386/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

386
ZÁKON
z 19. októbra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
prenocovaním prenocovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania, ktoré prevádzkovateľ prihlásil do štatistickej evidencie a za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie.“.
2.
V § 3 písm. a) sa slová „kultúry a cestovného ruchu“ nahrádzajú slovami „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“.
3.
V § 4 písm. o), § 5 písm. h) a § 6 písm. h) sa vypúšťajú slová „spolupracuje s Radou vlády Slovenskej republiky pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí a“.
4.
V § 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „programov a plánov hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja na území vyššieho územného celku vrátane“.
5.
V § 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „programov a plánov hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja na území obce vrátane“.
6.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Štatutárnym orgánom agentúry je generálny riaditeľ. Návrh kandidáta na generálneho riaditeľa predkladá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na schválenie Rade agentúry. Schváleného kandidáta vymenúva a so súhlasom Rady agentúry odvoláva minister. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa agentúry je päť rokov odo dňa vymenovania do funkcie. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu generálneho riaditeľa agentúry najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“.
7.
V § 7 ods. 3 sa slová „spolupracuje s Radou vlády Slovenskej republiky pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí na vypracúvaní návrhu a zabezpečení“ nahrádzajú slovami „koordinuje vypracovanie návrhu a“.
8.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Agentúra vykonáva podpornú a koordinačnú činnosť pre organizácie cestovného ruchu. Podrobnosti o organizácii a činnosti agentúry upraví štatút agentúry, ktorý schvaľuje ministerstvo.“.
9.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Rada agentúry
(1)
Minister zriaďuje Radu agentúry (ďalej len „rada“) ako svoj poradný a kontrolný orgán pre otázky činnosti a hospodárenia agentúry.
(2)
Rada má jedenásť členov. Predsedom a členom rady je zástupca ministerstva, ktorého vymenúva a odvoláva minister. Minister vymenúva a odvoláva
a)
jedného člena rady na návrh príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
jedného člena rady na návrh akademických obcí vysokých škôl s katedrou cestovného ruchu,
c)
jedného člena rady na návrh krajských organizácií,
d)
jedného člena rady na návrh Združenia miest a obcí Slovenska,
e)
dvoch členov rady na návrh profesijných zväzov cestovného ruchu na Slovensku a
f)
štyroch členov rady na návrh oblastných organizácií.
(3)
Ďalšie podrobnosti o organizácii a činnosti rady upraví štatút rady, ktorý vydá ministerstvo.“.
10.
V § 8 ods. 5 sa slová „15 %“ nahrádzajú slovami „10 %“ a za slová „subjektov2) v“ sa vkladá slovo „predchádzajúcom“.
11.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).
12.
§ 11 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok.“.
13.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Orgány krajskej organizácie
(1)
Orgánmi krajskej organizácie sú:
a)
valné zhromaždenie,
b)
predseda krajskej organizácie,
c)
výkonný riaditeľ krajskej organizácie.
(2)
Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorí tvoria zástupca vyššieho územného celku a zástupcovia oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie.
(3)
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.
(4)
Predseda krajskej organizácie je štatutárnym orgánom krajskej organizácie, zvoláva, pripravuje a riadi schôdze valného zhromaždenia a je oprávnený konať v mene krajskej organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia. Predsedu krajskej organizácie volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predsedu vyššieho územného celku.
(5)
V mene krajskej organizácie vo veciach určených stanovami je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ krajskej organizácie. Výkonného riaditeľa krajskej organizácie volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predsedu krajskej organizácie.“.
14.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Zrušenie a zánik krajskej organizácie
(1)
Pred zánikom krajskej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou. Krajská organizácia sa zrušuje rozhodnutím orgánu určeného stanovami alebo vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(2)
Vstup krajskej organizácie do likvidácie sa zapisuje do registra.
(3)
Likvidátora vymenúva orgán určený stanovami.
(4)
Likvidátor zostaví ku dňu vstupu krajskej organizácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný umožniť do nej nahliadnuť v sídle krajskej organizácie členovi, ktorý o to požiada.
(5)
Krajská organizácia zaniká výmazom z registra. Návrh na výmaz krajskej organizácie z registra podáva ministerstvu likvidátor do 30 pracovných dní od skončenia likvidácie. Zánik krajskej organizácie oznámi ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa výmazu z registra štatistickému úradu.
(6)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na likvidáciu krajskej organizácie sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.“.
15.
V § 13 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
16.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „územne susediacich“, za slovo „v predchádzajúcom“ sa vkladá slovo „kalendárnom“ a na konci sa pripája táto veta: „Oblastnú organizáciu môže založiť aj menej ako päť obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach6) na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 150-tisíc.“.
17.
V § 14 ods. 6 písm. a) sa za slová „na vznik“ vkladajú slová „alebo vstup do“.
18.
V § 15 písmeno j) znie:
„j)
zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,“.
19.
§ 15 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok.“.
20.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa sa písmenom d), ktoré znie:
„d)
výkonný riaditeľ.“.
21.
V § 17 ods. 3 sa slovo „prítomný“ nahrádza slovami „prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a“ a za slová „bez ohľadu na počet prítomných členov“ sa vkladajú slová „a bez ohľadu na neprítomnosť predsedu alebo podpredsedu“.
