385/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

385
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 31. októbra 2011,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
udržiavaní a využívaní jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len „informačný systém“),
b)
štruktúre, obsahu, rozsahu a o spôsobe aktualizácie a periodicite údajových dokumentov a informácií,
c)
štruktúre a obsahu krízového plánu hospodárskej mobilizácie (ďalej len „krízový plán“).
Udržiavanie a využívanie informačného systému
§ 2
(1)
Udržiavaním informačného systému je jeho udržiavanie v prevádzkyschopnom stave s využitím dostupných technických prostriedkov a programových prostriedkov. Udržiavaním informačného systému je zabezpečená funkčnosť technických prostriedkov a programových prostriedkov.
(2)
Technickými prostriedkami sú zariadenia určené na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu údajových dokumentov a ostatných informácií v elektronickej podobe, a to
a)
počítače, prídavné zariadenia a zariadenia určené na ich ochranu,
b)
systémy určené na prenos údajových dokumentov a ostatných informácií a zariadenia určené na ich ochranu,
c)
zariadenia na internetové pripojenia,
d)
nosiče informácií,
e)
bezpečnostné prvky a
f)
iné technické zariadenia a príslušenstvo.
(3)
Programovými prostriedkami sú vybrané programové vybavenia (ďalej len „program“), a to systémové programy, ktoré riadia chod počítača a sú potrebné na samotnú činnosť počítača a jeho údržbu, alebo aplikačné programy, a to všeobecné a špecifické.
(4)
Všeobecný aplikačný program je bežne dostupný aplikačný program.
(5)
Špecifický aplikačný program je program informačného systému, ktorý sa vytvára na účely hospodárskej mobilizácie a ktorý sa upravuje v závislosti od požiadaviek subjektov hospodárskej mobilizácie (ďalej len „subjekt“).
(6)
Špecifický aplikačný program vytvára subjekt určený podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona, ktorý plní funkciu systémového integrátora špecifického aplikačného programu v rámci informačného systému. Systémový integrátor špecifického aplikačného programu zabezpečí v spolupráci so subjektmi komplexnú systémovú integráciu. Pre konkrétny špecifický aplikačný program je určený vždy len jeden systémový integrátor.
(7)
Pre všeobecný aplikačný program a systémový program sa systémový integrátor neurčuje.
§ 3
(1)
Udržiavaním technických prostriedkov sa zabezpečuje funkčnosť technických prostriedkov prostredníctvom údržby, opravy, modernizácie alebo rekonštrukcie.
(2)
Subjekt, ktorý vykonáva krízové plánovanie, udržiava technické prostriedky podľa § 6 ods. 9 zákona.
(3)
Udržiavanie technického prostriedku vo vlastníctve štátu, ktorý bol poskytnutý správcom majetku štátu podľa § 33 ods. 2 zákona (ďalej len „správca“) subjektu v jeho pôsobnosti alebo inému subjektu, sa uvedie v zmluve o výpožičke, zmluve o nájme, v dohode o spoločnom užívaní alebo v inom dokumente o poskytovaní majetku štátu správcom subjektu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
§ 4
(1)
Udržiavaním programových prostriedkov sa zabezpečuje funkčnosť programových prostriedkov prostredníctvom
a)
aktualizácie verzií aplikačných a systémových programov,
b)
aktualizácie dátového modelu, ktorou je najmä ustanovená štruktúra údajov, ich vzájomné vzťahy, väzby a pravidlá, podľa ktorých sú údaje prístupné subjektom,
c)
dopĺňania programových prostriedkov novovzniknutým subjektom alebo subjektom, ktorým táto potreba vznikne,
d)
servisu.
(2)
Subjekt, ktorý vykonáva krízové plánovanie, udržiava aplikačný program alebo systémový program, ktorého je vlastníkom.
