368/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

368
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 24. októbra 2011 č. MF/24041/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) na účel ustanovenia poznámok k účtovnej závierke v tabuľkovej forme.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke http://www.finance.gov.sk/.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/ 2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.) a opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027012/2010-74 (oznámenie č. 536/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.“.
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 96 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 40 zákona č. 203/2011 Z. z.“.
3. § 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Prehľad o peňažných tokoch
(1) Prehľad o peňažných tokoch sa člení na peňažný tok z prevádzkovej činnosti, peňažný tok z investičnej činnosti a peňažný tok z financovania fondu, pričom jednotlivé peňažné toky sa vykazujú v uvedenom poradí. Pripoja sa riadky „Kurzový rozdiel z prepočtu peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene“ a „Peňažný tok spolu“, ktorý je súčtom peňažného toku z prevádzkovej činnosti, z investičnej činnosti, z financovania fondu a kurzového rozdielu z prepočtu peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, a riadky „Počiatočný stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov“ a „Konečný stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov.
(2) Na účely prehľadu o peňažných tokoch sa rozumie
a) prevádzkovou činnosťou fondu činnosť, ktorá bežne tvorí hlavnú časť výnosov fondu,
b) investičnou činnosťou nadobúdanie a predaj vkladov do základného imania obchodných spoločností, dlhodobých dlhových finančných nástrojov a výnosy z nich, nehnuteľností a výnosov z operácií s nimi,
c) činnosťou financovania fondu získavanie dlhodobých zdrojov na financovanie činností fondu, vrátane finančného prenájmu, a náklady na získavanie týchto dlhodobých zdrojov.“.
4. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
(1) Tabuľky sa v záhlaví označujú číslom riadku a názvom riadku výkazu, ktorý popisujú. Ak je tabuliek popisujúcich riadok viac, k označeniu tabuliek je pripojené označenie tabuľky členom nepretržitého vzostupného radu rímskych číslic a k názvu riadku je pripojený prívlastok určujúci, z akého hľadiska sa riadok rozpisuje. K tomuto označeniu sa pripojí označenie meny, ak ide o rozpis tabuliek podľa meny.
(2) K tabuľkám popisujúcim obsah riadku súvahy alebo obsah riadku výkazu ziskov a strát, ako sú ustanovené v prílohe, sa môžu pridať aj tabuľky popisujúce daný riadok aj z iných hľadísk, ak je to podľa úvahy správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje daný fond pre získanie pravdivého a verného zobrazenia finančnej pozície a výkonnosti tohto fondu a pre jeho analýzu potrebné. Rovnako sa môže postupovať, ak k riadku súvahy alebo výkazu ziskov a strát nie sú poznámky v prílohe ustanovené.
(3) Ak položka súvahy alebo výkazu ziskov a strát má hodnotu nula, tabuľka poznámok popisujúca túto položku sa nepredkladá.“.
5. V § 18 odsek 4 znie:
„(4) Vklady, úvery a cenné papiere sa členia na účely poznámok k účtovnej závierke podľa ich dohodnutej a zostatkovej doby splatnosti spravidla takto:
a) do jedného mesiaca,
b) viac ako jeden mesiac, ale nie viac ako tri mesiace,
c) viac ako tri mesiace, ale nie viac ako šesť mesiacov,
d) viac ako šesť mesiacov, ale nie viac ako jeden rok,
e) viac ako jeden rok, ale nie viac ako dva roky,
f) viac ako dva roky, ale nie viac ako päť rokov,
g) viac ako päť rokov.“.
6. Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Príloha k opatreniu č. MF/24041/2011-74
Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25835/2007-74
Poznámky účtovnej závierky zostavenej k ............................... 20.... (v celých eurách)
A. Všeobecné informácie o fonde
1. Názov fondu, druh fondu a predpokladaná doba jeho trvania, popis činnosti fondu, jeho investičnej stratégie a určenie zemepisných oblastí, v ktorých fond investuje.
2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje fond, priamej materskej spoločnosti správcovskej spoločnosti a obchodné meno materskej spoločnosti celej skupiny.
B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy
1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania fondu. Ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu správcovskú spoločnosť viedli, prípadne ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania fondu, ale fond je vystavený významným neistotám v súvislosti s jeho investíciami a investovaním, a to takým neistotám, že správcovská spoločnosť má významné pochybnosti o schopnosti fondu naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.
2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.
