420/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

420
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. marca 2010 bola v Jerevane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o leteckých dopravných službách.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 141 z 21. októbra 2010 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 3. decembra 2010.
Dohoda nadobudne platnosť 3. decembra 2011 v súlade s článkom 22.
K oznámeniu č. 420/2011 Z. z.
DOHODA
MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU ARMÉNSKEJ REPUBLIKY O LETECKÝCH DOPRAVNÝCH SLUŽBÁCH
Vláda Slovenskej republiky a vláda Arménskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
ako zmluvné strany dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944;
so želaním prispieť k rozvoju medzinárodného civilného letectva;
so želaním uzatvoriť dohodu, ktorej hlavným cieľom bude vytvoriť pravidelné letecké služby medzi ich územiami aj mimo nich;
so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Arménskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb podpísanú 9. decembra 2008 v Bruseli;
dohodli sa takto:
Článok 1
Pojmy
(1) Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak:
a) „dohovor“ je dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra l944 a zahŕňa aj každú prílohu schválenú podľa článku 90 tohto dohovoru a každú zmenu a doplnenie príloh alebo dohovoru podľa článku 90 a článku 94, ak tieto prílohy a dodatky nadobudli platnosť pre obe zmluvné strany;
b) „vládne orgány civilného letectva“ sú v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky – sekcia civilného letectva a v prípade Arménskej republiky generálny odbor civilného letectva pri vláde Arménskej republiky, alebo v oboch prípadoch akýkoľvek iný úrad alebo akákoľvek iná osoba splnomocnená na plnenie funkcií, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené orgány;
c) „určená letecká spoločnosť“ je letecká spoločnosť, ktorá bola určená a poverená v súlade s článkom 3 tejto dohody;
d) „územie“, „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba“, „letecká spoločnosť“ a „pristátie na neprepravné účely“ majú význam uvedený v článku 2 a článku 96 dohovoru;
e) „kapacita“ vo vzťahu k dohodnutým službám je kapacita lietadla používaného na tieto služby vynásobená frekvenciou vykonávanou týmto lietadlom počas daného obdobia na trase alebo úseku trasy;
f) „dohodnuté služby“ sú medzinárodné pravidelné letecké služby na trasách uvedených v prílohe tejto dohody používané na dopravu cestujúcich, nákladu a pošty, oddelene alebo v kombinácii;
g) „určená trasa“ je trasa uvedená v pláne trás v prílohe tejto dohody;
h) „príloha“ je príloha k tejto dohode alebo príloha k tejto dohode zmenená v súlade s ustanoveniami článku 21 tejto dohody. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a všetky odkazy na dohodu budú zahŕňať aj prílohu, ak nie je výslovne dohodnuté inak;
i) „tarify“ sú ceny, ktoré sa platia za prepravu cestujúcich a batožiny, a podmienky, za ktorých tieto ceny platia vrátane cien a podmienok pre iné služby vykonávané dopravcom v súvislosti s leteckou dopravou a vrátane odmien a podmienok ponúknutých agentúram s výnimkou odplaty a podmienok na prepravu pošty;
j) „užívateľský poplatok“ znamená poplatok, ktorý príslušné orgány uložili alebo dovolili uložiť leteckým spoločnostiam za poskytnutie majetku alebo zariadení letiska, leteckých navigačných zariadení alebo zariadení alebo služieb spojených s leteckou bezpečnostnou ochranou vrátane súvisiacich služieb a zariadení pre lietadlá, ich posádky, cestujúcich a náklad.
(2) Odkazy v tejto dohode na letecké spoločnosti Slovenskej republiky sa považujú za odkazy na letecké spoločnosti určené Slovenskou republikou.
Článok 2
Udelenie práv
(1) Každá zmluvná strana udeľuje druhej zmluvnej strane práva uvedené v tejto dohode na účely vykonávania medzinárodných pravidelných leteckých dopravných služieb na určených trasách.
(2) S výhradou ustanovení tejto dohody letecké spoločnosti určené každou zmluvnou stranou budú užívať tieto práva:
a) právo prelietať bez pristátia nad územím štátu druhej zmluvnej strany;
b) právo pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na neprepravné účely; a
c) právo pristávať na uvedenom území v miestach uvedených v pláne trás, ktorý je priložený k tejto dohode ako príloha, na účely naloženia alebo vyloženia – v medzinárodnej doprave – cestujúcich, nákladu a pošty, oddelene alebo v kombinácii.