(3)
Subjekt podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona v súčinnosti so systémovým integrátorom špecifického aplikačného programu udržiava špecifický aplikačný program podľa § 6 ods. 9 a 10 zákona. Systémový integrátor špecifického aplikačného programu zodpovedá za jeho funkčnosť a jeho poskytnutie alebo sprístupnenie subjektom na základe požiadaviek subjektov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona. Zmluvou sa zabezpečí prevádzka, prevádzkyschopnosť a vývoj špecifického aplikačného programu.
(4)
Udržiavanie všeobecného aplikačného programu alebo systémového programu vo vlastníctve štátu, ktorý bol poskytnutý správcom subjektu, sa uvedie v zmluve o výpožičke, v zmluve o nájme alebo v dohode o spoločnom užívaní.
§ 5
Využívaním informačného systému je využívanie údajov
a)
spracovávaných programovými prostriedkami prostredníctvom technických prostriedkov na podporu rozhodovacieho procesu subjektov pri príprave na riešenie a pri riešení krízovej situácie, pri vyrozumievaní subjektov a ich vzájomnej komunikácii s využitím dostupného geografického informačného systému alebo mapových podkladov,
b)
na zabezpečenie informačného systému krízového riadenia1) alebo na zabezpečenie činnosti orgánov krízového riadenia.2)
§ 6
Štruktúra, obsah, rozsah a spôsob aktualizácie a periodicity údajových dokumentov a informácií
(1)
Údajový dokument tvoria údaje subjektu usporiadané do správy alebo skupiny sprístupnených údajov. Tieto údaje sú dôležité pre rozhodovanie o spôsobe vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie a poskytujú sa inému subjektu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe prostredníctvom aplikačného programu.
(2)
Údajový dokument obsahuje údaje o
a)
záväzku subjektu vyplývajúceho z rozhodnutia, zmluvy, uznesenia vlády Slovenskej republiky alebo zákona, ktorým sa má zabezpečiť vykonávanie určeného opatrenia hospodárskej mobilizácie,
b)
situácii subjektu z hľadiska vlastných materiálových, personálnych, dopravných, technických a iných podmienok a o stave štátnych hmotných rezerv na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie,
c)
požiadavke subjektu, ktorou deklaruje energetické, materiálové, personálne, dopravné a iné potreby,
d)
fyzickej osobe-podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá nie je subjektom a ktorá môže byť určená rozhodnutím alebo príkazom ako subjekt, najmä o jej identifikačných údajoch, ako je názov, identifikačné číslo organizácie, adresa, bankové spojenie, telefonické alebo iné spojenie, predmet podnikania alebo činnosti a údaje o fyzickej osobe-podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá je uvedená v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri,
e)
zdroji rizika, ktoré môže spôsobiť krízovú situáciu, najmä o zásobe nebezpečnej chemickej, jadrovej, biologickej a bakteriologickej látke, výbušnine, trhavine, o vodohospodárskom diele, o objekte, ktorý môže byť predmetom teroristického útoku, drancovania alebo hromadného útoku,
f)
mimoriadnej udalosti,3) o mieste jej výskytu, o jej druhu, o čase jej vzniku, o jej dôsledkoch a o prijatých opatreniach, o názve subjektu, mene a priezvisku a telefónnom čísle zamestnanca subjektu, ktorý údaje poskytuje,
g)
pripravenosti subjektu na splnenie záväzku podľa písmena a),
h)
subjekte, o jeho identifikačných údajoch, ako je názov, identifikačné číslo organizácie, adresa, bankové spojenie, telefonické alebo iné spojenie, predmet podnikania alebo činnosti a údaje o subjekte, ktoré sú uvedené v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri,
i)
osobných údajoch zamestnancov subjektu alebo fyzických osôb, ktoré sa poskytujú v rozsahu a na účely podľa § 7 ods. 10 zákona,
j)
vecných prostriedkoch subjektu,
k)
iných informáciách dôležitých pre rozhodovací proces v krízovej situácii, ktoré sa poskytujú subjektu podľa zákona.
(3)
Údaje, ktoré údajový dokument obsahuje podľa odseku 2, sa poskytujú, sledujú alebo sprístupňujú inému subjektu v špecifickom aplikačnom programe podľa prístupových práv.
