377/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

377
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. októbra 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až e) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 543/2006 Z. z. a vyhlášky č. 556/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení podľa § 24c ods. 2 zákona.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení podľa § 24c ods. 2 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.“.
3.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI V AZYLOVEJ VECI
4.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI V KONANÍ O ADMINISTRATÍVNOM VYHOSTENÍ
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Lucia Žitňanská v. r.