(3) Z odseku 1 tohto článku nevyplýva pre určenú leteckú spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany právo nakladať na území štátu druhej zmluvnej strany cestujúcich, batožinu, náklad a poštu, ktoré sa prepravujú za odplatu alebo odplatný nájom, určené pre iné miesto na území štátu tejto zmluvnej strany (kabotáž).
(4) Dopravné práva piatej slobody môžu byť udelené len na základe osobitnej dohody medzi vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán.
(5) Práva uvedené v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku budú okrem leteckých spoločností určených v článku 3 tejto dohody užívať aj ostatné letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany.
Článok 3
Určenie leteckých spoločností a prevádzkové povolenie
(1) Každá zmluvná strana má právo diplomatickou cestou určiť druhej zmluvnej strane jednu alebo niekoľko leteckých spoločností na účely prevádzkovania dohodnutých služieb na určených trasách, ako aj zrušiť alebo zmeniť tieto určenia.
(2) Po prijatí oznámenia o určení a žiadosti od určenej leteckej spoločnosti druhá zmluvná strana udelí s minimálnym procedurálnym zdržaním príslušné oprávnenia a povolenia za predpokladu, že
a) v prípade leteckej spoločnosti určenej Slovenskou republikou:
i) letecká spoločnosť je založená na území Slovenskej republiky podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskej únie; a
ii) členský štát Európskej únie zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vykonáva a zabezpečuje skutočnú regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti a v určení sú zreteľne uvedené príslušné vládne orgány civilného letectva; a
iii) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia a skutočne kontrolujú členské štáty Európskej únie a/alebo štátni príslušníci členských štátov Európskej únie alebo iné štáty uvedené v prílohe a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov,
b) v prípade leteckej spoločnosti určenej Arménskou republikou:
i) letecká spoločnosť má sídlo na území Arménskej republiky a hlavné miesto podnikania a trvalé sídlo v Arménskej republike; a
ii) nad leteckou spoločnosťou sa vykonáva skutočná regulačná kontrola podľa zákonov a predpisov platných v Arménskej republike; a
iii) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastní a skutočne kontroluje Arménska republika a/alebo štátni príslušníci Arménskej republiky,
c) určená letecká spoločnosť spĺňa ustanovenia uvedené v článku 8 (Bezpečnosť a inšpekcia na ploche) a článku 9 (Bezpečnostná ochrana letectva); a
d) určená letecká spoločnosť je spôsobilá splniť ďalšie podmienky predpísané zákonmi a inými právnymi predpismi bežne uplatňovanými podľa dohovoru na vykonávanie medzinárodných leteckých dopravných služieb zmluvnou stranou, ktorá prijala oznámenie o určení.
Článok 4
Zrušenie alebo pozastavenie prevádzkového povolenia
(1) Každá zmluvná strana môže zrušiť, pozastaviť platnosť alebo obmedziť príslušné povolenie leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, ak
a) v prípade leteckej spoločnosti určenej Slovenskou republikou:
i) letecká spoločnosť nie je založená na území Slovenskej republiky podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskej únie; alebo
ii) členský štát Európskej únie zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa nevykonáva a nezabezpečuje skutočnú regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti a v určení nie sú zreteľne uvedené príslušné vládne orgány civilného letectva; alebo
iii) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastnia a skutočne nekontrolujú členské štáty Európskej únie a/alebo štátni príslušníci členských štátov Európskej únie, alebo iné štáty uvedené v prílohe a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov.
Pri výkone svojho práva podľa tohto odseku Arménska republika nesmie diskriminovať leteckých dopravcov Európskej únie na základe štátnej príslušnosti;
b) v prípade leteckej spoločnosti určenej Arménskou republikou:
i) letecká spoločnosť nemá sídlo na území Arménskej republiky a hlavné miesto podnikania a trvalé sídlo v Arménskej republike; alebo
ii) nad leteckou spoločnosťou sa nevykonáva skutočná regulačná kontrola podľa zákonov a predpisov platných v Arménskej republike; alebo
iii) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastní a skutočne nekontroluje Arménska republika a/alebo štátni príslušníci Arménskej republiky,
c) určená letecká spoločnosť nesplnila ustanovenia uvedené v článku 8 (Bezpečnosť a inšpekcia na ploche) a článku 9 (Bezpečnostná ochrana letectva); alebo
d) určená letecká spoločnosť nie je spôsobilá splniť ďalšie podmienky predpísané zákonmi a inými právnymi predpismi bežne uplatňovanými podľa dohovoru na vykonávanie medzinárodných leteckých dopravných služieb zmluvnou stranou, ktorá prijala oznámenie o určení.
