398/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

398
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 3. novembra 2011 č. MF/24652/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2010-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. novembra 2011 č. MF/24652/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej  republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení  opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.),  opatrenia z  27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca  2009 č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č.101/2009 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „O odloženej daňovej pohľadávke, o ktorej sa neúčtovalo, sa účtuje v takej sume, v akej je pravdepodobné, že budúci základ dane z príjmov umožní jej vyrovnanie, napríklad skvalitnenie podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky jej umožní dosiahnuť v budúcnosti dostatočný základ dane z príjmov, aby splnila kritériá pre účtovanie o odloženej daňovej pohľadávke.“.
2. § 21 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) V účtovnej jednotke sa v súvislosti s odpisovaním nehmotného majetku, ktorým je poistný kmeň obstaraný kúpou alebo prevodom,16a) zisťuje v akej výške sa v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky  alebo znížia ekonomické úžitky, napríklad veková štruktúra poistného kmeňa, počet poistených, pri ktorých zaniklo poistenie a počet poistených, pri ktorých došlo k prepoisteniu. Na základe týchto zistení sa upraví odpisový plán.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)  § 61 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 31 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) poistný kmeň obstaraný kúpou alebo prevodom,16a)“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).“.
4. V § 37 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a nároku na odplatu za prevod poistného kmeňa16a)“.
5. § 37 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Na účte Pohľadávky voči úradu sa účtujú pohľadávky podľa odseku 1 písm. g) a pohľadávky za starostlivosť poskytnutú poistencom Európskej únie na území Slovenskej republiky, pričom pri akceptovaní námietky sa zníženie pohľadávky účtuje súvzťažne ako zníženie príslušných výnosov.“.
6. § 40 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Na účte Záväzky voči úradu sa účtujú aj záväzky účtovnej jednotky z titulu prijatých preddavkov od úradu za starostlivosť poskytnutú poistencom Európskej únie na území Slovenskej republiky.
(4) Na účte Záväzky voči inej zdravotnej poisťovni sa účtujú záväzky účtovnej jednotky voči inej zdravotnej poisťovni najmä z titulu prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu10),  odplaty za prevod poistného kmeňa a odplaty za postúpenie pohľadávok z verejného zdravotného poistenia.“.
7. V § 48 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) rezervný fond, ktorý sa tvorí podľa osobitného predpisu28aa) a používa sa podľa osobitného predpisu28),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:
„28aa) § 15 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8. Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a) § 13 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9. V § 51 sa odsek 4  dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) bude poskytnutá poistencom zaradeným v zozname čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.2)“.
10. V § 63 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Pri postúpení pohľadávok z verejného zdravotného poistenia a prevode poistného kmeňa sa v prospech tohto účtu účtuje odplata za postúpenie pohľadávky a odplata za prevod poistného kmeňa.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií