419/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

419
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 2011 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní.
Dohoda nadobudne platnosť 4. decembra 2011 v súlade s článkom 5.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že 4. novembra 2011 bol v Prahe podpísaný Protokol medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní.
Protokol nadobudne platnosť 4. decembra 2011 v súlade s článkom 6.
Do textu dohody a protokolu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.