(2) Tento článok neobmedzuje práva každej zmluvnej strany odňať, zrušiť, obmedziť alebo uložiť podmienky na prevádzkové povolenie alebo technické povolenie leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami článku 8 (Bezpečnosť a inšpekcia na ploche) alebo článku 9 (Bezpečnostná ochrana letectva).
Článok 5
Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov
(1) Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na prílet lietadiel, ktoré sa používajú v medzinárodných leteckých dopravných službách, na jeho územie, ich pobyt na jeho území a odlet z neho alebo vzťahujúcich sa na ich prevádzku a poskytovanie letových prevádzkových služieb týmto lietadlám počas ich pobytu na tomto území, platia pre lietadlá leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, ktoré ich budú dodržiavať pri vstupe na toto územie, pobyte na ňom a odlete z neho.
(2) Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu a pošty na jeho územie, ich pobyt na ňom, tranzit a jeho opustenie vrátane predpisov týkajúcich sa vstupných, vybavovacích, prisťahovaleckých a vysťahovaleckých, pasových, colných, menových a hygienických opatrení, musia byť dodržiavané leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany pri vstupe na územie štátu prvej zmluvnej strany, počas pobytu na ňom a pri odlete z neho.
(3) Žiadna zmluvná strana nesmie pri uplatňovaní zákonov a iných právnych predpisov v súlade s týmto článkom uprednostniť leteckú spoločnosť svojho štátu ani inú leteckú spoločnosť vykonávajúcu podobnú medzinárodnú leteckú dopravu pred určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany.
(4) Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany druhá zmluvná strana dovolí leteckým spoločnostiam, ktoré uplatňujú letecké prepravné práva v oboch krajinách, aby prijali opatrenia s cieľom zabezpečiť prepravu len tých cestujúcich, ktorí majú cestovné doklady požadované pre vstup na územie alebo tranzit cez územie žiadajúceho štátu. V prípade, že prepravovaný cestujúci nedodrží zákony a iné právne predpisy pre vstup do štátu druhej zmluvnej strany, letecká spoločnosť je povinná dopraviť ho späť na náklady tejto leteckej spoločnosti.
(5) Každá zmluvná strana bude súhlasiť s prehliadkou osoby vrátenej z miesta, kde vystúpila z lietadla po tom, ako bola vyhlásená za neprijateľnú, ak sa táto osoba zdržiavala na území jej štátu pred nástupom do lietadla inak ako v priamom tranzite.
Článok 6
Priamy tranzit
Cestujúci, batožina, náklad a pošta v priamom tranzite cez územie štátu zmluvnej strany, ktoré neopustia priestor letiska vyhradený na tento účel, sa podrobia len veľmi zjednodušenej colnej a imigračnej kontrole. Batožina a náklad v priamom tranzite sú oslobodené od cla a iných platieb.
Článok 7
Uznávanie osvedčení a licencií
(1) Osvedčenie o letovej spôsobilosti, osvedčenia o odbornej spôsobilosti a licencie, ktoré boli vydané alebo potvrdené v súlade s pravidlami a postupmi štátu jednej zmluvnej strany a ktorých platnosť sa ešte neskončila, budú uznané druhou zmluvnou stranou za platné na účely prevádzkovania dohodnutých služieb vždy za predpokladu, že požiadavky, na základe ktorých boli tieto osvedčenia alebo licencie vydané alebo potvrdené, sú prinajmenšom rovnaké ako minimálne štandardy stanovené podľa dohovoru.
(2) Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo odmietnuť uznať platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti a licencií, ktoré jej vlastným štátnym príslušníkom udelila alebo ktorých platnosť v prospech ich vlastných štátnych príslušníkov potvrdila druhá zmluvná strana alebo iný štát na účely preletu nad jej územím alebo pristátia na jej území.