3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a čistý majetok fondu.
4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.
5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu.
6. Stratégia a zásady zaisťovania.
7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.
8. Zásady a postupy výpočtu výšky zníženia hodnoty majetku a rezerv.
C. Prehľad o peňažných tokoch Bežné
účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti x x
Uhradené pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (+)    
Uhradené záväzky z úrokov, odplát a provízií (-)    
Výnosy z dividend (+)    
Pohľadávky za dividendy (-)    
Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi a drahými kovmi (+)    
Pohľadávky za predané cenné papiere a drahé kovy (-)    
Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)    
Záväzky na zaplatenie kúpnej ceny FN (+)    
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)    
Náklady na dodávateľov (-)    
Záväzky voči dodávateľom (+)    
Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)    
Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)    
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti    
Peňažný tok z investičnej činnosti x x
Obstaranie nehnuteľností (-)    
Výnosy z dividend z realitných spoločností (+)    
Pohľadávky na dividendy z realitných spoločností (-)    
Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)    
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti    
Peňažný tok z finančnej činnosti x x
Emitované podielové listy/príspevky sporiteľov (+)    
Vrátené PL, prestupy do/výstupy z fondu (+/-)    
Dedičstvá (-)    
Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)    
Zaplatené splátky dlhodobých úverov (-/+)    
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti    
Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene    
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov    
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia    
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia    
Vysvetlivky k prehľadu o peňažných tokoch:
(1) Výdavky na obstaranie finančných nástrojov sa zistia z obratovej predvahy z obratu strany Dt analytického účtu prvotného zaúčtovania finančných nástrojov, znížené o hodnotu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny finančných nástrojov.
(2) Príjmy z predaja finančných nástrojov a drahých kovov sa zistia z obratovej predvahy ako:
a)  obrat strany Cr účtov pohľadávok za predané finančné nástroje a predané drahé kovy, alebo
b)  obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi a drahými kovmi, ak ich fond používa, znížený o zostatok účtu pohľadávok za predané finančné nástroje a drahé kovy.
(3) Výdavky z pohľadávok (a príjmy zo záväzkov ) na vrátenie požičaných peňažných prostriedkov sa zistia z obratovej predvahy z obratu strany Dt analytického účtu prvotného zaúčtovania finančných nástrojov, ktoré predstavujú právo na vrátenie peňažných prostriedkov (poskytnuté úvery, termínované vklady, obrátené repoobchody). Príjmy z pohľadávok na vrátenie peňažných prostriedkov sa zistia z obratovej predvahy z obratu strany Cr analytického účtu prvotného zaúčtovania finančných nástrojov, ktoré predstavujú právo na vrátenie peňažných prostriedkov, znížené o obrat Dt analytického účtu opravná položka.
(4) Peňažný tok účtu klíringového typu (zúčtovanie s verejným trhom cenných papierov) sa najprv rozdelí na podtoky jednotlivých položiek prehľadu o peňažných tokoch, potom sa vykáže debetný obrat a kreditný obrat klíringu, alebo sa vykáže len čistý obrat klíringu, to znamená rozdiel medzi debetným obratom a kreditným obratom.
D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu
Ozna-
čenie
POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
ú
čtovné obdobie
a b 1 2
I. Čistý majetok na začiatku obdobia    
a) počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplnkových dôchodkových jednotiek    
b) hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky    
1. Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplnkových dôchodkových fondov    
2. Zisk alebo strata fondu    
3. Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu    
4. Výplata výnosov podielnikom    
5. Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu    
6. Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky    
II. Nárast/pokles čistého majetku    
A. Čistý majetok na konci obdobia    
a) počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek    
b) hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky    
E.  Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát
Súvaha fondu okrem špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
Aktíva
Číslo riadku 1.I. Dlhopisy podľa dohodnutej
   doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Do dvoch rokov    
6. Do piatich rokov    
7. Nad päť rokov    
  Spolu    
Číslo riadku 1.II. Dlhopisy podľa
    zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Do dvoch rokov    
6. Do piatich rokov    
7. Nad päť rokov    
  Spolu    
Číslo riadku 1.III. Dlhopisy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Dlhopisy bez kupónov    
1.1.   nezaložené    
1.2.   založené v repoobchodoch    
1.3.   založené    
2. Dlhopisy s kupónmi    
2.1.   nezaložené    
2.2.   založené v repoobchodoch    
2.3.   založené    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka dlhopisy v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 1 súvahy podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.
