380/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

380
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že sa ruší oznámenie č. 309/2011 Z. z. publikované v čiastke 100 Zbierky zákonov Slovenskej republiky.