407/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

407
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 9. novembra 2011
o podrobnostiach o podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracovanie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 154 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sa zverejňujú vo Vestníku verejného obstarávania vo formáte XML.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Marek Vladár v. r.