Článok 8
Bezpečnosť a inšpekcia na ploche
(1) Obe zmluvné strany môžu kedykoľvek požiadať o konzultácie o bezpečnostných normách v ľubovoľnej oblasti týkajúcej sa posádky lietadla, lietadiel alebo ich prevádzkovania schválených druhou zmluvnou stranou. Tieto konzultácie sa uskutočnia do tridsiatich (30) dní od predloženia žiadosti.
(2) Ak po týchto konzultáciách jedna zmluvná strana zistí, že druhá zmluvná strana v skutočnosti neudržiava a nevykonáva bezpečnostné normy v tejto oblasti, ktoré sú prinajmenšom rovnaké ako minimálne normy stanovené v tom čase podľa dohovoru, prvá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane tieto zistenia a opatrenia, ktoré považuje za potrebné na dodržanie týchto minimálnych noriem, a táto druhá zmluvná strana prijme primerané nápravné opatrenia. Neprijatie primeraných opatrení do pätnástich (15) dní alebo v dlhšej dohodnutej lehote druhou zmluvnou stranou bude dôvodom na uplatnenie článku 4 (Zrušenie alebo pozastavenie prevádzkového povolenia) tejto dohody.
(3) Bez ohľadu na povinnosti uvedené v článku 33 dohovoru bolo dohodnuté, že každé lietadlo používané leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami štátu jednej zmluvnej strany pre lety na územie alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany môže byť počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany podrobené kontrole oprávnenými zástupcami druhej zmluvnej strany vykonanej na palube a okolo lietadla, ktorej cieľom je overiť platnosť dokladov lietadla a dokladov jeho posádky a skontrolovať skutočný stav lietadla a jeho vybavenia (v tomto článku nazývaná ako „inšpekcia na ploche“), ak to nepovedie k neprimeranému zdržaniu.
(4) Ak výsledok inšpekcie alebo niekoľkých inšpekcií na ploche vyvolajú
a) vážne obavy, že lietadlo alebo prevádzkovanie lietadla nespĺňa minimálne štandardy platné v tom čase podľa dohovoru; alebo
b) vážne obavy, že bezpečnostné štandardy platné v tom čase podľa dohovoru nie sú účinne dodržiavané a spravované,
zmluvná strana vykonávajúca inšpekciu na ploche môže na účely článku 33 dohovoru dospieť k záveru, že požiadavky, na základe ktorých boli vydané alebo uznané osvedčenia alebo licencie pre príslušné lietadlo alebo pre posádku tohto lietadla, alebo požiadavky, na základe ktorých je toto lietadlo prevádzkované, nie sú aspoň rovnocenné s minimálnymi štandardmi podľa dohovoru.
(5) V prípade, že prístup na účely vykonania inšpekcie na ploche lietadla prevádzkovaného leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami štátu jednej zmluvnej strany v súlade s odsekom 3 tohto článku bude odopretý zástupcom tejto leteckej spoločnosti alebo týchto leteckých spoločností, druhá zmluvná strana bude môcť usúdiť, že vznikli vážne obavy typu uvedeného v odseku 4 tohto článku, a vyvodiť z toho závery uvedené v tomto odseku.
(6) Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo okamžite pozastaviť platnosť alebo zmeniť prevádzkové povolenie leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany v prípade, že prvá zmluvná strana usúdi, v dôsledku inšpekcie alebo inšpekcií na ploche, odopretia prístupu na účely vykonania inšpekcie na odbavovacej ploche, konzultácií alebo inak, že pre bezpečnosť prevádzky leteckej spoločnosti je nevyhnutné ihneď prijať potrebné opatrenia.
(7) Ak vládne orgány civilného letectva Slovenskej republiky určili leteckú spoločnosť, ktorej regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava členský štát Európskej únie, práva vládnych orgánov civilného letectva Arménskej republiky podľa tohto článku budú platiť rovnako pre prijatie, vykonávanie alebo udržiavanie bezpečnostných štandardov týmto členským štátom Európskej únie a pre prevádzkové povolenie tejto leteckej spoločnosti na účely tohto článku, článku 4 a článku 7.
(8) Každé opatrenie vykonávané zmluvnou stranou v súlade s odsekom 2 alebo odsekom 6 tohto článku bude ukončené, ak zanikne dôvod, pre ktorý bolo toto opatrenie prijaté.
