40/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
ZÁKON
z 3. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa slová „Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“.
2.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Dotácia na vedecko-technické služby
(1)
Dotáciu na vedecko-technické služby zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na činnosti podľa § 8.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť a použiť aj na
a)
mzdové náklady a ostatné osobné náklady osobám, ktoré zabezpečujú vykonávanie činnosti podľa odseku 1 a sú dohodnuté v pracovnej zmluve alebo dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,12a)
b)
náklady na pracovné cesty a náklady na zahraničné pracovné cesty spojené so zabezpečovaním činnosti podľa odseku 1.
(3)
Poskytovateľom dotácie môže byť ministerstvo školstva, ústredný orgán alebo Slovenská akadémia vied.
(4)
Žiadateľom o dotáciu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.
(5)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je bezúhonný podľa § 14 ods. 3, spĺňa podmienky podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.12b)
(6)
Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou,12c) možno poskytnúť žiadateľovi, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.12d)
(7)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(8)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ predkladá na základe oznámenia o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie zverejneného ministerstvom školstva na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „centrálny informačný portál“) alebo ústredným orgánom na jeho webovom sídle alebo Slovenskou akadémiou vied na jej webovom sídle.
(9)
Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie obsahuje informácie najmä o
a)
druhu činnosti podľa § 8 ods. 2, na ktorý bude dotácia poskytnutá,
b)
základnom cieli poskytnutia dotácie a výberových kritériách, podľa ktorých sa budú jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnocovať, a počte bodov prislúchajúcich k jednotlivým výberovým kritériám,
c)
výške spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa,
d)
adrese prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie,
e)
dátume a hodine uzatvorenia prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie,
f)
formulári žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej forme,
g)
okruhu oprávnených žiadateľov o dotáciu,
h)
výške finančných prostriedkov viazaných na zverejnené oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie,
i)
najvyššej a najnižšej výške dotácie, ktorá bude poskytnutá na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie,
j)
spôsobe odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o poskytnutie dotácie,
k)
časovom harmonograme vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie.
(10)
Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú:
a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právna forma,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, tituly a adresa trvalého pobytu štatutárnych zástupcov,
b)
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
1.
obchodné meno,
2.
meno, priezvisko, tituly,
3.
adresa trvalého pobytu,
4.
miesto podnikania,
5.
identifikačné číslo,
6.
daňové identifikačné číslo.
(11)
Žiadosť o poskytnutie dotácie ďalej obsahuje
a)
popis hlavného predmetu činnosti žiadateľa,
b)
podrobné vecné vymedzenie činnosti podľa odseku 9 písm. a), na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie,
c)
termín, formu a miesto ukončenia činnosti, na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie,
d)
informáciu, či žiadateľ na druh činnosti podľa písmena b) nepožiadal o dotáciu aj iného poskytovateľa alebo ju už poberá,
e)
tabuľkovo spracovaný rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s finančným zabezpečením činnosti, na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie, z toho osobitne výšku požadovanej dotácie a jej rozpis, pričom žiadateľ osobitne uvedie výšku prostriedkov požadovaných na mzdové náklady a ostatné osobné náklady a osobitne výšku prostriedkov požadovaných na náklady na pracovné cesty a náklady na zahraničné pracovné cesty,
f)
súhlas žiadateľa so zverejnením jeho identifikačných údajov,
g)
ďalšie údaje, ak o ich predloženie požiada poskytovateľ.
(12)
Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie sú:
a)
preukázanie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,12e)
b)
doklad osvedčujúci oprávnenie žiadateľa na podnikanie nie starší ako tri mesiace,
c)
pri právnickej osobe spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina a pri fyzickej osobe – podnikateľovi osvedčenie o živnostenskom oprávnení,
d)
pri právnickej osobe výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov a pri fyzickej osobe – podnikateľovi výpis z registra trestov fyzickej osoby nie starší ako tri mesiace,
e)
výročná správa alebo účtovná závierka žiadateľa za predchádzajúci hospodársky rok, ak je žiadateľ povinný ju vypracovávať,
f)
prínosy poskytnutej dotácie pre rozvoj žiadateľa a pre Slovenskú republiku,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním poskytnuté údaje sú úplné,
h)
potvrdenie o zabezpečení spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa, ak je spolufinancovanie požadované.
(13)
Žiadateľ na základe oznámenia o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie môže predložiť jednu žiadosť o poskytnutie dotácie.