Číslo riadku 2.I. Akcie Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Akcie    
1.1.   nezaložené    
1.2.   založené v repoobchodoch    
1.3.   založené    
Číslo riadku 2.II. Akcie podľa mien,
    v ktorých sú ocenené
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. EUR    
2. USD    
3. JPY    
4. CHF    
5. GBP    
6. SEK    
7. CZK    
8. HUF    
9. PLN    
10. CAD    
11. AUD    
12. Ostatné meny    
  Spolu    
Číslo riadku 3.I. Podielové listy (PL) Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. PL otvorených podielových fondov    
1.1.   nezaložené    
1.2.   založené v repoobchodoch    
1.3.   založené    
2. PL ostatné    
2.1.   nezaložené    
2.2.   založené v repoobchodoch    
2.3.   založené    
  Spolu    
Číslo riadku 3.II. Podielové listy podľa mien,
 v ktorých sú ocenené
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. EUR    
2. USD    
3. JPY    
4. CHF    
5. GBP    
6. SEK    
7. CZK    
8. HUF    
9. PLN    
10. CAD    
11. AUD    
12. Ostatné meny    
  Spolu    
Číslo riadku 4.I. Krátkodobé pohľadávky podľa
 dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 4.II. Krátkodobé pohľadávky podľa
 zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 4.III. Krátkodobé pohľadávky podľa
 zostatkovej doby splatnosti –
 zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Hrubá hodnota pohľadávok    
2. Zníženie hodnoty    
3. Čistá hodnota pohľadávok    
Ak má účtovná jednotka pohľadávky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 4 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 4.I.USD.
Číslo riadku 5.I. Pohľadávky voči bankám
 z obrátených repoobchodov
 podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného mesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 5.II. Pohľadávky voči bankám
 z obrátených repoobchodov
 podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného mesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 6.I. Deriváty s aktívnym zostatkom Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. úrokové    
1.1.   vyrovnávané v hrubom    
1.2.   vyrovnávané v čistom    
2 menové    
2.1.   vyrovnávané v hrubom    
2.2.   vyrovnávané v čistom    
3. akciové    
3.1   vyrovnávané v hrubom    
3.2.   vyrovnávané v čistom    
4. komoditné    
4.1.   vyrovnávané v hrubom    
4.2.   vyrovnávané v čistom    
5. úverové    
  Spolu    
Číslo riadku 6.II. Deriváty s aktívnym zostatom podľa
 zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Nad jeden rok    
  Spolu    
Číslo riadku 7. Drahé kovy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Zlato    
2. Striebro    
3. Platina    
4. Paládium    
  Spolu    
Číslo riadku 8. Peňažné prostriedky a ekvivalenty
 peňažných prostriedkov
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Bežné účty    
2. Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín    
3. Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií    
4. Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace    
x Medzisúčet – súvaha    
5. Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu, vrátane meny euro a označí sa číslom príslušnej tabuľky s pripojeným označením meny, napríklad 1. EUR, 1. USD.
Pasíva
Číslo riadku 1.I. Krátkodobé záväzky voči bankám
 podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 1.II. Krátkodobé záväzky voči bankám
 podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka pohľadávky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 1 podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.