(4)
Ak sa údajové dokumenty sledujú v špecifickom aplikačnom programe, vykonáva subjekt ich aktualizáciu v stave bezpečnosti priebežne, najneskôr do desiatich pracovných dní od zmeny. Ak špecifický aplikačný program umožňuje centralizovaný zber údajov, údajové dokumenty sa po ich úprave a uložení okamžite zobrazia u subjektu podľa nastavených prístupových práv. Ak sú zmeny rozsiahle a subjekt nemá možnosť zapracovať všetky zmeny do špecifického aplikačného programu do desiatich pracovných dní, oznámi túto skutočnosť nadriadenému subjektu, ak taký má, a vykoná rozsiahlu zmenu údajového dokumentu v špecifickom aplikačnom programe najneskôr do 30 pracovných dní od zmeny. V období krízovej situácie vykoná subjekt aktualizáciu údajového dokumentu v špecifickom aplikačnom programe do piatich pracovných dní od zmeny.
(5)
Pri údajových dokumentoch, týkajúcich sa evidencie ľudských zdrojov alebo vecných prostriedkov, vykonáva subjekt ich aktualizáciu v stave bezpečnosti priebežne, ale zmeny nemusí zapracovať v špecifickom aplikačnom programe do desiatich pracovných dní, ak tieto údaje sleduje vo vlastnom aplikačnom programe. V tomto prípade si subjekt stanoví cyklus pravidelnej aktualizácie týchto údajov, ktorý musí byť najmenej štvrťročný. V krízovej situácii vykonáva subjekt aktualizáciu týchto údajových dokumentov podľa odseku 4.
(6)
Ak nie sú požadované údajové dokumenty sledované v špecifickom aplikačnom programe, vykonáva subjekt ich aktualizáciu priebežne vo vlastnom aplikačnom programe podľa § 39 ods. 3 zákona. Pri požadovaní údajových dokumentov ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom, obvodným úradom alebo obcou (ďalej len „žiadateľ“), do ktorých pôsobnosti subjekt patrí, poskytuje ich vo vlastnom aplikačnom programe podľa zákona v listinnej podobe alebo elektronickej podobe a zasiela ich dohodnutým spôsobom v lehote, ktorú určí žiadateľ.
(7)
Informácie spracovávané v špecifickom aplikačnom programe, ktoré sa neposkytujú inému subjektu, sa aktualizujú v období krízovej situácie bezodkladne po ich zmene, najneskôr do piatich pracovných dní od zmeny. V stave bezpečnosti si informácie spracovávané v špecifickom aplikačnom programe, ktoré sa neposkytujú inému subjektu, subjekt aktualizuje obdobne, ako je uvedené v odseku 4. Sú to tieto informácie:
a)
postupy, ktoré má subjekt vykonať pri plnení konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie z hľadiska spresnenia záväzku, zhodnotenia situácie a spôsobu realizácie,
b)
miesto uloženia dokladov potrebných na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie,
c)
ďalšie informácie, ktoré sa podľa prístupových práv a nastavení v špecifickom aplikačnom programe neposkytujú inému subjektu, ale sú dôležité pre rozhodovací proces subjektu v období krízovej situácie.
(8)
Pri nefunkčnosti alebo nedostupnosti špecifického aplikačného programu postupuje subjekt podľa § 39 ods. 3 a 7 zákona, s využitím možností, ktoré poskytuje špecifický aplikačný program zálohovaním údajov podľa § 9 ods. 8.
(9)
Ďalšie potrebné informácie v oblasti hospodárskej mobilizácie, ktoré nie sú poskytované iným subjektom alebo nie sú spracovávané v špecifickom aplikačnom programe, spracúva subjekt priebežne na svojom technickom prostriedku s využitím vlastných aplikačných programov.
(10)
Spracovávaním údajov alebo informácií podľa § 39 ods. 12 zákona sa na účely tejto vyhlášky rozumie ich zadávanie, oprava alebo vymazávanie v špecifickom aplikačnom programe.