(14)
O poskytnutí dotácie rozhoduje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“), ak je poskytovateľom dotácie ministerstvo školstva, alebo príslušný minister, vedúci, riaditeľ alebo predseda, ak je poskytovateľom dotácie ústredný orgán, alebo predseda Slovenskej akadémie vied, ak je poskytovateľom dotácie Slovenská akadémia vied. Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie minister školstva, príslušný minister, vedúci, riaditeľ, predseda ústredného orgánu alebo predseda Slovenskej akadémie vied vychádza z odporúčaní odbornej komisie pre poskytnutie dotácie (ďalej len „komisia“), ktorú si zriaďujú osobitne na tento účel.
(15)
Komisia má ako poradný orgán poskytovateľa dotácií najmenej troch členov. Člen komisie alebo jemu blízka osoba12f) nesmie byť
a)
žiadateľom o dotáciu,
b)
štatutárnym orgánom žiadateľa o dotáciu alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu,
c)
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o dotáciu,
d)
v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi o dotáciu alebo v pracovnoprávnom vzťahu k záujmovému združeniu podnikateľov, ktorého je žiadateľ o dotáciu členom.
(16)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených v oznámení o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie podľa odseku 9 písm. b). Jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie musia byť pri vyhodnocovaní očíslované a bez identifikačných údajov žiadateľa o dotáciu.
(17)
Podrobnosti o zložení, rokovaní, rozhodovaní komisie, organizácii jej práce a postupe pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie upraví štatút komisie, ktorý vydá poskytovateľ dotácií.
(18)
Ak príjemca dotácie poruší finančnú disciplínu pri použití dotácie, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.12g)
(19)
Poskytovateľ dotácie poskytuje dotáciu na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán podľa odseku 10,
b)
bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
c)
účel, druh, výšku a dobu použitia dotácie,
d)
výšku finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie dotácie,
e)
podmienky použitia dotácie,
f)
spôsob a čas plnenia záväzkov zmluvných strán,
g)
prínosy poskytnutej dotácie podľa odseku 12 písm. f),
h)
sankcie za porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie,
i)
termín zúčtovania dotácie,
j)
ďalšie údaje, ak o ich predloženie požiada poskytovateľ.
(20)
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie je aj rozpočet príjmov a výdavkov podľa odseku 11 písm. e).
(21)
Poskytovateľ dotácie vykonáva kontrolu použitia dotácie podľa osobitného predpisu.12h) Poskytovateľ dotácie kontroluje aj účelnosť použitia dotácie na základe správy predloženej príjemcom dotácie najneskôr do troch mesiacov po skončení poskytovania dotácie.
(22)
Ministerstvo školstva zverejňuje zoznam členov komisie podľa odseku 14, zoznam poskytnutých dotácií a ich výšku, zmluvy o poskytnutí dotácie12i) a zoznam žiadateľov, ktorým neboli poskytnuté dotácie vrátane dôvodu neposkytnutia dotácie, a informáciu o tom, ktoré žiadosti o poskytnutie dotácie boli schválené na základe odporúčania komisie a ktoré boli schválené napriek neodporúčaniu komisie, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia na centrálnom informačnom portáli.
(23)
Ústredné orgány a Slovenská akadémia vied zverejňujú zoznam členov komisie podľa odseku 14, zoznam poskytnutých dotácií a ich výšku, zmluvy o poskytnutí dotácie12i) a zoznam žiadateľov, ktorým neboli poskytnuté dotácie vrátane dôvodu neposkytnutia dotácie, a informáciu o tom, ktoré žiadosti o poskytnutie dotácie boli schválené na základe odporúčania komisie a ktoré boli schválené napriek neodporúčaniu komisie, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia na svojom webovom sídle.
(24)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o obmedzení prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu.12j)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12j znejú:
„12a)
§ 223 Zákonníka práce.
12b)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
12c)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
12d)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
12e)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
12f)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
12g)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12h)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12i)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
12j)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 9 písm. d) sa slová „ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“)“ nahrádzajú slovami „ministra školstva“.
4.
V § 10 sa odsek 3 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
môže poskytnúť dotáciu žiadateľovi na vedecko-technické služby podľa § 8a.“.
5.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa slová „dotácie právnickým osobám“ nahrádzajú slovami „finančné prostriedky právnickým osobám podľa § 7 písm. d)“.
6.
V § 11 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
v rozsahu vecnej pôsobnosti môžu poskytnúť dotáciu na vedecko-technické služby podľa § 8a,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
7.
V § 16 ods. 8 sa slová „osobitným predpisom a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva vzťahujúcimi sa na štátnu pomoc20)“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi vzťahujúcimi sa na štátnu pomoc20)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 1; Ú. v. ES L 142, 14. 5. 1998), nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 1; Ú. v. ES L 83, 27. 3. 1999) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008, zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 18 ods. 2 písm. h) sa slová „Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „centrálny informačný portál“)“ nahrádzajú slovami „centrálnom informačnom portáli“.
