399/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

399
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. októbra 2011 bol v Pekingu podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Mongolska o medzinárodných zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-mongolské vzťahy.
Protokol nadobudne platnosť 16. novembra 2011 v súlade s článkom 2.
K oznámeniu č. 399/2011 Z. z.
PROTOKOL
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Mongolska o medzinárodných zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-mongolské vzťahy
Vláda Slovenskej republiky a vláda Mongolska (ďalej len „zmluvné strany“),
uznávajúc, že Slovenská republika je sukcesorom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
súhlasiac s procesom revízie medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Mongolskom s cieľom ďalšieho rozvoja kontaktov a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Mongolskom,
dohodli sa takto:
Článok 1
Dvojstranné medzinárodné zmluvy uzatvorené medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Mongolskom, považované za platné k 31. decembru 1992, ktoré sú uvedené v prílohe 1 tohto protokolu, ostávajú v platnosti medzi zmluvnými stranami podľa ich ustanovení a pravidiel medzinárodného práva.
Článok 2
Tento protokol nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom nasledujúcim po dni jeho podpísania.
Dané v Pekingu 17. októbra 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, mongolskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu
Slovenskej republiky:
František Dlhopolček v. r.
Za vládu
Mongolska:
Tsedenjaviin Sukhbaatar v. r.
Príloha 1
Zoznam medzinárodných zmlúv, ktoré ostávajú v platnosti medzi Slovenskou republikou a Mongolskom
1. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky (Praha 25. apríla 1973);
2. Konzulárna zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou (Ulánbátar 3. júna 1976);
3. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o poskytovaní právnej pomoci a o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (Ulánbátar 15. októbra 1976);
4. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stykoch pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (Ulánbátar 26. júna 1992).