(11)
Sprístupňovanie údajov iným subjektom prostredníctvom nastavených prístupových práv sa na účely tejto vyhlášky nepovažuje za ich spracovávanie podľa odseku 10. Sprístupňovanie umožňuje subjektu zobrazenie údajov, ktoré spracoval iný subjekt, bez možnosti ich spracovávania podľa odseku 10.
Štruktúra a obsah krízového plánu
§ 7
(1)
Krízový plán pre subjekty podľa § 4 ods. 1 zákona s výnimkou § 4 ods. 1 písm. c) zákona tvorí šesť kapitol a schvaľovacia doložka:
a)
I. kapitola – Metodika činnosti subjektu na dosiahnutie stavu pripravenosti na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie a činnosť subjektu po vzniku krízovej situácie (ďalej len „I. kapitola“),
b)
II. kapitola – Záväzky subjektu na zabezpečenie vykonávania určeného opatrenia hospodárskej mobilizácie pre
1.
núdzový stav,
2.
výnimočný stav,
3.
vojnový stav alebo
4.
vojnu
(ďalej len „II. kapitola“),
c)
III. kapitola – Zhodnotenie podmienok subjektu na splnenie záväzku (ďalej len „III. kapitola“),
d)
IV. kapitola – Požiadavky na splnenie záväzku (ďalej len „IV. kapitola“),
e)
V. kapitola – Doplňujúce údaje a prílohy (ďalej len „V. kapitola“),
f)
VI. kapitola – Spôsob vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie (ďalej len „VI. kapitola“),
g)
schvaľovacia doložka.
(2)
Ak subjekt plní opatrenie hospodárskej mobilizácie ochrana životne dôležitých zdrojov podľa § 5 písm. i) zákona, je plán ochrany životne dôležitých zdrojov (ďalej len „plán ochrany zdrojov“) súčasťou V. kapitoly krízového plánu.
(3)
Ak má subjekt organizačnú zložku,4) krízový plán obsahuje aj údaje a informácie o nej. Organizačná zložka spracuje krízový plán organizačnej zložky na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu subjektu.
(4)
O forme spracovania krízového plánu rozhodne subjekt podľa možností aplikačného programu, v ktorom sa krízový plán spracováva v elektronickej podobe.
§ 8
(1)
Obsahom krízového plánu pre subjekty podľa § 4 ods. 1 zákona okrem § 4 ods. 1 písm. c) zákona sú v
a)
I. kapitole postupy a činnosti konania osôb plniacich úlohy krízového riadenia alebo osôb, ktoré majú zabezpečiť vykonanie konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie, od vyrozumenia o vzniku krízovej situácie až po začiatok plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie,
b)
II. kapitole údaje o záväzku subjektu, pričom môže ísť o činnosti, služby, výrobky alebo tovary, ktoré súvisia s vykonávaním určeného opatrenia hospodárskej mobilizácie, podľa určenia pre stavy podľa § 7 ods. 1 písm. b) prvého až štvrtého bodu,
c)
III. kapitole údaje o vlastných materiálových, energetických, personálnych, dopravných, technických a iných podmienkach na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie a údaje o dodávateľských vzťahoch a o štátnych hmotných rezervách,
d)
IV. kapitole údaje o materiálových, energetických, personálnych, dopravných, technických a iných potrebách nevyhnutných na splnenie záväzku,
e)
V. kapitole údaje o
1.
podnikateľoch, ktorí nie sú subjektom a ktorí môžu byť určení rozhodnutím alebo príkazom ako subjekt, najmä o jeho identifikačných údajoch, ako je názov, identifikačné číslo organizácie, adresa, bankové spojenie, telefonické alebo iné spojenie, predmet podnikania alebo činnosti a údaje o podnikateľoch, ktoré sú uvedené v obchodnom registri alebo živnostenskom registri,
2.
zdrojoch rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu alebo v krízovej situácii narušiť alebo ohroziť vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie,
3.
mieste uloženia dokladov potrebných na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie,
f)
VI. kapitole postupy, ktoré má subjekt vykonať pri zabezpečovaní plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré vyplývajú subjektu zo zákona, uznesenia vlády Slovenskej republiky, rozhodnutia, príkazu alebo právnych predpisov na obdobie núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny a určenie postupov, ktoré má vykonať subjekt pri plnení konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie,
g)
schvaľovacej doložke meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho orgánu a dátum schválenia.
