372/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

372
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 25. októbra 2011,
ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 9 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Ročná výroba tepla pre zariadenie výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou (ďalej len „zariadenie“), sa na účely posúdenia percentuálneho podielu dodávky využiteľného tepla vypočíta podľa vzorca:
Vzorec
pričom
Q – výroba tepla v megawatthodinách za rok,
AE – výroba elektriny v megawatthodinách za rok meraná na svorkách generátora zariadenia,
PQ – projektovaný inštalovaný tepelný výkon zariadenia v megawattoch; pri spaľovacom motore uvedený ako súčet využiteľného tepelného výkonu meraného na výstupe chladiacej kvapaliny motora a na výstupe výfukových plynov z motora,
PE – projektovaný inštalovaný elektrický výkon zariadenia v megawattoch.
(2)
Do percentuálneho posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla sa započítava technologická spotreba tepla, najviac však do 25 % z ročnej výroby tepla.
(3)
Ak nie je technologická spotreba tepla zariadenia meraná, vypočíta sa podľa vzorca:
QTS = 0,15.Q,
pričom
QTS – technologická spotreba tepla zariadenia v megawatthodinách za rok.
(4)
Technologickou spotrebou tepla je množstvo tepla, ktoré je vyrobené v zariadení a spotrebované na výrobu bioplynu alebo uskladnenie bioplynu.
(5)
Do percentuálneho posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla sa nezapočítava teplo využité pri výrobe elektriny.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2011.
Juraj Miškov v. r.