41/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2011 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
ZÁKON
z 8. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 216/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Spis je registratúrny záznam alebo súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci.“.
2.
V § 16 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
uchovať registratúrny záznam, z ktorého vyhotovil elektronickú kópiu, počas lehoty jeho uloženia,“.
Doterajšie písmená e) až l) sa označujú písmená f) až m).
3.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, zabezpečuje správu registratúry prostredníctvom elektronického informačného systému na správu registratúry, ak to ustanoví osobitný zákon.“.
4.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Elektronický registratúrny záznam
(1)
Elektronický registratúrny záznam je pôvodný, elektronicky vytvorený registratúrny záznam, ktorý pôvodca registratúry uchováva na dátovom nosiči, prenáša alebo spracúva pomocou technických prostriedkov v elektronickej, magnetickej, optickej alebo v inej forme.
(2)
Orgán verejnej správy prijíma elektronický registratúrny záznam najmä prostredníctvom elektronickej podateľne.30a)
(3)
Elektronický registratúrny záznam obsahuje aj štruktúrované údaje o obsahu, štruktúre a väzbách elektronického registratúrneho záznamu a jeho správe. Tieto údaje sú k nemu pripojené počas lehoty jeho uloženia.
(4)
Pôvodca registratúry zabezpečuje uchovávanie elektronického registratúrneho záznamu počas jeho lehoty uloženia spôsobom zaručujúcim hodnovernosť pôvodu elektronického registratúrneho záznamu, neporušiteľnosť jeho obsahu a jeho čitateľnosť vrátane údajov o jeho správe.
(5)
Pôvodca registratúry uchováva údaje na overenie podpisu podpísaného elektronického registratúrneho záznamu spolu s elektronickým registratúrnym záznamom.
(6)
Pôvodca registratúry uskutočňuje zmenu formátu elektronického registratúrneho záznamu spôsobom zaručujúcim hodnovernosť elektronického registratúrneho záznamu, neporušiteľnosť jeho obsahu, jeho čitateľnosť a bezpečnosť procesu zmeny formátu elektronického registratúrneho záznamu. Hodnovernosť elektronického registratúrneho záznamu vzniknutého zmenou formátu sa preukazuje najmä identifikačnými údajmi o osobe, ktorá zmenu formátu vykonala, dátumom jej vykonania a časovou pečiatkou.30b)
(7)
Elektronický registratúrny záznam podpísaný platným zaručeným elektronickým podpisom30c) osoby, ktorá bola v čase podpisovania na to oprávnená, alebo osoby zodpovednej za zmenu vykonanú podľa odseku 6, alebo osoby zodpovednej za jeho autorizovanú zmenu formátu a bol opatrený časovou pečiatkou sa považuje za hodnoverný, ak sa nepreukáže opak.
(8)
Pôvodca registratúry odovzdáva elektronické archívne dokumenty spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise podľa § 33 ods. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30a, 30b a 30c znejú:
„30a)
§ 2 písm. y) zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2006 Z. z.
30b)
§ 9 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení v znení zákona č. 214/2008 Z. z.
30c)
§ 4 zákona č. 215/2002 Z. z.“.
5.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
používanie pečiatok, zaručeného elektronického podpisu a časovej pečiatky.“.
6.
V § 24 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
vydáva štandardy pre elektronické informačné systémy na správu registratúry a posudzuje zhodu elektronického informačného systému na správu registratúry so štandardom pre elektronické informačné systémy na správu registratúry,“.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).
7.
V § 24 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo na úseku starostlivosti o elektronické archívne dokumenty zabezpečuje
d)
metodické usmerňovanie správy elektronických archívnych dokumentov.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
8.
V § 30a ods. 1 písmeno o) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nezabezpečí uchovávanie alebo zmenu formátu elektronického registratúrneho záznamu postupom podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,“.
9.
V § 31 ods. 1 písm. c) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nezabezpečí uchovávanie alebo zmenu formátu elektronického registratúrneho záznamu postupom podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie“.
10.
§ 33 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
výkone správy registratúry orgánov verejnej správy, najmä podrobnosti o tvorbe spisu.“.
11.
Doterajší text § 33 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví štandardy pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, najmä pre povinné štruktúrované údaje o obsahu, štruktúre a väzbách, hodnovernosti a čitateľnosti elektronického registratúrneho záznamu, bezpečnosti procesu zmeny formátu elektronického registratúrneho záznamu, o formátoch elektronických archívnych dokumentov a o spôsoboch ich odovzdávania.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011 okrem § 24 ods. 4 písm. a) až c) v siedmom bode v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.