376/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 2011 bola v Kechneci podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o bode hraničného prepojenia rýchlostnej cesty R4 v úseku Košice – Milhosť – štátna hranica a rýchlostnej cesty M30 v úseku štátna hranica – Tornyosnémeti – Miškovec (Miskolc).
Dohoda nadobudla platnosť 15. septembra 2011 v súlade s článkom 6 ods. 2.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.