419/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

419
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 2011 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní.
Dohoda nadobudne platnosť 4. decembra 2011 v súlade s článkom 5.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že 4. novembra 2011 bol v Prahe podpísaný Protokol medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní.
Protokol nadobudne platnosť 4. decembra 2011 v súlade s článkom 6.
Do textu dohody a protokolu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.