413/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

413
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 8. novembra 2011 č. 12/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk (oznámenie č. 77/2011 Z. z.).
Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk. Opatrením sa ustanovuje výška poplatku za poskytovanie údajov z registra bankových úverov a záruk klientom bánk, pobočiek zahraničných bánk a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a podrobnosti o platení tohto poplatku.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011 okrem ustanovení čl. I bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2012.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 24/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.