371/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

371
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 25. októbra 2011 č. MF/24037/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 362/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74 (oznámenie č. 510/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 č. MF/24037/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 362/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74 (oznámenie č. 510/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 3 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „prezídia,“.
2. V § 3 odsek 7 znie:
„(7) V prílohe č. 5 sa ustanovuje na účely uvádzania číselných údajov poznámok tabuľková forma, pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia ako súčasť uvádzaných informácií poznámok. Pri zostavovaní poznámok sa použijú tie tabuľky, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň.“.
3. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:
㤠4b
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2011.“.
4. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.
5. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 5, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/24037/2011-74
VZOR
Výkaz
Riadok Položky  Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1 2
01 Začiatočný stav fondu privatizácie    
02 Tvorba celkom (r. 03 až  r. 17 – 16)    
03 Privatizovaný majetok, ktorý prešiel na fond    
04 Cenné papiere prevedené na fond od fyzickcých osôb    
05 Zisk z účasti fondu na podnikaní obchodných spoločností    
06 z toho: dividendy    
07 Výnos z predaja akcií akciových spoločností a podielov    
08 Akcie a podiely, ktoré neboli predmetom rozhodnutia o privatizácii      a ktoré fond nadobudol ako akcionár alebo spoločník    
09 Majetok, ktorý prešiel na fond v dôsledku odstúpenia od zmluvy o privatizácii majetku    
10 Výnosy z predaja majetku    
11 Iné výnosy z predaja akcií, podielov a majetku (úroky, úroky z omeškania, kurzové rozdiely)    
12 Výnos z prenájmu majetku fondu    
13 Výnos z rozdielu medzi súpisom majetku a fyzickou invetúrou pri odstúpení fondu od zmluvy o privatizácii majetku    
14 Výnos z prijatých úrokov na účtoch fondu v bankách    
15 Tržby z predaja a likvidácie majetku zo správnej činnosti fondu    
16 Finančné prostriedky, ktoré sú podľa osobitných predpisov príjmom osobitného účtu Ministerstva hospodárstva    
17 Ostatné položky    
  Kontrolné číslo (súčet r. 01 až r. 17)    
Riadok  Položky  Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1 2
18 Použitie majetku fondu celkom (r. 19 a r. 20)    
19 Použitie majetku fondu (r. 31 a r. 43 až 61)    
20 Použitie v súlade s rozhodnutím o privatizácii (súčet r. 21 až r. 30)    
21 Založenie akciovej spoločnosti alebo inej obchodnej spoločnosti    
22 Vklad do obchodnej spoločnosti    
23 Predaj majetku podniku alebo jeho časti    
24 Predaj majetkovej účasti na podnikaní obchodnej spoločnosti inej právnickej osobe    
25 Prevod privatizovaného majetku na obce    
26 Prevod privatizovaného majetku na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a na účely aktívnej politiky zamestnanosti    
27 Prevod majetku na Slovenský pozemkový fond    
28 Prevod majetku oprávnenej osobe    
29 Prevod na Reštitučný investičný fond    
30 Úhrada nákladov vynaložených nadobúdateľom na vysporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou    
31 Použitie v súlade s rozhodnutím vlády (súčet r. 32 až r. 42)    
32 Plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu    
33 Posilnenie zdrojov bánk určených na poskytnutie úverov    
34 Splnenie záruk za úvery obchodných spoločností, v ktorých má fond aspoň 34 % majetkovú účasť    
35 Podpora rozvojových programov Slovenskej republiky    
36 Plnenie štátnych záruk za bankové úvery    
37 Financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového roka    
38 Doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva    
39 Úhrada častí záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva Slovenskej republiky    
40 Posilnenie štátnych finančných aktív    
41 Vysporiadanie cenových rozdielov k cenám tepla a vody     
42 Finančné kompenzácie nákladov obcí na plynárenské zaiadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu    
Riadok Položky  Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1 2
43 Zvýšenie základného imania obchodných spoločností    
44 Náklady spojené so správnou činnosťou fondu v rozsahu určenom rozpočtom    
45 Finančná náhrada subjektom, voči ktorým mal privatizovaný podnik zodpovednosť za nedostatky, pričom táto zodpovednosť neprešla na nadobúdateľa    
46 Úhrada nákladov spojených s podporou privatizácie    
47 Nákup majetku a majetkových účastí, na ktoré má fond predkupné právo    
48 Na uspokojovanie nárokov oprávnených osôb podľa osobitných predpisov a úhradu nákladov reštitučných a privatizačných súdnych sporov    
49 Na úhradu na ťarchu osobitného účtu Ministerstva hospodárstva    
50 Na prevod prostriedkov do majetku obcí v rozsahu 25 % podielu na úhrnnom čistom výnose z predaja prevádzkových jednotiek    
51 Na úhradu neuspokojenej časti pohľadávok štátu z hľadiska životného prostredia voči úpadcovi    
52 Na úhradu nákladov spojených s emisiou, splatením dlhopisov fondu a ich výnosov    
53 Na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy alebo na uzatvárenie zmlúv o nájme takto získaného majetku    
54 Na nakladanie s majetkovými účasťami fondu nadobudnutými fondom    
55 Na úhradu nákladov spojených s cennými papiermi od fyzických osôb    
56 Na ďalšie účely, ak tak ustanoví osobitný zákon    
57 Odpustenie časti kúpnej ceny a započítanie investícií    
58 Platené úroky a poplatky bankám a k úverom    
59 Strata zo zrušenia spoločnosti založenej fondom, odpísanie pohľadávok na základe súdneho rozhodnutia    
60 Nároky z ručenia    
61 Ostatné použitie majetku fondu    
62 Rozdiel medzi tvorbou a použitím fondu (r. 01 + r. 02 - r. 18)    
  Kontrolné číslo (súčet r. 18 až r. 62)    

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/24037/2011-74
VZOR Poznámky
TABUĽKY