417/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

417
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a za dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť“.
2.
V § 1 písmeno c) znie:
„c)
10 eur na desať dní za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane a za dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť.“.
3.
V § 2 písmeno c) znie:
„c)
10 eur na desať dní za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.