393/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

393
ZÁKON
z 19. októbra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Súčasťou hlavnej prehliadky mosta je aj zaťažovacia skúška. Účelom zaťažovacej skúšky je overenie statickej funkcie a dynamickej funkcie skúšanej mostnej konštrukcie skúšobným zaťažením. Postup a podmienky vykonávania hlavnej prehliadky a zaťažovacej skúšky upravujú technické normy.“.
2.
V § 18 ods. 3 písm. e) sa slovo „záverečnú“ nahrádza slovom „odbornú“.
3.
V § 26 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na vykonávanie technicko-bezpečnostnej skúšky električiek alebo trolejbusov je držiteľom preukazu na vedenie dráhového vozidla najmenej šesť mesiacov,“.
4.
V § 26 ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na vykonávanie technicko-bezpečnostnej skúšky traťových strojov má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v strojárskom alebo elektrotechnickom študijnom odbore,“.
5.
V § 26 odsek 4 znie:
„(4)
Skúšobný komisár sa preukazuje osvedčením skúšobného komisára, ktoré osvedčuje splnenie predpokladov podľa odseku 2. Skúšobný komisár je povinný najmenej raz ročne sa zúčastniť na pravidelných školeniach. Osvedčenie skúšobného komisára platí 10 rokov odo dňa jeho vydania. Správny orgán podľa § 102 ods. 1 písm. u) vydá nové osvedčenie tomu, kto
a)
predloží doklad o účasti najmenej raz ročne na pravidelných školeniach,
b)
predloží doklad o činnosti skúšobného komisára potvrdený zamestnávateľom,
c)
predloží doklad o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,
d)
úspešne absolvuje preskúšanie pred skúšobnou komisiou vymenovanou správnym orgánom.“.
6.
V § 26 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Žiadosť o vydanie nového osvedčenia môže podať uchádzač alebo zamestnávateľ v jeho mene.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
7.
V § 26 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
stratilo platnosť a jeho držiteľ nesplnil požiadavky podľa odseku 4,“.
8.
V § 28 ods. 2 sa za slová „v prevádzkyschopnom stave,“ vkladajú slová „obnoviť prevádzku dráhy po nehode alebo po mimoriadnej udalosti,“.
9.
V § 30 ods. 4 sa slová „v prevádzkyschopnom stave, najmä vykonávať prehliadky a kontrolu projektovaných technických parametrov dráhy podľa pravidiel prevádzkovania dráhy, aby bola pripravená na okamžitú obnovu dopravy“ nahrádzajú slovami „tak, aby dráha vrátane zariadení, ktoré sú jej súčasťou, neohrozovali ľudí alebo zvieratá alebo nezhoršovali životné prostredie“.
10.
V § 32 ods. 6 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri odobratí dokladu o odbornej spôsobilosti podľa odseku 7.“.
11.
V § 36 ods. 5 sa slová „do konca apríla“ nahrádzajú slovami „do 30 dní po schválení účtovnej závierky“.
12.
V § 51 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „V havarijnom pláne sa uvedie tiež počet, druh a dislokácia nehodových prostriedkov na odstraňovanie následkov nehôd a mimoriadnych udalostí alebo dohoda s prevádzkovateľom týchto prostriedkov.“.
13.
V § 61 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a sa vypúšťa.
14.
V § 73 ods. 4 sa slová „čiastkové vyhlásenie o“ nahrádzajú slovami „certifikát ES o čiastkovom“ a slovo „ktoré“ sa nahrádza slovom „ktorý“.
15.
V § 76 ods. 10 prvej vete sa vypúšťajú slová „v inom členskom štáte“.
16.
V § 80 odsek 3 znie:
„(3)
V národnom registri železničných vozidiel sa evidujú údaje podľa spoločnej špecifikácie národného registra vozidiel.27a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
Rozhodnutie Komisie 2007/756/ES z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES (Ú. v. EÚ L 305, 23. 11. 2007) v platnom znení.“.
17.
V § 84 ods. 4 poslednej vete sa vypúšťa slovo „sa“.
18.
V § 89 ods. 2 sa slovo „zahŕňajú“ nahrádza slovom „nezahŕňajú“.
