415/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

415
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 14. novembra 2011 uložený Dodatok č. 1 z 18. októbra 2011 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2011 – 2013 uzatvorenej 1. februára 2011 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.