(2)
Súčasťou V. kapitoly krízového plánu môžu byť
a)
prílohy, ktoré obsahujú dôležité originály alebo kópie dokumentov, ktoré súvisia so zabezpečením záväzku subjektu a plnením určeného opatrenia hospodárskej mobilizácie; prílohovú časť môžu obsahovať aj ostatné kapitoly krízového plánu v závislosti od obsahu konkrétnej kapitoly krízového plánu,
b)
prehľady požiadaviek na zabezpečenie činnosti subjektu z hľadiska starostlivosti o zamestnancov subjektu vrátane stravovania, ubytovania a poskytovania zdravotníckej starostlivosti v období krízovej situácie,
c)
mapové podklady, zákresy alebo plány,
d)
ďalšie dokumenty, ktoré slúžia subjektu na zabezpečenie vykonávania určeného opatrenia hospodárskej mobilizácie.
(3)
V rámci plánu ochrany zdrojov sa určuje spôsob ochrany životne dôležitých zdrojov, sledujú sa údaje o postupoch, ktoré je potrebné vykonať v subjekte v prípade teroristického útoku, použitia jadrových, biologických alebo chemických látok alebo v iných krízových situáciách, ktoré môžu ohroziť alebo ohrozia životne dôležitý zdroj. Plán ochrany zdroja rieši aj evakuáciu osôb z narušeného životne dôležitého zdroja, ak hrozí ohrozenie života alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v životne dôležitom zdroji v čase jeho narušenia. Ak narušenie životne dôležitého zdroja môže ohroziť aj životy alebo zdravie obyvateľstva v okolí zdroja, rieši plán ochrany zdroja aj informovanie orgánov, ktoré zabezpečia potrebné opatrenia na zmiernenie pôsobenia negatívnych vplyvov narušenia životne dôležitého zdroja.5)
(4)
Obsahom VI. kapitoly krízového plánu pre subjekt podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona je aj prehľad subjektov, s ktorými v súčinnosti zabezpečuje plnenie vlastných záväzkov a k nim sa viažuce úlohy a postupy na realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie, a popis súčinnosti s inými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, útvarmi Policajného zboru, základnými záchrannými zložkami a ostatnými záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu6) a subjektmi v jeho územnom obvode v období krízovej situácie.
(5)
Obsah jednotlivých kapitol krízového plánu sa prispôsobuje konkrétnemu záväzku subjektu, ktorým sa má zabezpečiť vykonávanie určeného opatrenia hospodárskej mobilizácie a jeho vlastným podmienkam a potrebám podľa rozhodnutia príslušného ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vyššieho územného celku.
(6)
Titulný list krízového plánu obsahuje údaje o subjekte, a to o jeho identifikačných údajoch, ako je názov, identifikačné číslo organizácie a adresa subjektu. V rámci listinnej podoby krízového plánu sa môže za schvaľovaciu doložku priložiť zmenový list, do ktorého si subjekt zaznamenáva informáciu o zmene v konkrétnej kapitole krízového plánu, ktorá nastala od schválenia krízového plánu štatutárnym orgánom subjektu.
§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)
Nový určený subjekt podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona spracuje krízový plán v listinnej podobe podľa § 7 ods. 9 a § 19 ods. 6 písm. b) zákona v lehote stanovenej subjektom, ktorý ho určil ako subjekt rozhodnutím. Spracovaný krízový plán schvaľuje štatutárny orgán subjektu v súlade s § 8 ods. 1 písm. g). V elektronickej podobe ho spracuje v špecifickom aplikačnom programe podľa § 9 ods. 1 písm. o), § 10 písm. h), § 17 ods. 9 a § 39 ods. 7 zákona.