19.
V § 95 ods. 3 posledná veta znie:
„Manažér infraštruktúry a železničný podnik zo zisťovania príčin nehody vypracujú správu podľa prílohy č. 12 a zašlú ju vyšetrovaciemu orgánu a bezpečnostnému orgánu.“.
20.
V § 102 ods. 1 písm. q) šiestom bode sa za slová „vydávaním osvedčení“ vkladajú slová „osobám zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu,31a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
„31a)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 11. 5. 2011).“.
21.
V § 102 ods. 2 písm. c) sa slová „a o poverovaní“ nahrádzajú slovami „a o požiadavkách na poverovanie“.
22.
V § 103 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „je“ a v písmenách a) až c) sa na začiatok vkladá slovo „je“.
23.
V § 104 ods. 2 sa slová „na návrh ministra vláda Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „minister“.
24.
V § 107 ods. 5 písm. b) sa slovo „nariadené“ nahrádza slovom „zistené“.
25.V § 108 ods. 1 písm. d) sa slová „takýto doklad“ nahrádzajú slovami „doklad o odbornej spôsobilosti“.
26.
V § 109 ods. 1 písm. a) sa za slovo „najmä“ vkladá slovo „proti“.
27.
V § 109 ods. 1 písm. c) sa na začiatku vkladajú slová „nezabezpečí, aby“ a slovo „nevykonávajú“ sa nahrádza slovom „vykonávali“.
28.
V § 109 ods. 8 písm. j) sa vypúšťajú slová „alebo nezabezpečil minimálny rozsah dopravy na dráhe počas štrajku zamestnancov“.
29.
V § 110 ods. 3 sa slovo „druhej“ nahrádza slovom „piatej“.
30.
§ 113 znie:
㤠113
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.“.
31.
Príloha č. 1 znie:
„SUBSYSTÉMY
1. Zoznam subsystémov
Železničný systém sa člení na tieto subsystémy:
1.1 v štrukturálnej oblasti
a) železničná infraštruktúra,
b) energia,
c) traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia,
d) vozidlové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia,
e) železničné koľajové vozidlá;
1.2 vo funkčnej oblasti
a) prevádzka a riadenie dopravy,
b) údržba a
c) telematické aplikácie v osobnej doprave a v nákladnej doprave.
2. Opis subsystémov
Komponenty a aspekty týkajúce sa interoperability sú určené pre každý subsystém alebo časť subsystému z technickej špecifikácie interoperability. Subsystémy zahŕňajú najmä:
2.1 Železničná infraštruktúra – železničné trate, výhybky, inžinierske stavby (najmä mosty a tunely), pridruženú infraštruktúru stanice (najmä nástupištia, prístupové zóny vrátane potrieb osôb so zníženou pohyblivosťou), bezpečnostné zariadenia a ochranné zariadenia.
2.2 Energia – elektrifikačný systém vrátane nadzemného trolejového vedenia a traťové časti zariadení na meranie spotreby elektrickej energie.
2.3 Traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia – všetky traťové zariadenia potrebné na zaistenie bezpečnosti a riadenia pohybu vlakov schválených na prevádzku v železničnej infraštruktúre.
2.4 Vozidlové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia
Všetky vozidlové zariadenia potrebné na zaručenie bezpečnosti a riadenia pohybu vlakov schválených na jazdu po železničnej infraštruktúre.
2.5 Prevádzka a riadenie dopravy – postupy a zariadenia umožňujúce koherentnú prevádzku rôznych štrukturálnych subsystémov tak počas bežnej prevádzky, ako aj počas poruchovej prevádzky, vrátane zostavy a vedenia vlakov, plánovania a riadenia železničnej dopravy.
Na prevádzkovanie cezhraničnej železničnej dopravy sa môže vyžadovať odborná kvalifikácia.
