Predpis bol zrušený predpisom 383/2012 Z. z.

412/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

412
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. novembra 2011
o úprave sumy rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 6 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 zákona sa suma „190,10 eura“ nahrádza sumou „194,70 eura“.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Jozef Mihál v. r.