Článok 9
Bezpečnostná ochrana letectva
(1) Zmluvné strany v súlade so svojimi právami a povinnosťami podľa medzinárodného práva opätovne potvrdzujú, že ich vzájomná povinnosť chrániť bezpečnosť civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
(2) Bez toho, aby bola obmedzená všeobecná platnosť ich práv a povinností podľa medzinárodného práva, zmluvné strany budú konať najmä v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971 a jeho dodatkového Protokolu o potláčaní protiprávnych násilných činov na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu podpísaného v Montreale 24. februára 1988, Dohovoru o označovaní plastických trhavín na účely detekcie podpísaného v Montreale 1. marca 1991 a s každou dohodou o ochrane letectva, ktorá sa stane záväznou pre obe zmluvné strany.
(3) Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku potrebnú pomoc s cieľom zabrániť neoprávnenému zmocneniu sa civilných lietadiel a iným protiprávnym činom namiereným proti bezpečnosti týchto lietadiel, ich cestujúcich a posádky, letísk a leteckých navigačných zariadení, ako aj každému inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.
(4) Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnostnej ochrane letectva stanovenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva, ktoré sú prílohami dohovoru v rozsahu, v akom tieto bezpečnostné ustanovenia platia pre zmluvné strany; budú vyžadovať, aby prevádzkovatelia lietadiel z ich registra alebo prevádzkovatelia lietadiel, ktorí majú hlavné miesto podnikania alebo trvalé sídlo na území štátov zmluvných strán, a prevádzkovatelia letísk na ich území konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnostnej ochrane letectva.
(5) Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno požadovať, aby dodržiavali ustanovenia bezpečnostnej ochrany letectva uvedené v odseku 4 tohto článku, ktoré druhá zmluvná strana vyžaduje pri vstupe na územie štátu druhej zmluvnej strany. Pri odlete alebo počas pobytu na území Arménskej republiky prevádzkovatelia lietadiel musia dodržiavať ustanovenia o bezpečnostnej ochrane letectva v súlade so zákonmi platnými v Arménskej republike. Pri odlete alebo počas pobytu na území Slovenskej republiky prevádzkovatelia lietadiel musia dodržiavať ustanovenia o bezpečnostnej ochrane letectva v súlade s právom Európskej únie.
(6) Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa na území jej štátu skutočne uplatňovali primerané opatrenia na ochranu lietadiel a bezpečnostná kontrola cestujúcich, posádky, príručnej batožiny, batožiny, nákladu a zásob lietadla pred nastúpením a počas nastupovania alebo nakladania. Každá zmluvná strana musí tiež priaznivo reagovať na žiadosť druhej zmluvnej strany o primerané osobitné bezpečnostné opatrenia s cieľom čeliť konkrétnej hrozbe.
(7) Ak dôjde k incidentu alebo hrozbe incidentu protiprávneho zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných protiprávnych činov proti bezpečnosti civilných lietadiel, ich cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a ďalšími vhodnými opatreniami s cieľom rýchlo a bezpečne ukončiť tento incident alebo jeho hrozbu.
(8) Ak má zmluvná strana dôvod domnievať sa, že druhá zmluvná strana sa odchýlila od ustanovení tohto článku o bezpečnostnej ochrane letectva, vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany môžu požiadať vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany o okamžité konzultácie.
(9) Ak sa nedosiahne uspokojivá dohoda do jedného mesiaca od dátumu takejto žiadosti, bude to dôvod na pozastavenie, zrušenie, obmedzenie alebo uloženie podmienok na prevádzkové oprávnenie leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany. V naliehavom prípade každá zmluvná strana môže prijať predbežné opatrenia pred uplynutím tohto mesiaca.
Článok 10
Užívateľské poplatky za letiská a letecké zariadenia
(1) Poplatky vyberané na území štátu jednej zmluvnej strany za používanie letísk a iných leteckých zariadení lietadlami každej určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany nebudú vyššie ako poplatky vyberané za používanie letísk a iných leteckých zariadení lietadlami leteckých spoločností jej štátu, ktoré vykonávajú podobné medzinárodné letecké dopravné služby.
(2) Pri používaní letísk, letových prevádzkových služieb a pridružených zariadení nachádzajúcich sa pod jej kontrolou žiadna zmluvná strana neuprednostní svoju vlastnú alebo inú leteckú spoločnosť pred leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany vykonávajúcou podobné medzinárodné letecké dopravné služby.