2.6 Telematické aplikácie – v súlade s členením systému transeurópskych železníc tento subsystém tvoria
a) aplikácie v osobnej doprave vrátane systémov poskytujúcich cestujúcim informácie pred cestou a počas cesty, systémov rezervácie a platenia, manažmentu batožiny a manažmentu spojení medzi vlakmi a ostatnými druhmi dopravy,
b) aplikácie v nákladnej doprave vrátane informačných systémov (najmä monitorovania nákladu a vlakov v reálnom čase), systémov zoraďovania (zriaďovania a rozraďovania), systémov rezervácie, platenia a fakturácie, manažmentu spojení s ostatnými druhmi dopravy a vypracúvania elektronických sprievodných dokladov.
2.7 Železničné koľajové vozidlá – štruktúra, systém riadenia a zabezpečenia pre všetky vlakové zariadenia, zariadenia na zber prúdu, trakčné jednotky a jednotky na premenu energie, vozidlové zariadenia na meranie spotreby elektrickej energie, brzdové zariadenia, ťahadlové mechanizmy, pojazdné zariadenia (najmä podvozky a nápravy) a vypruženia, dvere, rozhrania človek/stroj (rušňovodič, vlakový personál a cestujúci vrátane potrieb pre osoby so zníženou pohyblivosťou), pasívne a aktívne bezpečnostné zariadenia a potreby pre zdravie cestujúcich a vlakového personálu.
2.8 Údržba – postupy a s nimi súvisiace zariadenia, logistické strediská pre údržbárske práce a rezervy, ktoré umožnia vykonávať povinnú nápravnú a preventívnu údržbu s cieľom zabezpečiť interoperabilitu v určenej časti siete a zaručiť požadovanú výkonnosť.“.
32.
Príloha č. 4 znie:
„POSTUP OVEROVANIA SUBSYSTÉMOV
1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
V rámci postupu overovania subsystémov sa kontroluje a osvedčuje, že subsystém je navrhnutý, konštruovaný a inštalovaný takým spôsobom, aby spĺňal základné požiadavky, ktoré sa ho týkajú, a môže sa povoliť jeho uvedenie do prevádzky.
2. POSTUP PRI ES OVEROVANÍ
2.1 Úvod
ES overovanie subsystémov je postup, v ktorom notifikovaná osoba kontroluje a potvrdzuje, že subsystém spĺňa ustanovenia príslušných technických špecifikácií interoperability a ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.2 Časti subsystému a etapy
2.2.1 Čiastkové overenie
Ak sa to uvádza v technických špecifikáciách interoperability alebo na žiadosť žiadateľa, sa subsystém môže rozdeliť na určité časti alebo sa v určitých etapách postupu overovania môže vykonať jeho kontrola.
Čiastkové overenie je postup, v rámci ktorého notifikovaná osoba kontroluje a osvedčuje určité časti subsystému alebo určité etapy postupu overovania.
Po každom čiastkovom overení notifikovaná osoba vyhotoví certifikát ES o čiastkovom overení pre žiadateľa, ktorý potom v prípade potreby vyhotoví vyhlásenie ES o čiastkovom overení. Certifikát ES o čiastkovom overení a vyhlásenie o čiastkovom overení musia obsahovať odkaz na tie technické špecifikácie interoperability, pri ktorých sa posudzovala zhoda.
2.2.2 Časti subsystému
Žiadateľ môže žiadať o čiastkové overenie pre každú časť. Každú časť možno podrobiť kontrole v každej etape opísanej v bode 2.2.3.
2.2.3 Etapy postupu overovania
Subsystém alebo určité časti subsystému sa kontroluje v každej z týchto etáp:
a) v etape celkového projektu,
b) v etape výrobného procesu; výstavba subsystému vrátane stavebných prác, výroby, montáže komponentov a konečného nastavenia,
c) v etape záverečného odskúšania subsystému.
V etape projektovania vrátane typových skúšok a vo výrobnej etape môže žiadateľ požiadať o čiastkové overenie.
2.3 Certifikát
2.3.1 Notifikovaná osoba zodpovedná za ES overenie posúdi projekt, výrobný proces a záverečné odskúšanie subsystému a vypracuje certifikát ES o overení určený pre žiadateľa, ktorý potom vypracuje ES vyhlásenie o overení. Certifikát ES o overení musí obsahovať odkaz na tie technické špecifikácie interoperability, pri ktorých sa posudzovala zhoda.