Číslo riadku 4.I. Deriváty s pasívnym zostatkom Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. úrokové    
1.1.   vyrovnávané v hrubom    
1.2.   vyrovnávané v čistom    
2. menové    
2.1.   vyrovnávané v hrubom    
2.2.   vyrovnávané v čistom    
3. akciové    
3.1.   vyrovnávané v hrubom    
3.2.   vyrovnávané v čistom    
4. komoditné    
4.1.   vyrovnávané v hrubom    
4.2.   vyrovnávané v čistom    
5. úverové    
  Spolu    
Číslo riadku 4.II. Deriváty s pasívnym zostatom podľa
 zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Nad jeden rok    
  Spolu    
Číslo riadku 5.I. Záväzky voči bankám
 z repoobchodov podľa
 dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného mesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 5.II. Záväzky voči bankám
 z repoobchodov podľa
 zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného mesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Súvaha špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
Číslo riadku 2.II. Podiely v realitných spoločnostiach
 podľa mien, v ktorých sú ocenené
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. EUR    
2. USD    
3. JPY    
4. CHF    
5. GBP    
6. SEK    
7. CZK    
8. HUF    
9. PLN    
10. CAD    
11. AUD    
12. Ostatné meny    
  Spolu    
Číslo riadku 3. Obstaranie nehnuteľností Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.1. Obstarávacia cena    
1.2. Zníženie hodnoty    
1. Čistá účtovná hodnota obstarania nehnuteľností    
Číslo riadku 4.I. Investície do nehnuteľností Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Pozemky    
2. Budovy    
  Spolu    
Číslo riadku 4.II. Prenajaté nehnuteľnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného roku    
2. Do dvoch rokov    
3. Do piatich rokov    
4. Nad päť rokov    
  Spolu    
Číslo riadku 4.III. Investície do nehnuteľností podľa
 využitia nehnuteľnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Stavebné pozemky    
2. Poľnohospodárska pôda    
3. Lesná pôda    
4. Pozemky, na ktorých stoja stavby    
5. Ostatné pozemky    
6. Budovy rezidenčné    
7. Budovy výrobné    
8. Budovy administratívne    
9. Budovy obchodné a služieb    
10. Budovy skladové    
11. Ostatné budovy    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka investície do nehnuteľností ocenené cudzou menou, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 4 súvahy podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.
Číslo riadku 5. Pohľadávky z finančného prenájmu
 podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Do dvoch rokov    
6. Do piatich rokov    
7. Nad päť rokov    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka pohľadávky z finančného prenájmu v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka k tabuľke k riadku 5 súvahy podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.
Číslo riadku 6.I. Pohľadávky voči realitným
 spoločnostiam podľa
 dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Do dvoch rokov    
6. Do piatich rokov    
7. Nad päť rokov    
  Spolu    
Číslo riadku 6.II. Pohľadávky voči realitným
 spoločnostiam podľa
 zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Do dvoch rokov    
6. Do piatich rokov    
7. Nad päť rokov    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči realitným spoločnostiam v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 6 súvahy podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.
Číslo riadku 7.I. Podielové listy (PL) Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. PL otvorených podielových fondov    
1.1.   nezaložené    
1.2.   založené v repoobchodoch    
1.3.   založené    
2. PL ostatné    
2.1.   nezaložené    
2.2.   založené v repoobchodoch    
2.3.   založené    
  Spolu    
Číslo riadku 7.II. Podielové listy podľa mien,
 v ktorých sú ocenené
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. EUR    
2. USD    
3. JPY    
4. CHF    
5. GBP    
6. SEK    
7. CZK    
8. HUF    
9. PLN    
10. CAD    
11. AUD    
12. Ostatné meny    
  Spolu    
Číslo riadku 8.I. Dlhopisy podľa dohodnutej doby
 splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Do dvoch rokov    
6. Do piatich rokov    
7. Nad päť rokov    
  Spolu    
Číslo riadku 8.II. Dlhopisy podľa zostatkovej doby
 splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Do dvoch rokov    
6. Do piatich rokov    
7. Nad päť rokov    
  Spolu    
Číslo riadku 8.III. Dlhopisy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Dlhopisy bez kupónov    
1.1.   nezaložené    
1.2.   založené v repoobchodoch    
1.3.   založené    
2. Dlhopisy s kupónmi    
2.1.   nezaložené    
2.2.   založené v repoobchodoch    
2.3.   založené    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka dlhopisy v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 8 súvahy podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.
Číslo riadku 9.I. Krátkodobé pohľadávky podľa
 dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 9.II. Krátkodobé pohľadávky podľa
  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 9.III. Krátkodobé pohľadávky podľa
 zostatkovej doby splatnosti –
 zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Hrubá hodnota pohľadávok    
2. Zníženie hodnoty    
3. Čistá hodnota pohľadávok    
Ak má účtovná jednotka pohľadávky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 9 súvahy podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.
Číslo riadku 10.I. Pohľadávky voči bankám
 z obrátených repoobchodov podľa
 dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného mesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 10.II. Pohľadávky voči bankám
 z obrátených repoobchodov podľa  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného mesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 11.I. Deriváty s aktívnym zostatkom Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. úrokové    
1.1.   vyrovnávané v hrubom    
1.2.   vyrovnávané v čistom    
2. menové    
2.1.   vyrovnávané v hrubom    
2.2.   vyrovnávané v čistom    
3. akciové    
3.1.   vyrovnávané v hrubom    
3.2.   vyrovnávané v čistom    
4. komoditné    
4.1.   vyrovnávané v hrubom    
4.2.   vyrovnávané v čistom    
5. úverové    
  Spolu    
Číslo riadku 11.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa
 zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Nad jeden rok    
  Spolu    
Číslo riadku 12. Peňažné prostriedky a ekvivalenty
 peňažných prostriedkov
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Peňažné prostriedky v pokladni    
2. Bežné účty    
3. Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín    
4. Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií    
5. Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace    
x Medzisúčet – súvaha    
6. Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka k tabuľke k riadku 12 súvahy podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.