9.
V § 19 ods. 7 sa slová „právnymi predpismi Európskeho spoločenstva30)“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi30)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30)
Nariadenie (ES) č. 800/2008.“.
10.
V § 20 ods. 5 sa slová „na svojej“ nahrádzajú slovami „na svojom“.
11.
V § 22 ods. 2 sa za slová „na štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja,“ vkladajú slová „na stimuly pre výskum a vývoj,33a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
12.
§ 28a znie:
㤠28a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
13.
Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2011
Žiadosti o poskytnutie dotácie, o ktorých nebolo rozhodnuté do 15. marca 2011, sa posúdia podľa tohto zákona.“.
14.
Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
15.
Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „webové sídlo“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Predkladanie žiadosti o stimuly
(1)
Ministerstvo školstva prijíma žiadosti o stimuly na základe oznámenia o predkladaní žiadostí o stimuly zverejneného na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie31a) a v tlači.
(2)
Oznámenie o predkladaní žiadostí o stimuly obsahuje informácie najmä o
a)
dátume a hodine uzatvorenia prijímania žiadostí o stimuly,
b)
adrese prijímania žiadostí o stimuly,
c)
základnom cieli poskytnutia stimulov a výberových kritériách, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať jednotlivé žiadosti o stimuly, a počte bodov prislúchajúcich k jednotlivým výberovým kritériám,
d)
formulári žiadosti o stimuly v elektronickej forme,
e)
okruhu oprávnených žiadateľov o stimuly,
f)
výške finančných prostriedkov viazaných na zverejnené oznámenie o predkladaní žiadostí o stimuly,
g)
najvyššej a najnižšej výške stimulu, ktorý bude poskytnutý na jednu žiadosť o stimuly,
h)
spôsobe odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o stimuly,
i)
časovom harmonograme vyhodnocovania žiadostí o stimuly.
(3)
Žiadosť o stimuly vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako svoj poradný orgán. Komisia má najmenej troch členov, ktorí sú odborníkmi z relevantného odboru alebo skupiny odborov vedy a techniky. Člen komisie alebo jemu blízka osoba31b) nesmie byť
a)
žiadateľom o stimuly,
b)
štatutárnym orgánom žiadateľa o stimuly alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa o stimuly,
c)
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o stimuly,
d)
v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi o stimuly alebo v pracovnoprávnom vzťahu k záujmovému združeniu podnikateľov, ktorého je žiadateľ o stimuly členom.
(4)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o stimuly nezávislá a vyhodnocuje ich podľa výberových kritérií uvedených v oznámení o predkladaní žiadostí o stimuly podľa odseku 2 písm. c) na základe dvoch odborných posudkov podľa § 7 ods. 1 a hodnotenia podľa § 7 ods. 3. Komisia na záver ku každej žiadosti o stimuly vypracúva komplexné hodnotenie žiadosti o stimuly podľa § 7 ods. 4. Jednotlivé žiadosti o stimuly, ktoré sa hodnotia, musia byť očíslované a bez identifikačných údajov žiadateľa o stimuly.
(5)
Podrobnosti o zložení, rokovaní, rozhodovaní komisie, organizácii jej práce a postupe pri vyhodnocovaní žiadostí o stimuly upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(6)
Ministerstvo školstva zverejňuje po rozhodnutí o schválení poskytnutia stimulov na svojom webovom sídle
a)
dva odborné posudky vypracované podľa § 7 ods. 1 a dva posudky vypracované podľa § 7 ods. 3,
b)
informáciu o tom, ktoré komplexné hodnotenie žiadosti o stimuly je kladné na základe odporúčania komisie a ktoré komplexné hodnotenie žiadosti o stimuly je kladné napriek neodporúčaniu, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.
(7)
Ministerstvo školstva zverejní na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie31c)
a)
zoznam žiadateľov o stimuly, ktorým bola schválená žiadosť o stimuly a ich výšku,
b)
zoznam žiadateľov o stimuly, ktorým nebola schválená žiadosť o stimuly vrátane dôvodu neschválenia žiadosti o stimuly,
c)
zmluvy o poskytnutí stimulov.
(8)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o obmedzení prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu.31d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31a až 31d znejú:
„31a)
§ 26 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
31b)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
31c) § 26 ods. 5 písm. g) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
31d)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied sa dopĺňa takto:
V § 15 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
dotácie na vedecko-technické služby.17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 8a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.