22.
V § 17 ods. 4 sa slovo „zástupcov“ nahrádza slovom „členských“ a slovo „podnikateľských“ sa nahrádza slovami „ostatných členských“.
23.
V § 17 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a výkonného riaditeľa“.
24.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Každý člen oblastnej organizácie má jeden hlas.“.
25.
V § 18 ods. 1 sa slovo „ výkonný“ nahrádza slovom „riadiaci“.
26.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Členmi predstavenstva sú predseda, podpredseda a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením, pričom obce a ostatné členské subjekty musia mať v predstavenstve zastúpenie rovnakým počtom členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na oblastné organizácie, ktorých členom je len jedna obec. Oblastné organizácie, ktorých členom je len jedna obec, si upravia zloženie a zastúpenie členov v predstavenstve v stanovách.“.
27.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
V mene oblastnej organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ vo veciach určených stanovami, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia.“.
28.
V § 19 ods. 4 druhá veta znie: „Obce a ostatné členské subjekty musia mať v dozornej rade zastúpenie rovnakým počtom členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu.“.
29.
V § 22 ods. 3 písm. f) sa slovo „marca“ nahrádza slovom „februára“.
30.
Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Pri registrácii oblastnej organizácie sa vyžaduje doklad o počte prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí.
(3)
Pred zánikom oblastnej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou, ak jej majetok a záväzky neprechádzajú na právneho nástupcu.“.
31.
V § 25 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a bude v súlade s platnou marketingovou stratégiou agentúry“.
32.
V § 26 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
zoznam členov organizácie cestovného ruchu,“.
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená f) až j).
33.
V § 26 ods. 1 písm. j) sa čiarka za slovom „ruchu“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a zoznam členov.“.
34.
V § 26 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
35.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Financovanie organizácií cestovného ruchu
Zdrojom financovania organizácií cestovného ruchu sú
a)
členské príspevky,
b)
dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“),
c)
dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb na aktivity organizácie cestovného ruchu,
d)
príjmy z činnosti, z predaja produktov a služieb,
e)
odmeny za sprostredkovanie,
f)
výnosy z činnosti turisticko-informačných kancelárií,
g)
príjmy z predaja reklamnej plochy,
h)
nenávratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov vrátane príspevkov z prostriedkov Európskej únie,
i)
ostatné príjmy.“.
36.
V § 29 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
d)
výšku a spôsob poskytnutia dotácie,
e)
podmienky poskytnutia dotácie,
f)
spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie,9a)
g)
lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov,
h)
lehotu a spôsob zúčtovania dotácie,
i)
lehotu odvedenia úrokov z poskytnutej dotácie,
j)
práva a povinnosti zmluvných strán,
k)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
l)
dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(4)
Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo
a)
oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku,
b)
krajskej organizácii v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10 % z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
37.
V § 29 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak oblastná organizácia nie je členom krajskej organizácie, výška dotácie určená podľa odseku 4 písm. a) bude znížená o 10 %.
(6)
Na poskytnutie dotácie podľa odseku 4 a § 31a nie je právny nárok.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 9.
38.
V § 29 ods. 7 sa slovo „februára“ nahrádza slovom „marca“.
39.
V § 29 ods. 8 písm. e) sa slová „predchádzajúci rozpočtový rok“ nahrádzajú slovami „rok, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku“.
40.
V § 31 ods. 2 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „30 pracovných dní“.
41.
§ 31 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ministerstvo vedie evidenciu zmlúv o poskytnutých dotáciách.
(5)
Ministerstvo na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje
a)
zoznam žiadateľov o dotácie,
b)
zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia,
c)
sumu poskytnutej dotácie a
d)
zoznam žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá dotácia s uvedením dôvodu jej neschválenia.“.
42.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. decembra 2011
(1)
Dotáciu na rozpočtový rok 2012 môže ministerstvo poskytnúť
a)
oblastnej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do 15. marca 2012 v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v rozpočtovom roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v predchádzajúcom rozpočtovom roku,
b)
krajskej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do 15. apríla 2012 v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku v rozpočtovom roku, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10 % z vybratej dane za ubytovanie v predchádzajúcom rozpočtovom roku všetkých členských obcí oblastnej organizácie, ktoré sú členmi krajskej organizácie.“.
(2)
Výšku dotácie podľa odseku 1 môže ministerstvo upraviť v pomere k výške pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na dotácie podľa tohto zákona.
(3)
Dotáciu na rozpočtový rok 2013 môže ministerstvo poskytnúť
a)
oblastnej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do 15. marca 2013 v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie za obdobie od 1. januára 2012 do 31. marca 2012, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v predchádzajúcom rozpočtovom roku,
b)
krajskej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do 15. marca 2013 v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku za obdobie od 1. januára 2012 do 31. marca 2012, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10 % z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie, ktoré sú členmi krajskej organizácie v predchádzajúcom rozpočtovom roku.“.
(4)
Organizácie cestovného ruchu predložia ministerstvu do 15. apríla 2012 doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za obdobie od 1. januára 2012 do 31. marca 2012.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.