(2)
Subjekt, ktorý je určený uznesením alebo zo zákona okrem § 4 ods. 1 písm. c) zákona a nespracoval zatiaľ žiadny krízový plán, spracuje krízový plán v listinnej podobe do 90 dní po určení ako subjekt. Spracovaný krízový plán schvaľuje štatutárny orgán subjektu v súlade s § 8 ods. 1 písm. g). V elektronickej podobe ho spracuje v špecifickom aplikačnom programe podľa § 9 ods. 1 písm. o), § 10 písm. h), § 17 ods. 9 a § 39 ods. 7 zákona.
(3)
Nový určený subjekt podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona vyplní údaje v pridelenom špecifickom aplikačnom programe v lehote podľa pokynov subjektu, ktorý ho určil rozhodnutím, a následne vykonáva aktualizáciu podľa § 6. Subjekt, ktorý je určený uznesením alebo zo zákona, vyplní údaje v špecifickom aplikačnom programe podľa § 10 písm. h) a § 39 ods. 3 a 7 zákona a následne vykonáva aktualizáciu podľa § 6.
(4)
Aktualizáciu schváleného krízového plánu vykonáva subjekt v elektronickej podobe priebežne v špecifickom aplikačnom programe alebo v inom aplikačnom programe bezprostredne, ako dôjde k zmene, najneskôr však do 30 pracovných dní od zmeny. V stave bezpečnosti subjekt spracuje aktualizovaný krízový plán v listinnej podobe najmenej raz za dva roky. Aktualizáciu krízového plánu môže subjekt v stave bezpečnosti vykonať aj na základe vlastného rozhodnutia, ak to považuje vzhľadom na rozsah zmien za potrebné. V období krízovej situácie aktualizáciu schváleného krízového plánu vykoná subjekt v listinnej podobe najneskôr do 48 hodín od vyhlásenia núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedania vojny podľa osobitného zákona.7) Aktualizovaný krízový plán schvaľuje štatutárny orgán subjektu podľa § 8 ods. 1 písm. g).
(5)
Prístup k údajom spracovaným subjektom v špecifickom aplikačnom programe má iný subjekt podľa prístupových práv nastavených v špecifickom aplikačnom programe. Prístupové práva sa pridelia alebo upravia v špecifickom aplikačnom programe v spolupráci so systémovým integrátorom špecifického aplikačného programu.
(6)
Údaje zapracované subjektom do špecifického aplikačného programu, do ktorého majú prístup podľa nastavených prístupových práv všetky subjekty, sú jeho vlastníctvom a môžu byť bez jeho písomného súhlasu poskytnuté len subjektom tohto programu podľa nastavených prístupových práv alebo podľa § 39 ods. 1 a 2 zákona osobám, ktoré sa podieľajú na riadení štátu v krízovej situácii.
(7)
So súhlasom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je správcom špecifického aplikačného programu, môžu byť štátnemu orgánu údaje poskytnuté zabezpečením prístupu do špecifického aplikačného programu prostredníctvom systémového integrátora špecifického aplikačného programu. Obdobne získavajú prístup do špecifického aplikačného programu podľa § 39 ods. 1 a 2 zákona vybrané osoby, ktoré sa podieľajú na riadení štátu v období krízovej situácie.
(8)
Zálohovanie vlastných údajov spracovávaných v špecifickom aplikačnom programe vykonáva subjekt podľa možností vytvorených pre zálohovanie údajov v používanom špecifickom aplikačnom programe na vlastné samostatné médium určené pre zálohovanie alebo priamo do vlastného počítača. Zálohovanie údajov spracovávaných v inom ako špecifickom aplikačnom programe vykonáva subjekt podľa vlastného rozhodnutia.
§ 10
Prechodné ustanovenia
Krízové plány vypracované pred 15. novembrom 2011 subjekty aktualizujú podľa tejto vyhlášky do 30. júna 2012.
§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 86/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 339/2010 Z. z.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2011.
Juraj Miškov v. r.
1)
§ 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
3)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
6)
§ 7 až 9a zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
7)
Čl. 2 až 6 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.