Článok 11
Oslobodenie od cla, daní a iných platieb
(1) Každá zmluvná strana na základe reciprocity oslobodí určenú leteckú spoločnosť alebo určené letecké spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany v čo najväčšom možnom rozsahu podľa právnych predpisov platných na jej území od dovozných obmedzení, cla, dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní, inšpekčných poplatkov a iných vnútroštátnych povinných daní a platieb za lietadlá, pohonné hmoty, mazivá, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, bežné vybavenie lietadiel, zásoby lietadiel (vrátane potravín, nápojov a alkoholu, tabakových a iných výrobkov určených na predaj cestujúcim alebo použitie cestujúcimi v obmedzených množstvách počas letu) a iné predmety určené na použitie alebo používané výlučne v spojení s prevádzkovaním alebo obsluhou lietadiel tejto leteckej spoločnosti, ako aj letenky, letecké nákladné listy, všetky tlačoviny označené logom spoločnosti a bežné propagačné materiály distribuované bezplatne touto leteckou spoločnosťou.
(2) Výnimky udelené týmto článkom sa vzťahujú na položky uvedené v odseku 1 tohto článku:
a) dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany alebo v jej mene;
b) ponechané na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany po prílete alebo pri odlete z územia štátu druhej zmluvnej strany; alebo
c) prijaté na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany so zámerom ich použitia v rámci dohodnutých služieb;
bez ohľadu na to, či tieto položky budú alebo nebudú použité alebo úplne alebo čiastočne spotrebované na území štátu zmluvnej strany udeľujúcej výnimku za predpokladu, že tieto predmety nebudú scudzené na území štátu uvedenej zmluvnej strany.
Možno požadovať, aby materiály uvedené pod písmenami a), b) a c) tohto článku zostali pod colným dozorom alebo colnou kontrolou.
(3) Bežné palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby, ktoré sa obvykle ponechávajú na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, možno vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov tohto štátu. V takom prípade ich možno umiestniť pod dozor uvedených orgánov až dovtedy, kým nebudú vyvezené naspäť alebo kým sa s nimi nenaloží inak v súlade s colnými predpismi.
(4) Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni Slovenskej republike uložiť na nediskriminačnom základe dane, odvody, clo alebo poplatky na pohonné hmoty dodávané na jej území, určené na použitie v lietadle určeného leteckého dopravcu Arménskej republiky, ktoré vykonáva letecké dopravné služby medzi miestom na území Slovenskej republiky a iným miestom na území Slovenskej republiky alebo miestom na území iného členského štátu Európskej únie.
Článok 12
Prevod príjmov
(1) Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo previesť na inú menu a poukázať do svojej krajiny na požiadanie miestne výnosy prevyšujúce sumy vydané na mieste. Prevod na inú menu a poukázanie možno vykonať bez obmedzení, diskriminácie alebo zdanenia pri sadzbách zahraničných devízových trhov pre bežné platby platných v čase predloženia žiadosti o prevod a nebudú podliehať žiadnym poplatkom s výnimkou bežných poplatkov za služby, ktoré banky vyberajú za túto transakciu.
(2) Ak sa platby medzi zmluvnými stranami riadia osobitnou dohodou, bude platiť táto osobitná dohoda.
Článok 13
Kapacita
(1) Kapacitu, ktorú určené spoločnosti poskytujú pre dohodnuté služby, schvália vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán na základe princípu spravodlivej a rovnakej príležitosti pre určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán.
(2) Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán budú úzko súvisieť s požiadavkami verejnosti na dopravu po určených trasách a ich hlavným cieľom bude zabezpečiť pri primeranej vyťaženosti kapacitu dostatočnú na uspokojenie súčasných a oprávnene predpokladaných požiadaviek na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu vrátane pošty na územie alebo z územia štátu zmluvnej strany, ktorá určila príslušnú leteckú spoločnosť.
Článok 14
Tarify
(1) Možno požadovať, aby tarify pre medzinárodnú leteckú dopravu vykonávanú na základe tejto dohody boli predložené na registráciu vládnym orgánom civilného letectva každej zmluvnej strany.
