367/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

367
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 21. októbra 2011 č. MF/24042/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 641/2007 Z. z.) na účel ustanovenia poznámok k účtovnej závierke v tabuľkovej forme.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke http://www.finance.gov.sk/.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 2011 č. MF/24042/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/ 2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení (oznámenie č. 641/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74 (oznámenie č. 593/2008 Z. z.) a opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027014/2010-74 (oznámenie č. 537/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) H. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha).“.
2. V § 9 odsek 3 znie:
„(3) Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát sa označujú číslom riadku a názvom riadku výkazu, ktorý popisujú. Ak majú poznámky tabuľkovú formu a ak je tabuliek popisujúcich riadok výkazu viac, k označeniu tabuliek je pripojené označenie tabuľky členom nepretržitého vzostupného radu rímskych číslic a k názvu riadku je pripojený prívlastok určujúci, z akého hľadiska sa riadok rozpisuje. K tomuto označeniu sa pripojí označenie meny, ak ide o rozpis tabuliek podľa meny.“.
3. § 9 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) K tabuľkám popisujúcim obsah riadku súvahy alebo obsah riadku výkazu ziskov a strát ako sú ustanovené v prílohe, sa môžu pridať aj tabuľky popisujúce daný riadok aj z iných hľadísk, ak je to podľa úvahy účtovnej jednotky pre získanie pravdivého a verného zobrazenia finančnej pozície a výkonnosti tejto účtovnej jednotky a pre ich analýzu potrebné. Rovnako sa môže postupovať, ak k riadku súvahy alebo výkazu ziskov a strát nie sú poznámky v prílohe ustanovené.
(5) Ak položka súvahy alebo výkazu ziskov a strát má hodnotu nula, tabuľka poznámok popisujúca túto hodnotu sa nepredkladá.“.
4. V § 10 sa vypúšťajú odseky 4, 5 a 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 4.
5. V § 10 odsek 4 znie:
„(4) Na účely prehľadu o peňažných tokoch sa rozumie
a) prevádzkovou činnosťou obchodníka s cennými papiermi činnosť, ktorá bežne tvorí hlavnú časť výnosov obchodníka s cennými papiermi,
b) investičnou činnosťou nadobúdanie a predaj vkladov do základného imania obchodných spoločností, dlhodobých dlhových finančných nástrojov a výnosy z nich, nehnuteľností a zariadení a výnosov z ich finančného prenájmu a výnosy z predaja alebo likvidácie týchto položiek,
c) činnosťou financovania obchodníka s cennými papiermi získavanie dlhodobých zdrojov na financovanie činností obchodníka s cennými papiermi, vrátane finančného prenájmu, a nákladov na tieto zdroje.“.
6. V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Poznámky analyzujú jednotlivé položky súvahy, výkazu ziskov a strát a prípadne prehľadov a bližšie ich vysvetľujú. Obsahujú informácie potrebné na to, aby si používateľ účtovnej závierky mohol utvoriť úplný obraz o jednotlivej položke vo vzťahu k finančnej pozícii a zisku alebo strate obchodníka s cennými papiermi. Poznámky sa vypracovávajú k tým položkám finančných výkazov, ktoré nie sú v porovnaní s ostatnými položkami nevýznamné.“.
7. V § 18 odsek 4 znie:
„(4) Vklady, úvery a cenné papiere sa členia na účely poznámok k účtovnej závierke podľa ich dohodnutej a zostatkovej doby splatnosti spravidla takto:
a) do jedného mesiaca vrátane,
b) viac ako jeden mesiac, ale nie viac ako tri mesiace,
c) viac ako tri mesiace, ale nie viac ako šesť mesiacov,
d) viac ako šesť mesiacov, ale nie viac ako jeden rok,
e) viac ako jeden rok, ale nie viac ako dva roky,
f) viac ako dva roky, ale nie viac ako päť rokov,
g) viac ako päť rokov.“.
8. § 48 znie:
㤠48
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.
9. Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
10. Názov prílohy č. 5 znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVAZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Príloha k opatreniu č. MF/24042/2011-74Príloha k opatreniu č. MF/24042/2011-74
Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26307/2007-74
Poznámky účtovnej závierky zostavenej k ............................... 20.... (v celých eurách)
A. Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi
1. Popis činností obchodníka s cennými papiermi, určenie jeho základných činností a určenie zemepisných oblastí, v ktorých obchodník s cennými papiermi vykonáva svoje činnosti.
2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny
B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy
1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi; ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu vedenie obchodníka s cennými papiermi viedli, prípadne ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi, ale obchodník s cennými papiermi je vystavený významným neistotám v súvislosti s jeho činnosťou, a to takým neistotám, že vedenie obchodníka s cennými papiermi má významné pochybnosti o schopnosti obchodníka s cennými papiermi naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.
2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.
3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie obchodníka s cennými papiermi.
4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metódach použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích menách a kurzoch použitých na prepočet cudzej meny na eurá.
5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.
6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.
7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.
8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.
C. Prehľad o peňažných tokoch Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti x x
Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)    
Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (-)    
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)    
Záväzky za úroky, odplaty a provízie (+)    
Obrat strany Dt usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)    
Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)    
Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)    
Záväzky na zaplatenie kúpnej ceny FN    
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)    
Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)    
Záväzky voči zamestnancom a dodávateľom (+)    
Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)    
Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania    
Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)    
Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)    
Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)    
Iné krátkodobé záväzky (+/-)    
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením    
Zaplatená daň z príjmov    
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti    
Peňažný tok z investičnej činnosti x x
Zmena stavu dlhodobého majetku (-/+)    
Záväzky z obstarania dlhodobého majetku (+)    
Výnosy z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (+)    
Pohľadávky z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (-)    
Výnosy z dividend (+)    
Pohľadávky na dividendy (-)    
Výnosy z prijímaných úrokov z vkladov a úverov (+)    
Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)    
Príjmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)    
Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)    
Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)    
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti    
Peňažný tok z finančnej činnosti x x
Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)    
Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov a finančného nájmu(+/-)    
Náklady na úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (-)    
Záväzky za úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (+)    
Zaplatené dividendy    
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti    
Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene    
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov    
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia    
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia    
D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní
POLOŽKA Akciový kapitál Rezervné fondy Fondy z ocenenia Nerozdelené zisky Spolu
b 1 2 3 4 5
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia          
Zmeny v účtovnej politike          
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia          
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj          
Ostatné oceňovacie rozdiely          
Daň účtovaná na položky vlastného imania          
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie          
Zisk/strata bežného účtovného obdobia          
Úplná zmena čistého obchodného imania          
Rozdelenie zisku          
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu          
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia          
E. Prehľad o majetku klientov
Ozna-
čenie
POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie
a b 1 2
  Majetok klientov    
  Peňažné prostriedky klientov    
  Cenné papiere klientov    
  Iné finančné nástroje klientov    
  Portfólia klientov    
  Pohľadávky klientov voči trhu    
  Majetok klientov spolu    
  Záväzky voči klientom zo zvereného majetku    
  Záväzky z peňažných prostriedkov klientov    
  Záväzky z cenných papierov klientov    
  Záväzky z portfólií klientov    
  Záväzky zo správy a uloženia cenných papierov klientov    
  Záväzky klientov voči trhu    
  Záväzky z uschovania cenných papierov klientov    
  Záväzky voči klientom zo zvereného majetku spolu    
F. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát
Súvaha
A. Aktíva
Číslo riadku 1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty
 peňažných prostriedkov
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Peňažné prostriedky v pokladni    
2. Bežné účty    
3. Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.    
4. Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií    
5. Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace    
x Medzisúčet – súvaha    
6. Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, a označí sa číslom 1, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 1. EUR, 1. USD.
