418/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

418
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. novembra 2011,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 31 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z., vyhlášky č. 122/2010 Z. z. a vyhlášky č. 15/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 prvom bode sa slová „Zvolen – Lieskovec, nácestné stredisko, Lieskovská cesta 24/494“ nahrádzajú slovami „Banská Bystrica, Partizánska cesta 97“.
2.
V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Banská Bystrica v stĺpcoch „Textilný tovar a obuv“ a „Banány“ sa slová „Zvolen – Lieskovec, nácestné stredisko“ nahrádzajú slovami „Banská Bystrica“.
3.
V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Bratislava v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa slovo „Kopčianska“ nahrádza slovom „Staviteľská“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.
Ivan Mikloš v. r.