(2) Bez toho, aby tým bola obmedzená platnosť všeobecných predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže a práv spotrebiteľov štátu každej zmluvnej strany, zmluvné strany môžu zasiahnuť s cieľom:
a) zabrániť neprimerane diskriminačným tarifám alebo praktikám;
b) ochrániť spotrebiteľov pred tarifami, ktoré sú neprimerane vysoké alebo neprimerane reštriktívne buď v dôsledku zneužitia dominantného postavenia, alebo v dôsledku zosúladených postupov medzi leteckými dopravcami; a
c) ochrániť letecké spoločnosti pred tarifami, ktoré sú umelo nízke z dôvodu poskytovania priamych alebo nepriamych vládnych dotácií alebo vládnej podpory.
Článok 15
Schvaľovanie letových poriadkov
(1) Letecké spoločnosti určené zmluvnou stranou predložia svoje dopravné programy na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany aspoň tridsať (30) dní pred začiatkom prevádzky. Program bude obsahovať najmä letové poriadky, frekvenciu služieb a typy lietadiel, ktoré sa budú používať.
(2) Na schválenie musí byť predložená aj každá zmena dodatočne vykonaná v schválenom dopravnom programe.
Článok 16
Obchodné činnosti
(1) Každá zmluvná strana udelí na základe reciprocity určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo zriadiť na území jej štátu kancelárie a mať administratívnych, obchodných a technických zamestnancov, ktorých určená letecká spoločnosť potrebuje.
(2) Zriadenie kancelárií a zamestnávanie zamestnancov uvedených v odseku 1 tohto článku sa riadi zákonmi a inými právnymi predpismi štátu príslušnej zmluvnej strany, napríklad zákonmi a právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na vstup cudzincov na územie a ich pobyt na území štátu príslušnej zmluvnej strany.
(3) Každá zmluvná strana udelí leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou právo predávať svoje letecké dopravné služby na jej vlastných dopravných dokladoch priamo v jej vlastných kanceláriách a prostredníctvom jej agentov na území štátu druhej zmluvnej strany zákazníkom v mene povolenej zákonom štátu tejto zmluvnej strany.
(4) Každá určená letecká spoločnosť má na základe reciprocity právo vykonávať vlastnú pozemnú obsluhu (vlastná obsluha) na území štátu druhej zmluvnej strany alebo podľa vlastnej voľby, právo vybrať si spomedzi konkurenčných dodávateľov, ktorí poskytujú úplné alebo čiastočné služby pozemnej obsluhy. Činnosti pozemnej obsluhy sa vykonávajú v súlade so zákonmi a právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany, v prípade Slovenskej republiky vrátane práva Európskej únie. Ak tieto zákony a iné právne predpisy obmedzujú vlastnú obsluhu alebo bránia jej vykonávaniu, a ak neexistuje efektívna súťaž medzi dodávateľmi, ktorí poskytujú služby pozemnej obsluhy, s každou určenou spoločnosťou sa bude zaobchádzať na nediskriminačnom základe, pokiaľ ide o jej prístup k službám vlastnej obsluhy a pozemnej obsluhy poskytovaným dodávateľom alebo dodávateľmi.
Článok 17
Oznamovanie prevádzkových informácií a štatistík
Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany budú predkladať vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany na ich žiadosť také periodické alebo iné štatistické údaje každej určenej leteckej spoločnosti, ktoré môžu byť odôvodnene potrebné na účely overenia kapacity poskytovanej určenou leteckou spoločnosťou štátu prvej zmluvnej strany na určených trasách. Tieto údaje budú zahŕňať všetky informácie potrebné na určenie rozsahu prepravy a jej východiskového a cieľového miesta.
Článok 18
Konzultácie
(1) V duchu úzkej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán viesť príležitostné konzultácie priamo alebo korešpondenčne, aby zabezpečili úzku spoluprácu vo všetkých záležitostiach ovplyvňujúcich plnenie tejto dohody a jej príloh.
(2) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie o výklade, uplatňovaní, vykonávaní alebo zmene a doplnení tejto dohody alebo súlade s touto dohodou. Tieto konzultácie sa začnú do šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti druhej zmluvnej strane, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Článok 19
Riešenie sporov
(1) Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa bude riešiť priamymi rokovaniami medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. Ak vládne orgány civilného letectva nedosiahnu dohodu, spor sa bude riešiť diplomatickou cestou.
(2) Ak sa spor nepodarí vyriešiť v súlade s odsekom 1 tohto článku, bude na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany predložený na rozhodnutie arbitrážnemu súdu zloženému z troch arbitrov.
