396/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

396
ZÁKON
z 21. októbra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 277/2009 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 277/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Obranná štandardizácia je proces spracúvania, prijímania a implementácie obranných koncepcií, doktrín, postupov a iných dokumentov na získanie a udržanie ich zlučiteľnosti, vzájomnej zameniteľnosti alebo zhody s obrannými koncepciami, doktrínami, postupmi a inými dokumentmi Severoatlantickej aliancie (ďalej len „aliancia“) a členských štátov aliancie na dosiahnutie interoperability v operačnej, materiálovej a administratívnej oblasti.
(2)
Štandardizačný dokument aliancie je štandardizačná dohoda, štandardizačné odporúčanie a spojenecký štandard.
(3)
Štandardizačná dohoda je štandardizačný dokument aliancie, ktorým sa niektoré alebo všetky členské štáty aliancie dohodli úplne alebo čiastočne implementovať v ňom uvedený jeden alebo niekoľko spojeneckých štandardov na dosiahnutie interoperability.
(4)
Štandardizačné odporúčanie je štandardizačný dokument aliancie, ktorý obsahuje jeden alebo niekoľko spojeneckých štandardov a ktorý nezaväzuje členské štáty aliancie na ich implementáciu.
(5)
Spojenecký štandard je štandardizačný dokument aliancie, ktorý bol spracovaný alebo prevzatý v procese obrannej štandardizácie aliancie a je uvedený v štandardizačnej dohode alebo v štandardizačnom odporúčaní.
(6)
Slovenský obranný štandard je dokument spracovaný alebo prevzatý v procese obrannej štandardizácie v Slovenskej republike, ktorý ustanovuje požiadavky na produkty alebo na postupy v operačnej, materiálovej a administratívnej oblasti slúžiace na účely zabezpečenia obrany.
(7)
Na účely tohto zákona
a)
prijatie štandardizačnej dohody je pristúpenie Slovenskej republiky k štandardizačnej dohode, ktorým sa určuje rozsah a spôsob jej implementácie,
b)
schválenie štandardizačného odporúčania je súhlas členských štátov aliancie s nadobudnutím jeho platnosti v rámci aliancie, ktorý prejavia neuplatnením námietky počas tichej procedúry vyhlásenej alianciou,
c)
implementácia je plnenie záväzkov, ktoré sú špecifikované v štandardizačnej dohode v rozsahu a spôsobom určenom pri jej prijatí,
d)
kodifikačný systém Slovenskej republiky je jednotný systém určený na kodifikáciu, ktorý vychádza z kodifikačného systému aliancie,
e)
kodifikácia je proces získavania, spracúvania a aktualizácie údajov o produkte, o výrobcovi produktu alebo o poskytovateľovi produktu (ďalej len „výrobca produktu“) a o dodávateľovi produktu, ktorého výsledkom je súbor kodifikačných údajov zosúladených s kodifikačným systémom aliancie,
f)
skladové číslo NATO je trinásťmiestny číselný kód pridelený produktu v procese kodifikácie,
g)
návrh kodifikačných údajov je súbor údajov potrebných na pridelenie skladového čísla NATO alebo na aktualizáciu kodifikačných údajov, ak ide o pridelené skladové číslo NATO,
h)
kód výrobcu produktu alebo kód dodávateľa produktu je päťmiestny alfanumerický kód na identifikáciu výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu.“.
2.
V § 3 ods. 2 sa slová „rozpočtovej kapitoly ministerstva.“ nahrádzajú slovami „kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.
3.
V § 4 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
spravuje informačný systém obrannej štandardizácie podľa § 10 a poskytuje z neho údaje,“.
4.
V § 4 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
zabezpečuje prijímanie štandardizačných dohôd a ich implementáciu.“.
5.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Úrad oznamuje príslušným štandardizačným orgánom aliancie
a)
prijatie štandardizačnej dohody a jej implementáciu,
b)
zmeny rozsahu a spôsobu prijatia štandardizačnej dohody a jej implementácie,
c)
uplatnenie námietky Slovenskej republiky počas tichej procedúry schvaľovania štandardizačného odporúčania.“.
6.
