401/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

401
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. novembra 2011
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 31. marca 2012;
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Hrušovský v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2011 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 31. marca 2012
Obec Volí sa Okres Kraj
Hradište pod Vrátnom starosta   Senica Trnavský kraj
Timoradza   poslanec Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
Svätý Kríž starosta   Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
Vavrišovo   poslanec
Vlachy   poslanec
Kotmanová starosta   Lučenec Banskobystrický kraj
Šoltýska starosta poslanci Poltár
Ratková starosta   Revúca
Beloveža starosta   Bardejov Prešovský kraj
Oľšinkov starosta   Medzilaborce
Harakovce starosta   Levoča
Levoča primátor  
Soľník   poslanec Stropkov
Krajná Porúbka   poslanec Svidník
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2011 Z. z.
L E H O T Y
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 31. marca 2012
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce (mesta) ku dòu vyhlásenia volieb obec
(mesto)
6. 1. 2012
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné
zastupiteľstvo
26. 1. 2012
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
5. 2. 2012
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 5. 2. 2012
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej (mestskej)  volebnej  komisie miestna (mestská)
volebná komisia
10. 2. 2012
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce (primátora mesta) miestna (mestská)
volebná komisia
15. 2. 2012
40 dní 10 – 2 Určenie volebných miestností starosta obce
(primátor mesta)
20. 2. 2012
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna (mestská)
volebná komisia
25. 2. 2012
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná
volebná komisia
1. 3. 2012
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec
(mesto)
6. 3. 2012
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 11. 3. 2012
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
14. 3. 2012
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
16. 3. 2012
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
29. 3. 2012
  26 – 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
31. 3. 2012