Číslo riadku 2.a). Pohľadávky voči klientom
  z poskytnutých služieb
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Investičné služby    
2. Vedľajšie služby    
3. Spolu    
Číslo riadku 3. Cenné papiere na obchodovanie Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Akcie    
1.1.   nezaložené    
1.2.   založené v repoobchodoch    
1.3.   založené    
2. Podielové listy    
2.1.   nezaložené    
2.2.   založené v repoobchodoch    
2.3.   založené    
3. Krátkodobé dlhopisy, napríklad pokladničné poukážky    
3.1.   nezaložené    
3.2.   založené v repoobchodoch    
3.3.   založené    
4. Dlhopisy    
4.1.   nezaložené    
4.2.   založené v repoobchodoch    
4.3.   založené    
5. Zmenky    
5.1.   nezaložené    
5.2.   založené v repoobchodoch    
5.3.   založené    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 3, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 3. EUR, 3. USD.
Číslo riadku 4.I. Deriváty s aktívnym zostatkom Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. úrokové    
1.1.   vyrovnávané v hrubom    
1.2.   vyrovnávané v čistom    
2. menové    
2.1.   vyrovnávané v hrubom    
2.2.   vyrovnávané v čistom    
3. akciové    
3.1.   vyrovnávané v hrubom    
3.2.   vyrovnávané v čistom    
4. komoditné    
4.1.   vyrovnávané v hrubom    
4.2.   vyrovnávané v čistom    
5. úverové    
  Spolu    
Číslo riadku 4.II. Deriváty s aktívnym zostatom podľa
 zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Nad jeden rok    
  Spolu    
Číslo riadku 5. Cenné papiere na predaj Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Akcie    
1.1.   nezaložené    
1.2.   založené v repoobchodoch    
1.3.   založené    
2. Podielové listy    
2.1.   nezaložené    
2.2.   založené v repoobchodoch    
2.3.   založené    
3. Krátkodobé dlhopisy napríklad pokladničné poukážky    
3.1.   nezaložené    
3.2.   založené v repoobchodoch    
3.3.   založené    
4. Dlhopisy    
4.1.   nezaložené    
4.2.   založené v repoobchodoch    
4.3.   založené    
5. Zmenky    
5.1.   nezaložené    
5.2.   založené v repoobchodoch    
5.3.   založené    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 5, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 5. EUR, 5. USD.
Číslo riadku 7. a).I. Pohľadávky voči bankám
  z obrátených repoobchodov
  podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného mesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 7.a).II. Pohľadávky voči bankám
  z obrátených repoobchodov
  podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného mesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 7. b).I. Pohľadávky voči bankám ostatné
  krátkodobé podľa dohodnutej
  doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Do dvoch rokov    
6. Do piatich rokov    
7. Viac ako päť rokov    
  Spolu    
Číslo riadku 7.b).II. Pohľadávky voči bankám ostatné
  krátkodobé podľa zostatkovej
  doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 7.b).III.   Pohľadávky voči bankám ostatné
  krátkodobé podľa zostatkovej
  doby splatnosti – zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Hrubá hodnota pohľadávok    
2. Zníženie hodnoty    
3. Čistá hodnota pohľadávok    
Číslo riadku 7.c).I. Pohľadávky voči bankám dlhodobé
 podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch rokov    
2. Do piatich rokov    
3. Viac ako päť rokov    
4. Spolu    
Číslo riadku 7.c).II. Pohľadávky voči bankám
  dlhodobé podľa zostatkovej doby
  splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch rokov    
2. Do piatich rokov    
3. Viac ako päť rokov    
4. Spolu    
Číslo riadku 7.c).III. Pohľadávky voči bankám
  dlhodobé podľa zostatkovej doby
  splatnosti – zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Hrubá hodnota pohľadávok    
2. Zníženie hodnoty    
3. Čistá hodnota pohľadávok    
Číslo riadku 7.c).IV. Pohľadávky voči bankám
  dlhodobé podľa zostatkovej doby
  splatnosti ocenené umorovanou
  hodnotou
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch rokov    
2. Do piatich rokov    
3. Viac ako päť rokov    
4. Spolu    
Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči bankám v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 7 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 7.c).I.USD.
