375/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

375
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 1. novembra 2011
o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 349/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
prevádzkou pracovisko, na ktorom sa vyrábajú, spracúvajú a distribuujú (ďalej len „manipulácia“) produkty rastlinného pôvodu alebo produkty živočíšneho pôvodu vrátane internetového predaja,
b)
položkou potravina, produkt rastlinného pôvodu alebo produkt živočíšneho pôvodu, s ktorým sa v prevádzkarni manipuluje.
§ 2
Malá prevádzka
Malou prevádzkou je prevádzka, ktorá má najviac 5 zamestnancov alebo najviac 5 000 položiek, s ktorými sa v nej manipuluje.
§ 3
Stredná prevádzka
Strednou prevádzkou je prevádzka, ktorá má od 6 zamestnancov do 30 zamestnancov alebo od 5 001 položiek do 20 000 položiek, s ktorými sa v nej manipuluje.
§ 4
Veľká prevádzka
Veľkou prevádzkou je prevádzka, ktorá má viac ako 30 zamestnancov alebo viac ako 20 000 položiek, s ktorými sa v nej manipuluje.
§ 5
Ak prevádzka spĺňa súčasne kritériá dvoch prevádzok, rozhodujúcim pre jej zaradenie je počet položiek.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. novembra 2011.
Zsolt Simon v. r.