V § 5 písm. c), § 11 ods. 1 a 2 písm. b) až d), § 12 ods. 3 a § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „o výrobku“ v príslušnom tvare vypúšťajú.
7.
V § 5 písmená d) až j) znejú:
„d)
overuje správnosť návrhu kodifikačných údajov,
e)
spravuje kodifikačný informačný systém podľa § 14 a vedie centrálnu evidenciu národných a medzinárodných kodifikačných údajov,
f)
vykonáva medzinárodnú výmenu kodifikačných údajov s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b),
g)
poskytuje používateľovi produktu (ďalej len „používateľ“) na jeho žiadosť údaje z kodifikačného systému Slovenskej republiky,
h)
spolupracuje najmä s vlastníkmi dokumentácie o produkte a s inými osobami podieľajúcimi sa na výskume, vývoji a výrobe alebo poskytovaní produktu,
i)
poskytuje odborné poradenstvo používateľom a osobám uvedeným v písmene h),
j)
koordinuje spoluprácu s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b).“.
8.
V § 6 ods. 1 písmená a) až c) znejú:
„a)
plní úlohy koncepčného, metodického a koordinačného orgánu,
b)
vykonáva dozor nad kvalitou a audity kvality na území Slovenskej republiky,
c)
vydáva osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu a osvedčenia o zhode,“.
9.
§ 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
㤠7
Označovanie a zabezpečovanie slovenského obranného štandardu
(1)
Slovenský obranný štandard sa označuje značkou SOŠ a príslušným alfanumerickým označením, ktoré slovenskému obrannému štandardu pridelí úrad.
(2)
Slovenský obranný štandard sa zabezpečuje
a)
úplným alebo čiastočným prevzatím spojeneckého štandardu, ktorý je uvedený v štandardizačnej dohode, najmä ak spojenecký štandard presahuje pôsobnosť ministerstva,
b)
spracovaním a vydaním nového slovenského obranného štandardu z podnetu úradu alebo na základe podnetu ozbrojených síl Slovenskej republiky, orgánov štátnej správy, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom (ďalej len „navrhovateľ“), ak nie je možné alebo vyhovujúce prevziať spojenecký štandard uvedený v štandardizačnej dohode.
§ 8
Proces prijímania štandardizačnej dohody, jej implementácia a proces schvaľovania štandardizačného odporúčania
(1)
Úrad požiada ministerstvo o stanovisko k prijatiu štandardizačnej dohody v lehote, ktorú určí úrad. Ak je to potrebné vzhľadom na povahu štandardizačnej dohody, úrad požiada o stanovisko k jej prijatiu aj iné príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy alebo príslušné orgány štátnej správy, ktoré sa k jej prijatiu vyjadria v lehote určenej úradom.
(2)
Plnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z prijatia štandardizačnej dohody, zabezpečujú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány štátnej správy v rozsahu a spôsobom, ktoré uviedli v stanovisku k jej prijatiu. Príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány štátnej správy bezodkladne oznamujú úradu implementáciu štandardizačnej dohody.
(3)
Ministerstvo na návrh úradu oznamuje prijatie štandardizačnej dohody a jej implementáciu vo vestníku ministerstva, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim ochranu utajovaných skutočností.2) Oznámenie obsahuje názov, číslo, charakteristiku štandardizačnej dohody a podmienky jej poskytovania.
(4)
Ak príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy alebo orgány štátnej správy nemôžu implementovať štandardizačnú dohodu v rozsahu alebo spôsobom, ktorý uviedli v stanovisku k jej prijatiu, oznámia zmenu svojho stanoviska úradu, ktorý postupuje podľa § 4 ods. 2 písm. b).
(5)
Ministerstvo na návrh úradu oznamuje vyhlásenie tichej procedúry schvaľovania štandardizačného odporúčania vo vestníku ministerstva. Oznámenie obsahuje názov, číslo, charakteristiku štandardizačného odporúčania, dátum začiatku a skončenia tichej procedúry a lehotu na uplatnenie námietky. Úrad zároveň zverejní na svojom webovom sídle znenie štandardizačného odporúčania.