Ak nedošlo k posúdeniu zhody subsystému so všetkými relevantnými technickými špecifikáciami interoperability (napríklad v prípade výnimiek, čiastkového uplatňovania technických špecifikácií interoperability z dôvodu modernizácie alebo obnovy, prechodného obdobia v technických špecifikáciách interoperability alebo v špecifických prípadoch), certifikát musí obsahovať presný odkaz na technické špecifikácie interoperability alebo ich časti, pri ktorých notifikovaná osoba počas postupu pri ES overovaní nepreskúmala zhodu.
2.3.2 Ak boli vydané certifikáty ES o čiastkovom overení, notifikovaná osoba zodpovedná za overovanie ES subsystému zohľadní tieto certifikáty a pred vydaním certifikátu ES o overení:
a) potvrdí, že certifikáty ES o čiastkovom overení zodpovedajú relevantným požiadavkám technických špecifikácií interoperability,
b) skontroluje všetky aspekty, na ktoré sa nevzťahujú certifikáty ES o čiastkovom overení, a
c) skontroluje záverečné odskúšanie celého subsystému.
2.4 Súbor technickej dokumentácie
Súbor technickej dokumentácie je prílohou ES vyhlásenia o overení a musí obsahovať:
a) celkové a podrobné výkresy v súlade s realizáciou, elektrickými a hydraulickými schémami, schémy kontrolných okruhov, opis systémov spracúvania dát a automatických systémov, prevádzkové a údržbárske príručky atď.,
b) zoznam komponentov, ktoré sú začlenené do subsystému,
c) kópie ES vyhlásení o zhode použitých komponentov, ku ktorým sú podľa potreby priložené zodpovedajúce podklady o výpočtoch, a kópia záznamov o skúškach a preskúmaniach, ktoré vykonali notifikované osoby na základe spoločných technických špecifikácií,
d) certifikát ES o čiastkovom overení, ak je k dispozícii, a v tomto prípade aj ES vyhlásenie o čiastkovom overení, ktoré sú priložené k certifikátu ES o overení, vrátane výsledku overenia ich platnosti zo strany notifikovanej osoby,
e) certifikát ES o overení spolu s podkladmi o výpočtoch, podpísané notifikovanou osobou zodpovednou za ES overenie, v ktorom sa uvedie, že subsystém je v súlade s požiadavkami technických špecifikácií interoperability, a v ktorom sa uvedú výhrady, ktoré sa zaznamenali počas výkonu činností a neboli odvolané. Prílohou certifikátu by mali byť správy o kontrole a o audite, ktoré boli vypracované tou istou osobou v súvislosti s overením podľa bodov 2.5.3 a 2.5.4,
f) certifikáty ES vydané v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Ak sa požaduje bezpečná integrácia podľa nariadenia Komisie (ES) č. 352/2009, žiadateľ v rámci súboru technickej dokumentácie predloží správu posudzovateľa o spoločných bezpečnostných metódach hodnotenia a posudzovania rizík.
2.5 Monitorovanie
2.5.1 Cieľom monitorovania je zabezpečiť, aby sa počas výroby subsystému splnili požiadavky zo súboru technickej dokumentácie.
2.5.2 Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu výroby subsystému musí mať stály prístup na staveniská, do výrobných dielní, do skladových priestorov a podľa potreby do prefabrikačných alebo skúšobných zariadení a do všetkých objektov, ktoré uzná za potrebné navštíviť pri plnení svojich úloh. Žiadateľ musí poslať notifikovanej osobe dokumentáciu potrebnú na tento účel, najmä realizačné plány a technickú dokumentáciu týkajúcu sa subsystému.
2.5.3 Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu realizácie musí v pravidelných intervaloch vykonávať audity, aby potvrdila súlad so základnými požiadavkami. Záznamy o audite musí poskytnúť osobám zodpovedným za uskutočňovanie stavby. Môže požadovať svoju účasť pri určitých etapách stavebných činností.
