379/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

379
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku (Buenos Aires 25. júna 1984) (vyhláška č. 191/1988 Zb.) sa skončila 5. mája 2011 v súlade s článkom 8.