné obdobie a návrhu na použitie zisku bežného účtovného obdobia,
23. úrokových výnosoch a úrokových nákladoch,
24. platených poplatkoch a províziách pri predaji alebo inom úbytku cenných papierov,
25. všeobecných prevádzkových nákladoch, ktorými sa rozumejú správna réžia a ďalšie náklady na prevádzku zdravotnej poisťovne, vrátane požitkov členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky,
26. zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie,
27. oceňovacích rozdieloch, čistých investíciách do podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom a ostatných oceňovacích rozdieloch z prepočtu majetku a záväzkov, a to vždy s uvedením stavu oceňovacích rozdielov na začiatku účtovného obdobia, ich zvýšenie a zníženie v priebehu účtovného obdobia a zostatku na konci účtovného obdobia,
28. výnose na akciu, ak akcie účtovnej jednotky sú evidované,
29. prehľade o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu.
Čl. IV
V poznámkach sa položky podsúvahy uvádzajú v eurách a ide najmä o informácie týkajúce sa
1. podsúvahových účtov účtovej skupiny 72, ktorými sú
a) hodnoty poskytnuté ako záruky,
b) hodnoty prijaté ako záruky,
c) zmenky na inkaso použité na úhradu do doby ich splatnosti,
d) záväzky za plánovanú zdravotnú starostlivosť,
e) iné hodnoty v evidencii,
f) pomocné súvzťažné účty,
2. podsúvahových účtov účtovej skupiny 73.
Čl. V
Poznámky ďalej obsahujú informácie o
1. odboroch činností a zemepisných oblastiach, v ktorých účtovná jednotka vykonáva svoju činnosť,
2. osobách s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke, ktorými sú tieto osoby:
a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou, alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účtovnými jednotkami,
b) právnické osoby, ktoré majú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo má v nich podstatný vplyv účtovná jednotka,
c) fyzické osoby, prostredníctvom ktorých má iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,
d) zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby6) a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
e) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmenách c) a d) majú podstatný vplyv, a to aj sprostredkovane,
f) osoby, ktoré majú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv a sprostredkovaný vplyv,
g) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
h) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá,
3. udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky,
4. opravách chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky; uvádza sa vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
5. výsledku hospodárenia a finančnej situácii účtovnej jednotky, ktoré sú významné pre užívateľov účtovnej závierky; výsledok hospodárenia sa uvedie v členení na výsledok hospodárenia za verejné zdravotné poistenie a výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti, pričom výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti sa vyčísli ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti,
6. povahe a obchodnom cieli transakcií účtovnej jednotky, ktoré nie sú zahrnuté do súvahy a o finančnom dosahu týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo výnosy týchto transakcií významné a ich zverejnenie je nevyhnutné na vyhodnotenie finančnej situácie účtovnej jednotky,
7. transakciách s blízkymi osobami6), vrátane výšky týchto transakcií a iných informácií o transakcii potrebných na pochopenie finančnej situácie účtovnej jednotky, ak sú takéto transakcie významné a neboli vykonané v bežných trhových podmienkach; informácie o jednotlivých transakciách možno zoskupovať podľa ich charakteru okrem prípadov, keď sú na pochopenie vplyvu týchto transakcií potrebné samostatné informácie.
Čl. VI
V poznámkach sa uvádza prehľad o zmenách vo vlastnom imaní v členení podľa čl. IX bodu 14.
Čl. VII
Poznámky účtovnej jednotky, ktorou je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej obsahujú informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, a to v členení podľa čl. IX bodu 15.
Čl. VIII
Poznámky obsahujú aj informácie o pohľadávkach, záväzkoch, nákladoch, výnosoch, príjmoch a výdavkoch, ich stav na konci účtovného obdobia a porovnateľné údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, informácie o
1. stave pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti,
2. predpísanom poistnom,
3. predpísanom poistnom v hrubej výške celkom, jeho stav pred prerozdelením, jeho stav po prerozdelení, vyčíslenie príslušného percentuálneho podielu na ročnom úhrne poistného7) pred prerozdelením poistného za príslušný kalendárny rok a vyčíslenie tohto podielu na ročnom úhrne poistného v eurách,
4. štruktúre platiteľov poistného,
5. výdavkoch na prevádzkové činnosti za príslušný kalendárny rok vyčíslené v súlade s osobitným predpisom7), ktorými sú výdavky súvisiace so správou a zabezpečením činnosti zdravotnej poisťovne a výdavky vynaložené na splátky úrokov z úverov alebo pôžičiek,
6. nákladoch na zdravotnú starostlivosť,
7. celkových príjmoch a celkových výdavkoch v členení na zdravotnú starostlivosť a na prevádzkovú činnosť, pričom celkovými príjmami sa rozumejú daňové príjmy (poistné a sankcie súvisiace so zdravotným poistením), nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z tuzemských úverov a pôžičiek a iné nedaňové príjmy), granty, transfery a odplata za postúpenú pohľadávku a celkovými výdavkami sa rozumejú bežné výdavky (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb), kapitálové výdavky (obstarávanie, nákup a rekonštrukcia nehmotného majetku a finančného umiestnenia).
Čl. IX
TABUĽKY
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení. 
4)
Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
7)
§ 6a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.