Číslo riadku 8.a).I.  Obrátené repoobchody podľa
  dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného miesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 8.a).II. Obrátené repoobchody podľa
  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného miesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 8.b).I.  Ostatné krátkodobé úvery podľa
  dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
1.1.   zabezpečené    
1.2.   nezabezpečené    
2 Do troch mesiacov    
2.1.   zabezpečené    
2.2.   nezabezpečené    
3. Do šiestich mesiacov    
3.1   zabezpečené    
3.2.   nezabezpečené    
4. Do jedného roku    
4.1.   zabezpečené    
4.2.   nezabezpečené    
5. Do dvoch rokov    
5.1.   zabezpečené    
5.2.   nezabezpečené    
6. Do piatich rokov    
6.1.   zabezpečené    
6.2.   nezabezpečené    
7. Viac ako päť rokov    
7.1.   zabezpečené    
7.2   nezabezpečené    
  Spolu    
Číslo riadku 8.b).II. Ostatné krátkodobé úvery podľa
  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
1.1.   zabezpečené    
1.2.   nezabezpečené    
2 Do troch mesiacov    
2.1.   zabezpečené    
2.2.   nezabezpečené    
3. Do šiestich mesiacov    
3.1   zabezpečené    
3.2.   nezabezpečené    
4. Do jedného roku    
4.1.   zabezpečené    
4.2.   nezabezpečené    
  Spolu    
Číslo riadku 8.b).III. Ostatné krátkodobé úvery podľa
  zostatkovej doby splatnosti –
  zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Hrubá hodnota pohľadávok    
2. Zníženie hodnoty    
3. Čistá hodnota pohľadávok    
Číslo riadku 8.c).I. Dlhodobé úvery podľa dohodnutej
 doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch rokov    
1.1.   zabezpečené    
1.2.   nezabezpečené    
2. Do piatich rokov    
2.1.   zabezpečené    
2.2.   nezabezpečené    
3. Viac ako päť rokov    
3.1..   zabezpečené    
3.2.   nezabezpečené    
  Spolu    
Číslo riadku 8.c).II. Dlhodobé úvery podľa
  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch rokov    
1.1.   zabezpečené    
1.2.   nezabezpečené    
2. Do piatich rokov    
2.1.   zabezpečené    
2.2.   nezabezpečené    
3. Viac ako päť rokov    
3.1.   zabezpečené    
3.2.   nezabezpečené    
  Spolu    
Číslo riadku 8.c).III. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej
  doby splatnosti – zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Hrubá hodnota pohľadávok    
2. Zníženie hodnoty    
3. Čistá hodnota pohľadávok    
Číslo riadku 8.c).IV. Dlhodobé úvery podľa
  zostatkovej doby splatnosti
  ocenené umorovanou hodnotou
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch rokov    
1.1.   zabezpečené    
1.2.   nezabezpečené    
2. Do piatich rokov    
2.1.   zabezpečené    
2.2.   nezabezpečené    
3. Viac ako päť rokov    
3.1.   zabezpečené    
3.2.   nezabezpečené    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka pohľadávky z úverov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 8 podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 8.c).I.USD.
