387/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

387
ZÁKON
z 19. októbra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z. a zákona č. 165/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je ochrana hospodárskej súťaže (ďalej len „súťaž“) pred jej obmedzovaním, ako aj vytváranie podmienok na jej ďalší rozvoj v prospech spotrebiteľov a úprava právomoci a pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pri dohľade nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona.“.
2.
V § 3 ods. 3 sa slovo „tovarov“ nahrádza slovami „výrobkov, výkonov, prác a služieb (ďalej len „tovar“)“.
3.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak
a)
spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej republike je najmenej 46 000 000 eur a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej 14 000 000 eur za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie alebo
b)
celkový obrat dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej republike
1.
ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. a) aspoň jedným z účastníkov koncentrácie je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur,
2.
ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) účastníkom koncentrácie, nad ktorého podnikom alebo časťou podniku je nadobúdaná kontrola je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur,
3.
ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 5 aspoň jedným z účastníkov koncentrácie vytvárajúcich spoločne kontrolovaný podnik je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur.“.
4.
V § 10 ods. 13 sa slová „lehota podľa § 11 neplynie“ nahrádzajú slovami „lehota podľa § 11 ods. 1 alebo 2 neplynie“.
5.
V § 10 ods. 17 sa číslo „30“ nahrádza číslom „25“.
6.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 25 pracovných dní odo dňa doručenia úplného oznámenia koncentrácie podľa § 10 ods.12. Toto rozhodnutie spravidla obsahuje zjednodušené odôvodnenie s uvedením účastníkov koncentrácie, sektora, prípadne relevantného trhu, na ktorom účastníci koncentrácie pôsobia. Úrad v prípade rozhodnutia so zjednodušeným odôvodnením výzvu pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 nezasiela.
(2)
Ak koncentrácia vyžaduje hlbšiu analýzu z dôvodu identifikácie ovplyvnených trhov, identifikácie súťažných obáv, úrad túto skutočnosť písomne oznámi účastníkovi konania v lehote podľa odseku 1. V takom prípade úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 90 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia účastníkovi konania.
(3)
Ak lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii začala plynúť a úrad v priebehu správneho konania zistí, že oznámenie koncentrácie podľa § 10 ods. 12 v časti týkajúcej sa ovplyvnených trhov bolo neúplné, začne plynúť nová lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii odo dňa nasledujúceho po dni, keď bolo úradu doručené doplnenie oznámenia koncentrácie podľa § 10 ods. 12. O tom je úrad povinný účastníka konania písomne upovedomiť.
(4)
Ak úrad žiada účastníka konania o predloženie ďalších informácií a podkladov, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutie o koncentrácii, lehota podľa odsekov 1 a 2 neplynie odo dňa doručenia žiadosti účastníkovi konania až do ich predloženia. O tejto skutočnosti úrad účastníka konania písomne upovedomí.
(5)
Na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo s jeho súhlasom úrad môže lehotu podľa odsekov 1 a 2 pred jej uplynutím predĺžiť, a to aj opakovane, spolu najviac o 30 pracovných dní.
(6)
Ak je rozhodnutie úradu o koncentrácii zrušené súdom alebo úradom a pôvodné oznámenie podľa § 10 ods. 12 sa stane neúplné z dôvodov zmien trhových podmienok alebo poskytnutých údajov, ktoré medzitým nastali, účastník konania bezodkladne doplní pôvodné oznámenie. Ak takéto zmeny nenastali, účastník konania túto skutočnosť bezodkladne písomne potvrdí úradu. Lehoty podľa odseku 1 a 2 začínajú plynúť nasledujúci pracovný deň po dni doručenia úplných informácií v doplnení pôvodného oznámenia alebo po doručení potvrdenia účastníka konania.“.
7.
V § 12 ods. 1 sa slová „ak koncentrácia nevytvára alebo neposilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu“ nahrádzajú slovami „ak koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia“.
8.
V § 12 ods. 4 sa slová „§ 11“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 alebo 2“.
9.
V § 12 ods. 6 sa slová „ak koncentrácia vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu“ nahrádzajú slovami „ktorá by značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia“.
10.
V § 12 ods. 7 sa slová „ak koncentrácia vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu alebo koordinácia súťažného správania je v rozpore s ustanovením § 4 ods. 1“ nahrádzajú slovami „ak by koncentrácia značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo by koordinácia súťažného správania bola v rozpore s ustanovením § 4 ods. 1“.
11.
V § 25 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
12.
V § 30 poslednej vete sa slová „podľa § 11“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2“.
13.
V § 34 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 3 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 3 až 6“.
14.
V § 35a sa slová „§ 25 ods. 3 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 3 až 6“.
15.
V § 36 sa slová „Rozhodnutie úradu možno vykonať“ nahrádzajú slovami „Výkon rozhodnutia úradu možno nariadiť“.
16.
V § 38 ods. 1 sa slová „§ 25 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 4“.
17.
V § 38 ods. 5 sa slová „a podnikateľovi, ktorý za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie dosiahol obrat do 330 eur alebo ktorý nemal žiadny obrat, alebo podnikateľovi, ktorého“ nahrádzajú slovami „a podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie dosiahla obrat do 330 eur alebo ktorá nemala žiadny obrat, alebo podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorej“.
18.
V § 38 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 12.
19.
V § 38 ods. 12 sa vypúšťajú slová „a penále“.
20.
Za § 44b sa vkladá § 44c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2012
(1)
Právne vzťahy vzniknuté do 31. decembra 2011 sa spravujú podľa doterajších predpisov.
(2)
Konania začaté a neukončené do 31. decembra 2011 sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona účinných do 1. januára 2012 okrem konaní o výkone rozhodnutia o uložení penále začatých a neukončených do 31. decembra 2011, ktoré sa zastavia.
(3)
Úrad rozhodnutím zastaví konanie o koncentrácii začaté pred 1. januárom 2012, ak koncentrácia nepodlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.