(6)
Príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány štátnej správy môžu úradu predložiť v rámci tichej procedúry odôvodnenú námietku proti schváleniu štandardizačného odporúčania v lehote uvedenej v oznámení podľa odseku 5. Úrad prerokuje obsah a opodstatnenosť námietky s jej predkladateľom. Ak nedôjde k späťvzatiu námietky, úrad postupuje podľa § 4 ods. 2 písm. c).
(7)
V procese prijímania štandardizačnej dohody a schvaľovania štandardizačného odporúčania sa s nimi narába spravidla v úradnom jazyku aliancie, v ktorom boli poskytnuté príslušným orgánom členských štátov aliancie. Ak sa má implementovať štandardizačná dohoda alebo jej časť, úrad zabezpečí jej preklad do štátneho jazyka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 10 sa v nadpise a uvádzacej vete na konci pripájajú tieto slová: „obrannej štandardizácie“.
11.
V § 11 odseky 4 až 8 znejú:
„(4)
Úrad overuje správnosť návrhu kodifikačných údajov, ktorý spracúva a predkladá agentúra pre kodifikáciu, v kodifikačnom systéme Slovenskej republiky. Ak úrad zistí nedostatky, môže overiť správnosť návrhu kodifikačných údajov s produktom aj u používateľa a dodávateľa produktu, ktorí sú povinní overenie umožniť. Na základe výsledkov overenia úrad
a)
pridelí produktu skladové číslo NATO a zaradí ho do kodifikačného systému Slovenskej republiky, ak bol návrh kodifikačných údajov správny, alebo
b)
vráti agentúre pre kodifikáciu návrh kodifikačných údajov na dopracovanie, ak zistí nedostatky.
(5)
Ak úrad opakovane vráti návrh kodifikačných údajov na dopracovanie z dôvodu nedostatkov v kvalite údajov, agentúra pre kodifikáciu je povinná preukázať úradu spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 2 písm. b) až d).
(6)
Úrad priebežne overuje spôsobilosť agentúry pre kodifikáciu spracúvať návrhy kodifikačných údajov. Agentúra pre kodifikáciu je povinná na základe výzvy úradu preukázať spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 2 písm. b) až d) raz za dva roky.
(7)
Úrad pozastaví platnosť osvedčenia o spôsobilosti, ak
a)
opakovane vráti návrh kodifikačných údajov agentúre pre kodifikáciu na dopracovanie z dôvodu nedostatkov v kvalite údajov podľa odseku 5 alebo
b)
agentúra pre kodifikáciu nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 6.
(8)
Úrad odoberie osvedčenie o spôsobilosti, ak agentúra pre kodifikáciu
a)
nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 5 alebo
b)
opakovane nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 6.“.
12.
V § 12 ods. 1, 2, 4 a 5, nadpise § 13, úvodnej vete § 13 ods. 1, § 13 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2 a v § 20 ods. 2 sa slovo „výrobok“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „produkt“ v príslušnom tvare.
13.
V § 12 ods. 3 sa slová „§ 11 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 4“.
14.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Kodifikačný informačný systém
(1)
Úrad spravuje, prevádzkuje a aktualizuje kodifikačný informačný systém, ktorý je programovým prostriedkom kodifikačného systému Slovenskej republiky.
(2)
Úrad v kodifikačnom informačnom systéme, na zabezpečenie kompatibility kodifikačného systému Slovenskej republiky s kodifikačným systémom aliancie,
a)
prideľuje produktu skladové číslo NATO,
b)
prideľuje kód výrobcovi produktu a dodávateľovi produktu,
c)
vedie evidenciu skladových čísiel NATO, kodifikačných údajov o produktoch, o výrobcoch produktov a o dodávateľoch produktov,
d)
aktualizuje kodifikačné údaje o produktoch, o výrobcoch produktov a o dodávateľoch produktov na základe zmien v dokumentácii produktu oznámených používateľom,
e)
vyraďuje produkt z kodifikačného systému Slovenskej republiky, ak nemá používateľa.“.
15.
V § 15 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Úrad vykonáva štátne overovanie kvality, ktorým sa zisťuje plnenie zmluvných požiadaviek na kvalitu produktov a na systém zabezpečovania kvality (ďalej len „zmluvná požiadavka“).