Číslo riadku 10. Obstaranie hmotného majetku
 a nehmotného majetku
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Pozemky    
2. Zníženie hodnoty    
3. Čistá účtovná hodnota    
4. Budovy    
5. Zníženie hodnoty    
6. Čistá účtovná hodnota    
7. Stroje a zariadenia    
8. Zníženie hodnoty    
9. Čistá účtovná hodnota    
10. Nehmotný majetok    
11. Zníženie hodnoty    
12. Čistá účtovná hodnota    
  Spolu čistá účtovná hodnota    
Číslo riadku 11. Nehmotný majetok Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Obstarávacia cena    
2. Odpisy    
3. Zníženie hodnoty    
4. Účtovná hodnota    
Číslo riadku 12. Hmotný majetok odpisovaný Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Budovy    
2. Obstarávacia cena    
3. Odpisy    
4. Zníženie hodnoty    
5. Účtovná hodnota    
6. Stroje a zariadenia    
7. Obstarávacia cena    
8. Odpisy    
9. Zníženie hodnoty    
10. Účtovná hodnota    
  Spolu    
Súvaha
B. Pasíva
Číslo riadku 1. Záväzky splatné na požiadanie
 – rozpis podľa mien
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. EUR    
2. USD    
3. JPY    
4. CHF    
5. GPB    
6. SEK    
7. CZK    
8. PLN    
9. HUF    
10. CAD    
11. AUD    
12. Ostatné meny    
  Spolu    
Číslo riadku 3.a).I. Záväzky voči bankám z repo-
 obchodov podľa dohodnutej
 doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného mesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 3. a).II. Záväzky voči bankám
  z repoobchodov podľa
  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného mesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 3.b).I.  Záväzky voči bankám ostatné
  krátkodobé podľa dohodnutej
  doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Do dvoch rokov    
6. Do piatich rokov    
7. Viac ako päť rokov    
  Spolu    
Číslo riadku 3.b).II. Záväzky voči bankám ostatné
  krátkodobé podľa zostatkovej
  doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 3.c).I. Záväzky voči bankám dlhodobé
 podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch rokov    
2. Do piatich rokov    
3. Viac ako päť rokov    
  Spolu    
Číslo riadku 3.c).II. Záväzky voči bankám dlhodobé
  podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch rokov    
2. Do piatich rokov    
3. Viac ako päť rokov    
  Spolu    
Číslo riadku 3.c).III. Záväzky voči bankám dlhodobé
  podľa zostatkovej doby splatnosti
  ocenené umorovanou hodnotou
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch rokov    
2. Do piatich rokov    
3. Viac ako päť rokov    
  Spolu    
Číslo riadku 5.I. Deriváty Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. úrokové    
1.1.   vyrovnávané v hrubom    
1.2.   vyrovnávané v čistom    
2. menové    
2.1.   vyrovnávané v hrubom    
2.2.   vyrovnávané v čistom    
3. akciové    
3.1.   vyrovnávané v hrubom    
3.2.   vyrovnávané v čistom    
4. komoditné    
4.1.   vyrovnávané v hrubom    
4.2.   vyrovnávané v čistom    
5. úverové    
  Spolu    
Číslo riadku 5.II. Deriváty s pasívnym zostatom podľa
 zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Nad jeden rok    
  Spolu    
<
Číslo riadku 6.a).I.  Repoobchody podľa
  dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného miesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 6.a).II. Repoobchody podľa
  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného miesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 6.b).I.  Ostatné prijaté krátkodobé úvery
  podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
1.1.   zabezpečené    
1.2.   nezabezpečené    
2. Do troch mesiacov    
2.1.   zabezpečené    
2.2.   nezabezpečené    
3. Do šiestich mesiacov    
3.1.   zabezpečené    
3.2.   nezabezpečené    
4. Do jedného roku    
4.1.   zabezpečené    
4.2.   nezabezpečené    
5. Do dvoch rokov    
5.1.   zabezpečené    
5.2.   nezabezpečené    
6. Do piatich rokov    
6.1.   zabezpečené    
6.2.   nezabezpečené    
7. Viac ako päť rokov    
7.1.   zabezpečené    
7.2.   nezabezpečené    
  Spolu    
Číslo riadku 6.b).II. Ostatné prijaté krátkodobé úvery
  podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
1.1.   zabezpečené    
1.2.   nezabezpečené    
2. Do troch mesiacov    
2.1.   zabezpečené    
2.2.   nezabezpečené    
3. Do šiestich mesiacov    
3.1.   zabezpečené    
3.2.   nezabezpečené    
4. Do jedného roku    
4.1.   zabezpečené    
4.2.   nezabezpečené    
  Spolu    
Číslo riadku 6.b).III. Ostatné prijaté krátkodobé úvery
  podľa zostatkovej doby splatnosti
  – zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Hrubá hodnota pohľadávok    
1.1. Zníženie hodnoty    
1.2. Čistá hodnota pohľadávok    
Číslo riadku 6.c).I. Dlhodobé prijaté úvery podľa
 dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch rokov    
1.1.   zabezpečené    
1.2.   nezabezpečené    
2. Do piatich rokov    
2.1.   zabezpečené    
2.2.   nezabezpečené    
3. Viac ako päť rokov    
3.1.   zabezpečené    
3.2.   nezabezpečené    
  Spolu    
Číslo riadku 6.c).II. Dlhodobé prijaté úvery podľa
  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch rokov    
1.1.   zabezpečené    
1.2.   nezabezpečené    
2. Do piatich rokov    
2.1.   zabezpečené    
2.2.   nezabezpečené    
3. Viac ako päť rokov    
3.1.   zabezpečené    
3.2.   nezabezpečené    
  Spolu    
Číslo riadku 6.c).III. Dlhodobé prijaté úvery podľa
  zostatkovej doby splatnosti
  ocenené umorovanou hodnotou
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch rokov    
1.1.   zabezpečené    
1.2.   nezabezpečené    
2. Do piatich rokov    
2.1.   zabezpečené    
2.2.   nezabezpečené    
3. Viac ako päť rokov    
3.1.   zabezpečené    
3.2.   nezabezpečené    
  Spolu    
Výkaz ziskov a strát
Číslo riadku 1. Výnosy z odplát a provízií Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Výnosy z odplát a provízií    
2. z investičných služieb    
3. Z vedľajších investičných služieb    
Číslo riadku 8. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Krátkodobé pohľadávky a úvery    
2. Krátkodobé cenné papiere    
3. Dlhodobé úvery    
4. Dlhodobé cenné papiere    
5. Finančný prenájom    
  Spolu    
Číslo riadku 11.h. Čistá strata zo zníženia hodnoty
 finančného majetku/čistý zisk
 zo zrušenia zníženia hodnoty
 finančného majetku a z úhrady
 odpísaných pohľadávok
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Hrubá hodnota majetku na začiatku úč.o.    
2. Úprava o zníženie hodnoty    
3. Zníženie hodnoty majetku počas úč.o.    
4. Zrušenie zníženia hodnoty majetku počas úč.o.    
5. Hrubá hodnota majetku na konci úč.o.    
6. Úprava o zníženie hodnoty majetku na konci úč.o.    
7. Čistá účtovná hodnota majetku na konci úč.o.    
8. Úhrada odpísaných pohľadávok    
  Spolu    
Číslo riadku i. Osobné náklady Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Základné mzdy    
2. Pohyblivá zložka miezd    
3. Poistenie    
4. Stravovanie    
5. Zdravotná starostlivosť    
6. Vzdelávanie a školenia    
7. Dovolenky, kultúra, šport, zábava    
  Spolu    
Číslo riadku k.1. Odpisy hmotného majetku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Budovy    
2. Stroje a zariadenia    
  Spolu    
Číslo riadku m. Ostatné prevádzkové náklady Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Odplata auditorovi    
2. Údržba nehnuteľností a zariadení    
3. Iné služby    
4. Nájomné    
5. Energie    
6. Nakúpený materiál    
  Spolu    
Číslo riadku n.1. Náklady na úroky a obdobné náklady Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Krátkodobé záväzky a prijaté úvery    
2. Emitované krátkodobé cenné papiere    
3. Prijaté dlhodobé úvery    
4. Emitované dlhodobé cenné papiere    
5. Finančný prenájom    
  Spolu    
Číslo riadku n.2. Dane a poplatky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Daň z pridanej hodnoty    
2. Spotrebné dane    
3. Majetkové dane    
4. Miestne dane a poplatky    
5. Súdne poplatky a iné poplatky    
  Spolu    
G. Ostatné poznámky
1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami
Číslo riadku a). Podiely spriaznených osôb na základom
 imaní obchodníka s cennými papiermi
 a jeho dcérskych úč. j. a pridružených
 úč. j.