2.5.4 Notifikovaná osoba môže vykonať aj neohlásenú návštevu staveniska alebo výrobnej dielne. Počas takejto návštevy môže vykonať úplný alebo čiastočný audit. Notifikovaná osoba musí osobám zodpovedným za uskutočňovanie stavby poskytnúť protokol o kontrole a prípadne protokol o audite.
2.5.5 Ak to príslušné technické špecifikácie vyžadujú, notifikovaná osoba môže s cieľom vydať ES vyhlásenie o vhodnosti na použitie monitorovať subsystém, v ktorom je zabudovaný komponent, aby sa mohla posúdiť vhodnosť jeho použitia v železničnom prostredí.
2.6 Predkladanie
Úplný súbor dokumentácie podľa bodu 2.4 sa musí odovzdať žiadateľovi ako príloha k certifikátu ES o čiastkovom overení (ak je k dispozícii), ktoré vydala na to príslušná notifikovaná osoba, alebo ako príloha k certifikátu ES o overení, ktoré vydala notifikovaná osoba zodpovedná za overenie ES v prípade subsystému. Súbor dokumentácie sa musí pripojiť k vyhláseniu ES o overení, ktoré žiadateľ zašle bezpečnostnému orgánu, ktorému predkladá žiadosť o povolenie na uvedenie do prevádzky.
Žiadateľ musí uchovávať kópiu súboru dokumentácie počas prevádzkovej životnosti subsystému. Súbor dokumentácie sa musí zaslať každému inému členskému štátu, ktorý o to požiada.
2.7 Uverejňovanie
Notifikovaná osoba musí pravidelne uverejňovať informácie
a) o prijatých žiadostiach o ES overenie a o ES čiastkové overenie,
b) o žiadosti o posúdenie zhody alebo vhodnosti na použitie komponentov interoperability,
c) o vydaných a zamietnutých certifikátoch ES o čiastkovom overení,
d) o vydaných a zamietnutých certifikátoch ES o zhode a vhodnosti na použitie,
e) o vydaných a zamietnutých certifikátoch ES o overení.
2.8 Jazyk
Dokumentácia a korešpondencia o postupoch ES overovania musia byť vedené v štátnom jazyku.
3. POSTUP OVEROVANIA V PRÍPADE VNÚTROŠTÁTNYCH PREDPISOV
3.1 Úvod
Postup overovania v prípade vnútroštátnych predpisov je postup, pri ktorom poverená právnická osoba kontroluje a osvedčuje, že subsystém spĺňa ustanovenia všeobecne záväzných právne predpisov oznámených podľa § 72 ods. 4.
3.2 Certifikát o overení
Poverená právnická osoba vyhotoví pre žiadateľa certifikát o overení.
Certifikát obsahuje presné odkazy na vnútroštátne všeobecne záväzné právne predpisy, s ktorými zhodu preskúmala poverená právnická osoba v rámci postupu overovania, vrátane predpisov, ktoré sa týkajú častí, na ktoré sa vzťahuje výnimka z technických špecifikácií interoperability, modernizácia alebo obnova.
V prípade vnútroštátnych predpisov, ktoré sa týkajú subsystémov, z ktorých sa skladá vozidlo, poverená právnická osoba rozčlení certifikát do dvoch častí, pričom prvá časť bude obsahovať odkaz na vnútroštátne predpisy, ktoré sa bezprostredne týkajú technickej zlučiteľnosti vozidla a príslušnej siete, kým druhá časť bude obsahovať odkazy na všetky ostatné vnútroštátne predpisy.
3.3 Súbor technickej dokumentácie
Súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu k certifikátu o overení v prípade vnútroštátnych predpisov, musí byť súčasťou súboru technickej dokumentácie uvedeného v bode 2.4 a obsahuje technické údaje relevantné z hľadiska posúdenia zhody subsystému s vnútroštátnymi predpismi.“.
33.
V prílohe č. 6 časť ES vyhlásenie o overení vrátane nadpisu znie:
„ES VYHLÁSENIE O OVERENÍ
1. ES vyhlásenie o overení
ES vyhlásenie o overení a sprievodné dokumenty musia byť datované a podpísané.
