402/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 30.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

402
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 24. októbra 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 43 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 6 znie:
„(6)
Ak jednotlivé údaje nie sú a nemôžu byť oznamovateľovi známe, oznamovateľ túto skutočnosť uvedie, písomne požiada o zúženie rozsahu podkladov podľa § 10 ods. 13 zákona a takú žiadosť odôvodní. Zároveň uvedie čo najpresnejšie odhady uvedených informácií, zdroje, z ktorých odhady vychádzajú, a ak je to možné, zdroj, kde by úrad uvedené informácie mohol získať. Oznamovateľ môže písomne požiadať úrad o zúženie rozsahu podkladov podľa § 10 ods. 13 zákona aj z dôvodu, že niektoré z informácií a podkladov podľa tejto vyhlášky nie sú potrebné na posúdenie koncentrácie úradom. Taká žiadosť musí obsahovať dostatočné dôvody, prečo tieto informácie nie sú relevantné a potrebné na posúdenie oznamovanej koncentrácie.“.
2.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „(§ 25 ods. 4 zákona)“.
3.
V § 4 ods. 1 písm. c) a v § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c)“.
4.
V § 5 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
vymedzenie relevantných trhov, ktoré z priestorového hľadiska zahŕňajú Slovenskú republiku alebo jej časť a kde
1.
dvaja alebo viacerí účastníci koncentrácie alebo podnikatelia podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) pôsobia na rovnakom tovarovom relevantnom trhu a koncentrácia povedie k spoločnému trhovému podielu 15 % alebo viac,
2.
jeden alebo viacerí účastníci koncentrácie alebo podnikatelia podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) pôsobia na tovarovom relevantnom trhu, ktorý je trhom dodávok alebo trhom odbytu vo vzťahu k tovarovému relevantnému trhu, na ktorom pôsobí akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) a ktorýkoľvek z ich individuálnych alebo spoločných trhových podielov na ktoromkoľvek z týchto trhov je 25 % alebo viac bez ohľadu na to, či medzi nimi je, alebo nie je dodávateľsko-odberateľský vzťah,
b)
vymedzenie relevantných trhov, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ktoré z priestorového hľadiska zahŕňajú Slovenskú republiku alebo jej časť, na ktorých pôsobí aspoň jeden z účastníkov koncentrácie alebo z podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), ak
1.
jeho podiel je 25 % alebo viac, a súčasne akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) bez ohľadu na priestorové vymedzenie relevantného trhu pôsobí na rovnakom tovarovom relevantnom trhu,
2.
akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) bez ohľadu na priestorové vymedzenie relevantného trhu pôsobí na tovarovom relevantnom trhu, ktorý je trhom dopytu alebo trhom odbytu vo vzťahu k tomuto trhu, ak ich individuálny alebo spoločný podiel na ktoromkoľvek z týchto trhov je 25 % alebo viac,“.
5.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
vymedzenie ďalších relevantných trhov, ktoré z priestorového hľadiska zahŕňajú Slovenskú republiku alebo jej časť, na ktorých pôsobí aspoň jeden z účastníkov koncentrácie alebo z podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), ak
1.
súčasne akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) bez ohľadu na priestorové vymedzenie relevantného trhu pôsobí na úzko súvisiacom relevantnom trhu, ak ich individuálny alebo spoločný podiel na ktoromkoľvek z týchto trhov je 25 % alebo viac; tovarové trhy úzko súvisia, ak sú tovary komplementárne alebo sú obvykle kupované rovnakou skupinou odberateľov na rovnaký účel použitia,
2.
jeho podiel na trhu je 25 % alebo viac a akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) vlastní dôležité práva duševného vlastníctva pre tento trh,
3.
jeho podiel na trhu je 25 % alebo viac a akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) je potenciálnym konkurentom na tomto trhu; účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) je potenciálnym konkurentom na trhu najmä v prípadoch, ak má plány na vstup na tento trh alebo ak v priebehu posledných dvoch rokov vypracoval alebo uskutočňoval také plány,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako d) a e).
6.
V § 5 ods. 2 na začiatku vety, v § 5 ods. 3 na začiatku vety, v § 5 ods. 4 na začiatku vety a v § 5 ods. 5 na začiatku vety sa slová „podľa odseku 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a) až c)“.
7.
V § 7 a 8 sa slová „podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Danica Paroulková v. r.