(2)
Úrad vykonáva štátne overovanie kvality u výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu na základe žiadosti odberateľa, ak nie je v § 17 ods. 2 písm. b) ustanovené inak. Žiadosť predkladá úradu odberateľ, ktorý plní úlohy na úseku obrany ako orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo príslušný orgán podľa § 3 ods. 3 písm. b), najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy4) výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluvy4) dodávateľa produktu s odberateľom.
(3)
Odberateľ k žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality prikladá
a)
zmluvu výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluvu dodávateľa produktu s odberateľom, ktorá obsahuje konkretizáciu požiadaviek na kvalitu a poverenie na vykonanie štátneho overovania kvality podľa tohto zákona, spolu s dodatkami k tejto zmluve,
b)
dokumentáciu produktu, ak ju na základe zmluvy podľa písmena a) nepredkladá výrobca produktu alebo dodávateľ produktu,
c)
identifikáciu rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu.“.
16.
V § 15 odseky 5 až 9 znejú:
„(5)
Úrad na základe žiadosti podľa odseku 2 posúdi riziká produktu, riziká výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a
a)
rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality, alebo
b)
žiadosť zamietne, najmä ak sa tieto riziká nepotvrdili, pravdepodobnosť ich vzniku je nízka alebo ak žiadosť neobsahuje prílohy podľa odseku 3; dôvody zamietnutia žiadosti úrad uvedie v rozhodnutí.
(6)
Ak sa produkt alebo jeho časť vyrába alebo poskytuje na území iného štátu, úrad na základe žiadosti podľa odseku 2 posúdi riziká produktu, riziká výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a môže požiadať príslušný orgán iného štátu o štátne overovanie kvality podľa § 6 ods. 2, alebo rozhodnúť podľa odseku 5 písm. a) alebo b); o požiadaní príslušného orgánu iného štátu úrad upovedomí odberateľa.
(7)
Úrad na základe stanoviska príslušného dožiadaného orgánu iného štátu podľa odseku 6
a)
rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality príslušným orgánom iného štátu alebo úradom, alebo
b)
žiadosť podľa odseku 2 zamietne, najmä ak príslušný dožiadaný orgán iného štátu žiadosť úradu o vykonanie štátneho overovania kvality zamietol; dôvody zamietnutia žiadosti úrad uvedie v rozhodnutí.
(8)
V rozhodnutí podľa odseku 5 písm. a) a odseku 7 písm. a) úrad súčasne uvedie rozsah, postup a podmienky, za ktorých možno vykonať štátne overovanie kvality. Zmeny rozsahu, postupu a podmienok vykonania štátneho overovania kvality možno uskutočniť na základe rozhodnutia úradu. Proti rozhodnutiu úradu podľa odsekov 5 a 7 nemožno podať opravný prostriedok podľa osobitného predpisu.5) Odberateľ môže podať novú žiadosť o vykonanie štátneho overovania kvality toho istého produktu, ak sa zmenia skutočnosti, pre ktoré bola žiadosť zamietnutá.
(9)
Zástupca pre štátne overovanie kvality je štátny zamestnanec poverený úradom alebo právnická osoba, ktorá na základe rozhodnutia úradu o autorizácii (§ 20) vykonáva štátne overovanie kvality, ak spĺňa požiadavky na výkon takejto činnosti. Zástupca pre štátne overovanie kvality je pri výkone štátneho overovania kvality nestranný a nezávislý od výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu. Zástupca pre štátne overovanie kvality je oprávnený pri vykonávaní štátneho overovania kvality nahliadať do dokumentácie, ktorá sa týka predmetu posudzovania zhody, vstupovať do výrobných, skladovacích a obchodných priestorov a kontrolovať plnenie zmluvných požiadaviek.“.
17.