Vyhlásenie musí vychádzať z informácií vyplývajúcich z postupu pri ES overovaní subsystémov podľa druhého bodu prílohy č. 4.
Toto vyhlásenie musí byť napísané v tom istom jazyku ako technické podklady a musí obsahovať najmä
a) odkaz na smernicu,
b) obchodné meno a úplnú adresu sídla obstarávateľa alebo výrobcu subsystému, alebo splnomocneného zástupcu so sídlom v Európskej únii; ak ide o splnomocneného zástupcu, aj obchodné meno a úplnú adresu sídla obstarávateľa alebo výrobcu,
c) stručný opis subsystému,
d) názov a adresu notifikovanej osoby, ktorá vydala certifikát o overení podľa postupu uvedeného v prílohe č. 4,
e) odkazy na jednotlivé dokumenty, ktoré sú obsahom súboru technickej dokumentácie,
f) príslušné dočasné alebo konečné ustanovenia, ktoré majú subsystémy spĺňať, a podľa potreby najmä prevádzkové obmedzenia alebo podmienky,
g) dobu platnosti, ak ide o dočasné vyhlásenie ES,
h) totožnosť signatára.
Ustanovenia tohto bodu platia aj na vyhlásenie ES o čiastkovom overení.
2. ES vyhlásenie o overení v prípade vnútroštátnych predpisov
Na vyhlásenie o overení subsystémov v prípade vnútroštátnych predpisov sa ustanovenia bodu 1 uplatňujú s potrebnými zmenami.“.
34.
Nadpis prílohy č. 15 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
35.
Príloha č. 15 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. Smernica Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 57, 2. 3. 2011).“.
Čl. II
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z. a zákona č. 313/2011 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa slová „na železnici“ nahrádzajú slovami „na železničnej dráhe“.
2.
V § 16 ods. 2 písm. b) sa slová „prirážky základného cestovného, ktorá nebola zaplatená“ nahrádzajú slovami „cestovného a prirážky k základnému cestovnému, ktoré neboli zaplatené“.
3.
V § 19 ods. 1 sa slovo „späť“ nahrádza slovami „za účelom uspokojovania kultúrnych, rekreačných a spoločenských potrieb vrátane dopravy späť, prispievajúcej k trvalo udržateľnému rozvoju územného obvodu“.
4.
V § 20 ods. 4 sa slová „hustotou staníc a zastávok, dochádzkovou vzdialenosťou k staniciam alebo zastávkam a harmonogramom spojov“ nahrádzajú slovami „ak dochádzková vzdialenosť medzi autobusovými zastávkami a najbližšími železničnými zastávkami alebo stanicami nie je väčšia ako 1 500 m“ a na konci sa pripája táto veta: „Za súbežnú dopravu sa nepovažujú paralelné linky verejnej autobusovej dopravy vykonávanej v rámci jednej obce so železničnou dopravou.“.
5.
V § 21 odsek 13 znie:
„(13)
Objednávateľ dopravných služieb určí v prílohe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme rozsah ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré budú uznané v rámci plnenia záväzku dopravcu vyplývajúceho zo zmluvy.“.
6.
V § 22 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
preukázateľne neuhradených environmentálnych nákladov vyvolaných konkurenčným druhom dopravy, ktoré presahujú ekvivalentné náklady železničnej dopravy a ktoré vznikli železničnému podniku pri vykonávaní verejnej osobnej železničnej prepravy podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme,“.
7.
V § 25 ods. 2 sa za slovo „osvedčenie“ vkladá slovo „o“.
8.
V § 36 ods. 1 písm. b) sa za slovo „doprave“ vkladajú slová „vykonávanej podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme“.
9.
§ 45 znie:
㤠45
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.
10.
V § 46 ods. 13 prvej vete sa slová „V roku 2010 a v roku 2011“ nahrádzajú slovami „V rokoch 2010 až 2015“, v druhej vete sa číslo „2012“ nahrádza číslom „2016“ a vypúšťajú sa slová „vyjadrujú sa k tvorbe cestovného poriadku vo vnútroštátnej osobnej doprave z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, miest a mestských aglomerácií“.
11.
Nadpis prílohy č. 5 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.