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Podiely na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi    
2. Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.    
3. Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.    
Číslo riadku b). Finančné vzťahy so spriaznenými
 osobami
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Krátkodobé pohľadávky    
2. Dlhodobé pohľadávky    
3. Krátkodobé záväzky    
4. Dlhodobé záväzky    
Číslo riadku c). Vydané záruky za spriaznené osoby Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Dcérske účtovné jednotky    
2. Pridružené účtovné jednotky    
3. Ostatné spriaznené osoby    
  Spolu    
Číslo riadku d). Prijaté záruky od spriaznených osôb Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Dcérske účtovné jednotky    
2. Pridružené účtovné jednotky    
3. Ostatné spriaznené osoby    
  Spolu    
2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.
3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva obchodníka s cennými papiermi; v tomto prípade sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.
5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.
6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.
7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané obchodníkom s cennými papiermi viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov obchodníka s cennými papiermi voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad obchodníkom s cennými papiermi vydané akcie alebo opcie na akcie.
8. Uvedie sa výnos na akciu.
9. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:
a)  o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,
b)  popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,
c)  popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,
d)  popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie obchodníkom s cennými papiermi akceptovanej koncentrácie úverového rizika,
10. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:
a)  o používaní nových finančných nástrojov,
b)  o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,
c)  o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,
d)  o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,
e)  o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,
f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca, od jedného mesiaca do troch mesiacov, od troch mesiacov do jedného roka, od jedného roka do päť rokov a nad päť rokov.
11. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to:
a)  o spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je obchodník s cennými papiermi vystavený a
b)  o spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.
Číslo riadku 12. Náklady účtovnej jednotky voči
 audítorovi za účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
  Overenie účtovnej závierky    
  Uisťovacie audítorské služby    
  Súvisiace audítorské služby    
  Daňové poradenstvo    
  Ostatné audítorské služby    
  Spolu    
H. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)
Ozna-
čenie
POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b 1 2
x Iné aktíva x x
1. Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov    
2. Pohľadávky zo spotových obchodov    
3. Pohľadávky z termínovaných obchodov    
4. Pohľadávky z európskych opcií    
5. Pohľadávky z amerických opcií    
6. Pohľadávky z bankových záruk    
7. Pohľadávky z ručenia    
8. Pohľadávky zo záložných práv    
9. Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva    
10. Práva k cudzím veciam a právam    
11. Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie    
12. Hodnoty odovzdané do správy    
13. Hodnoty v evidencii    
  Iné aktíva spolu    
Ozna-
čenie
POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b 1 2
x Iné pasíva x x
1. Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov    
2. Záväzky zo spotových obchodov    
3. Záväzky z termínovaných obchodov    
4. Záväzky z európskych opcií    
5. Záväzky z amerických opcií    
6. Záväzky z bankových záruk    
7. Záväzky z ručenia    
8. Záväzky zo záložných práv a zálohov    
9. Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva    
10. Práva iných k veciam a právam fondu    
11. Hodnoty prevzaté do správy    
12. Záväzky v evidencii    
  Iné pasíva spolu    
Použité skratky:
Dt strana má dať účtu
Úč. o. účtovné obdobie
FN finančný nástroj
h. hodina vo všetkých gramatických pádoch aj v množnom čísle
úč. j. účtovná jednotka
Vysvetlivka:
Určenie časového obdobia v tabuľke, napríklad „do jedného mesiaca“, znamená vrátane posledného dňa obdobia.