V § 15 odsek 12 znie:
„(12)
Úrad pokračuje v štátnom overovaní kvality na základe žiadosti výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu, ak výrobca produktu alebo dodávateľ produktu v určenej lehote preukázal, že prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov sú dostatočné a účinné. Úrad vykonávanie štátneho overovania kvality ukončí, ak výrobca produktu alebo dodávateľ produktu v určenej lehote nepreukázal odstránenie zistených nedostatkov; dôvody ukončenia vykonávania štátneho overovania kvality úrad písomne oznámi výrobcovi produktu alebo dodávateľovi produktu a odberateľovi.“.
18.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Dozor nad kvalitou je posudzovanie zhody kvality produktu so zmluvnými požiadavkami. Dozor nad kvalitou vykonáva zástupca pre štátne overovanie kvality na základe rozhodnutia o vykonaní štátneho overovania kvality podľa § 15 ods. 5 písm. a) alebo ods. 7 písm. a) počas plnenia zmluvy výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluvy dodávateľa produktu s odberateľom.“.
19.
V § 16 odsek 3 znie:
„(3)
Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu obsahuje
a)
číslo osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
c)
číslo zmluvy podľa § 15 ods. 3 písm. a) a údaje o zmluvných stranách podľa písmena b),
d)
údaje o produkte, najmä názov produktu, číslo alebo označenie produktu a jeho množstvo,
e)
číslo alebo označenie dokumentácie podľa § 15 ods. 3 písm. b),
f)
odchýlky a výnimky zo zmluvných požiadaviek povolené podľa § 18 ods. 4 a zmeny zmluvných požiadaviek odsúhlasené podľa § 18 ods. 3,
g)
vyhlásenie výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu o zhode kvality produktu so zmluvnými požiadavkami s odchýlkami, výnimkami a zmenami podľa písmena f),
h)
vyhlásenie zástupcu pre štátne overovanie kvality o vykonaní štátneho overovania kvality,
i)
dátum vydania osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu, odtlačok pečiatky úradu, meno, priezvisko a podpis riaditeľa úradu.“.
20.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Audit kvality
(1)
Audit kvality je nezávislý, systematický a zdokumentovaný proces posudzovania zhody systému zabezpečovania kvality výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu so zmluvnými požiadavkami alebo časti tohto systému so zmluvnými požiadavkami.
(2)
Audit kvality vykonáva zástupca pre štátne overovanie kvality u výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu na základe
a)
rozhodnutia o vykonaní štátneho overovania kvality podľa § 15 ods. 5 písm. a) alebo ods. 7 písm. a) alebo
b)
zmluvy medzi úradom a výrobcom produktu alebo zmluvy medzi úradom a dodávateľom produktu uzatvorenej podľa všeobecného predpisu.6)
(3)
Výsledkom auditu kvality je správa z auditu kvality, ktorú úrad poskytne výrobcovi produktu alebo dodávateľovi produktu. Ak sa štátne overovanie kvality vykonáva podľa odseku 2 písm. b) a systém zabezpečovania kvality výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu je v zhode so zmluvnými požiadavkami, úrad vydá výrobcovi produktu alebo dodávateľovi produktu aj osvedčenie o zhode.
(4)
Osvedčenie o zhode obsahuje
a)
číslo osvedčenia o zhode,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
c)
vyhlásenie úradu o zhode,
d)
vymedzenie predmetu posudzovania zhody uvedené v zmluve podľa odseku 2 písm. b),
e)
vymedzenie platnosti osvedčenia o zhode,
f)
dátum vydania osvedčenia o zhode, odtlačok pečiatky úradu, meno, priezvisko a podpis riaditeľa úradu.“.
21.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov,
b)
podrobnosti o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov,
c)
podrobnosti o návrhu kodifikačných údajov,
d)
podrobnosti o povinnostiach dodávateľa produktu,
e)
podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
f)
vzor identifikácie rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
g)
vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu,
h)
vzor osvedčenia o zhode.“.
22.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Štandardizačné dohody a slovenské obranné štandardy prijaté alebo vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 sa považujú za štandardizačné dohody alebo slovenské obranné štandardy prijaté alebo vydané podľa tohto zákona.
(2)
Spojenecké publikácie prijaté podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 sa považujú za spojenecké štandardy prijaté podľa tohto zákona. Kodifikačné čísla pridelené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 sa považujú za skladové čísla NATO pridelené podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.