(3) Arbitrážny súd bude vytvorený ad hoc nasledovne:
a) Každá zmluvná strana vymenuje jedného člena.
b) Tretí člen bude štátnym príslušníkom tretej krajiny a bude predsedom arbitrážneho súdu; bude vymenovaný na základe dohody medzi zmluvnými stranami.
c) Členovia budú vymenovaní do dvoch (2) mesiacov a predseda do troch (3) mesiacov odo dňa, keď jedna zmluvná strana informovala druhú zmluvnú stranu prostredníctvom diplomatickej nóty o svojom zámere predložiť spor arbitrážnemu súdu.
(4) Ak neboli dodržané lehoty uvedené v odseku 3 tohto článku a nebude uzatvorená iná relevantná dohoda, ktorákoľvek zmluvná strana môže vyzvať predsedu Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), aby vykonal potrebné vymenovania. Ak je predseda Rady štátnym príslušníkom jednej zmluvnej strany alebo mu v plnení tejto funkcie bráni iný dôvod, potrebné vymenovania vykoná podpredseda Rady, ktorý ho zastupuje.
(5) Arbitrážny súd dospeje k rozhodnutiam na základe väčšiny hlasov. Tieto rozhodnutia budú pre zmluvné strany záväzné.
(6) Každá zmluvná strana bude znášať náklady na svojho vlastného člena, ako aj náklady na svoje zastupovanie v rozhodcovskom konaní; náklady na predsedu a všetky ostatné náklady uhradia zmluvné strany rovnakým dielom. Vo všetkých ostatných záležitostiach stanoví arbitrážny súd vlastný postup.
Článok 20
Registrácia v ICAO
Túto dohodu a všetky jej zmeny podľa článku 21 tejto dohody môže zaregistrovať ktorákoľvek zmluvná strana v Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ICAO).
Článok 21
Zmeny
(1) Táto dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou a platnosť nadobudnú tridsiatym (30.) dňom nasledujúcim po dni výmeny diplomatických nót, ktorými si zmluvné strany oznámia splnenie vnútroštátnych podmienok na nadobudnutie ich platnosti.
(2) Zmeny prílohy k tejto dohode môžu dohodnúť písomnou formou priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných strán.
Článok 22
Nadobudnutie platnosti
Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom nasledujúcim po dni doručenia neskoršieho oznámenia diplomatickou cestou o splnení vnútroštátnych právnych podmienok potrebných na nadobudnutie jej platnosti.
Článok 23
Ukončenie dohody
(1) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.
(2) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek diplomatickou cestou písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie ukončiť túto dohodu. V takom prípade platnosť dohody sa skončí uplynutím dvanástich (12) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane za predpokladu, že výpoveď nebude na základe dohody zmluvných strán pred uplynutím tejto lehoty odvolaná.
Na dôkaz toho podpísaní splnomocnení zástupcovia, náležite poverení na tento účel svojimi vládami, podpísali túto dohodu.
Dané v Jerevane 18. marca 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v arménskom, slovenskom a anglickom jazyku, pričom každý text je rovnako autentický. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Miroslav Lajčák v. r.
Za vládu
Arménskej republiky:
Edvard Nalbandjan v. r.
PRÍLOHA
A. Plán trás
1. časť
Letecké spoločnosti určené vládnymi orgánmi civilného letectva Slovenskej republiky sú oprávnené vykonávať letecké dopravné služby na týchto určených trasách:
Body
na Slovensku
Body
v Arménsku
Medziľahlé
body
Body za
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bratislava, Košice Jerevan    
2. časť
Letecké spoločnosti určené vládnymi orgánmi civilného letectva Arménskej republiky sú oprávnené vykonávať letecké dopravné služby na týchto určených trasách:
Body
v Arménsku
Body
na Slovensku
Medziľahlé
body
Body za
----------------------------------------------------------------------------------------------
Jerevan Bratislava, Košice    
Poznámka: Body za a medziľahlé body budú určené neskôr na základe dohody medzi vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán.
B. Zoznam ostatných štátov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) bod iii) a článku 4 ods. 1 písm. a) bod iii) tejto dohody
1/ Islandská republika (na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore);
2/ Lichtenštajnské kniežatstvo (na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore);
3/ Nórske kráľovstvo (na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore);
4/ Švajčiarska konfederácia (na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).