Pasíva
Číslo riadku 1.I. Krátkodobé záväzky voči bankám
 podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 1.II. Krátkodobé záväzky voči bankám
 podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka záväzky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 1 súvahy podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.
Číslo riadku 3.I. Deriváty s pasívnym zostatkom Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. úrokové    
1.1.   vyrovnávané v hrubom    
1.2.   vyrovnávané v čistom    
2 menové    
2.1.   vyrovnávané v hrubom    
2.2.   vyrovnávané v čistom    
3. akciové    
3.1   vyrovnávané v hrubom    
3.2.   vyrovnávané v čistom    
4. komoditné    
4.1.   vyrovnávané v hrubom    
4.2.   vyrovnávané v čistom    
5. úverové    
  Spolu    
Číslo riadku 3.II. Deriváty s pasívnym zostatkom
 podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Nad jeden rok    
  Spolu    
Číslo riadku 4.I. Záväzky voči bankám
 z repoobchodov podľa
 dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného mesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 4.II. Záväzky voči bankám
 z repoobchodov podľa
 zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do dvoch týždňov    
2. Do jedného mesiaca    
3. Do troch mesiacov    
4. Do šiestich mesiacov    
5. Do jedného roku    
  Spolu    
Číslo riadku 6.I. Záväzky voči realitným spoločnostiam
 podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Do dvoch rokov    
6. Do piatich rokov    
7. Nad päť rokov    
  Spolu    
Číslo riadku 6.II. Záväzky voči realitným spoločnostiam  podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Do dvoch rokov    
6. Do piatich rokov    
7. Nad päť rokov    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka záväzky voči realitným spoločnostiam v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 6 súvahy podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.
Číslo riadku 7.I. Záväzky z hypotekárnych úverov
 podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do piatich rokov    
2. Do desiatich rokov    
3. Do dvadsiatich rokov    
4. Nad dvadsať rokov    
  Spolu    
Číslo riadku 7.II. Záväzky z hypotekárnych úverov
 podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do jedného mesiaca    
2. Do troch mesiacov    
3. Do šiestich mesiacov    
4. Do jedného roku    
5. Do dvoch rokov    
6. Do piatich rokov    
7. Do desiatich rokov    
8. Do dvadsiatich rokov    
9. Nad dvadsať rokov    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka záväzky z hypotekárnych úverov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 7 súvahy podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.
Výkaz ziskov a strát fondu okrem špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
Číslo riadku 1.1. Úroky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Bežné účty    
2. Reverzné repoobchody    
3. Vklady    
4. Dlhové cenné papiere    
  Spolu    
Číslo riadku 2. Výnosy z podielových listov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Otvorené podielové fondy    
2. Uzatvorené podielové fondy    
3. Špeciálne podielové fondy    
4. Špeciálne podielové fondy nehnuteľností    
  Spolu    
Ak má účtovná jednotka výnosy z podielových listov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 2 výkazu ziskov a strát podľa jednotlivej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.
