376/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 2011 bola v Kechneci podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o bode hraničného prepojenia rýchlostnej cesty R4 v úseku Košice – Milhosť – štátna hranica a rýchlostnej cesty M30 v úseku štátna hranica – Tornyosnémeti – Miškovec (Miskolc).
Dohoda nadobudla platnosť 15. septembra 2011 v súlade s článkom 6 ods. 2.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.