Číslo riadku 3. Dividendy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. EUR    
2. USD    
3. JPY    
4. CHF    
5. GBP    
6. SEK    
7. CZK    
8. HUF    
9. PLN    
10. CAD    
11. AUD    
12. Ostatné meny    
  Spolu    
Číslo riadku 4. Zisk/strata z cenných papierov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Akcie    
2. Krátkodobé dlhové cenné papiere    
3. Dlhodobé dlhové cenné papiere    
4. Podielové listy    
  Spolu    
Číslo riadku 5. Zisk/strata z devíz Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. EUR    
2. USD    
3. JPY    
4. CHF    
5. GBP    
6. SEK    
7. CZK    
8. HUF    
9. PLN    
10. CAD    
11. AUD    
12. Ostatné meny    
  Spolu    
Číslo riadku 6. Zisk/strata z derivátov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. úrokové    
1.1.   vyrovnávané v hrubom    
1.2.   vyrovnávané v čistom    
2. menové    
2.1.   vyrovnávané v hrubom    
2.2.   vyrovnávané v čistom    
3. akciové    
3.1.   vyrovnávané v hrubom    
3.2.   vyrovnávané v čistom    
4. komoditné    
4.1.   vyrovnávané v hrubom    
4.2.   vyrovnávané v čistom    
5. úverové    
  Spolu    
Číslo riadku 7. Zisk/strata z drahých kovov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Zlato    
2. Striebro    
3. Platina    
4. Paládium    
  Spolu    
Číslo riadku g. Bankové poplatky a iné poplatky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Bankové poplatky    
2. Burzové poplatky    
3. Poplatky obchodníkom s cennými papiermi    
4. Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov    
  Spolu    
Výkaz ziskov a strát špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
Číslo riadku 2. Výnosy z prenájmu Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. EUR    
2. USD    
3. JPY    
4. CHF    
5. GBP    
6. SEK    
7. CZK    
8. HUF    
9. PLN    
10. CAD    
11. AUD    
12. Ostatné meny    
  Spolu    
Číslo riadku 4. Výnosy z podielov na vlastnom imaní
 v realitných spoločnostiach
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. EUR    
2. USD    
3. JPY    
4. CHF    
5. GBP    
6. SEK    
7. CZK    
8. HUF    
9. PLN    
10. CAD    
11. AUD    
12. Ostatné meny    
  Spolu    
Číslo riadku 5. Výnosy z predaja nehnuteľností Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Stavebné pozemky    
2. Poľnohospodárska pôda    
3. Lesná pôda    
4. Pozemky, na ktorých stoja stavby    
5. Ostatné pozemky    
6. Budovy rezidenčné    
7. Budovy výrobné    
8. Budovy administratívne    
9. Budovy obchodné a služieb    
10. Budovy skladové    
11. Ostatné budovy    
  Spolu    
Číslo riadku a. Náklady na predané nehnuteľnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1. Stavebné pozemky    
2. Poľnohospodárska pôda    
3. Lesná pôda    
4. Pozemky, na ktorých stoja stavby    
5. Ostatné pozemky    
6. Budovy rezidenčné    
7. Budovy výrobné    
8. Budovy administratívne    
9. Budovy obchodné a služieb    
10. Budovy skladové    
11. Ostatné budovy    
  Spolu    
Číslo riadku 6./b. Zisk/strata z cenných papierov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1. Akcie    
2. Krátkodobé dlhové cenné papiere    
3. Dlhodobé dlhové cenné papiere    
4. Podielové listy    
  Spolu    
Číslo riadku 7. Zisk/strata z devíz Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1. EUR    
2. USD    
3. JPY    
4. CHF    
5. GBP    
6. SEK    
7. CZK    
8. HUF    
9. PLN    
10. CAD    
11. AUD    
12. Ostatné meny    
  Spolu    
F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)
Ozna-
čenie
POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
ú
čtovné obdobie
a b 1 2
x Iné aktíva x x
1. Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov    
2. Pohľadávky zo spotových obchodov    
3. Pohľadávky z termínovaných obchodov    
4. Pohľadávky z európskych opcií    
5. Pohľadávky z amerických opcií    
6. Pohľadávky z bankových záruk    
7. Pohľadávky z ručenia    
8. Pohľadávky zo záložných práv    
9. Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva    
10. Práva k cudzím veciam a právam    
11. Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie    
12. Hodnoty odovzdané do správy    
13. Hodnoty v evidencii    
  Iné aktíva spolu    
Ozna-
čenie
POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
ú
čtovné obdobie
a b 1 2
x Iné pasíva x x
1. Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov    
2. Záväzky zo spotových obchodov    
3. Záväzky z termínovaných obchodov    
4. Záväzky z európskych opcií    
5. Záväzky z amerických opcií    
6. Záväzky z ručenia    
7. Záväzky zo záložných práv a zálohov    
8. Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva    
9. Práva iných k veciam a právam fondu    
10. Hodnoty prevzaté do správy    
11. Záväzky v evidencii    
  Iné pasíva spolu    
Použité skratky:
Dt strana má dať účtu
Cr strana dal účtu
Úč. o. účtovné obdobie
PL. podielový list
FN finančný nástroj
Vysvetlivka:
Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.