421/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

421
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 752
z 28. novembra 2011
k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom
Číslo:                     39515/2011
Predkladateľ:       minister zdravotníctva
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom;
B. vyhlasuje
B.1. v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 29. novembra 2011 na postihnutom území v územnej pôsobnosti týchto obvodných úradov núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia:
a)
Obvodný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, V,
b)
Obvodný úrad Trnava pre územný obvod Trnava,
c)
Obvodný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín,
d)
Obvodný úrad Prievidza pre územný obvod Prievidza,
e)
Obvodný úrad Žilina pre územný obvod Žilina,
f)
Obvodný úrad Liptovský Mikuláš pre územný obvod Liptovský Mikuláš,
g)
Obvodný úrad Dolný Kubín pre územný obvod Dolný Kubín,
h)
Obvodný úrad Čadca pre územný obvod Čadca,
i)
Obvodný úrad Námestovo pre územný obvod Tvrdošín,
j)
Obvodný úrad Prešov pre územný obvod Prešov,
k)
Obvodný úrad Poprad pre územný obvod Poprad,
l)
Obvodný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica,
m)
Obvodný úrad Košice pre územný obvod Košice II a Košice IV;
C. ukladá
C.1. odo dňa vyhlásenia núdzového stavu podľa bodu B.1. tohto uznesenia podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa v územných obvodoch, v ktorých bol vyhlásený núdzový stav;
predsedníčke vlády
C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky;
bezodkladne
ministrovi kultúry
C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR;
bezodkladne
ministrovi zdravotníctva
C.4. vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej povinnosti na výkon zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti;
Termín: 29. november 2011
C.5. prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť núdzový stav na území obvodných úradov uvedených v bode B.1. tohto uznesenia v čo najkratšom čase;
bezodkladne
ministrovi vnútra
ministrovi obrany
C.6. vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej povinnosti na výkon zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v ich zriaďovateľskej pôsobnosti;
Termín: 29. november 2011
ministrovi vnútra
C.7. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie núdzový stav;
Termín: 30. november 2011
C.8. prijať konkrétne opatrenia pre usmernenie činnosti bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti;
Termín: 29. november 2011
D. zakazuje
D.1. odo dňa vyhlásenia núdzového stavu podľa bodu B.1. tohto uznesenia uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť.
Vykonajú:
predsedníčka vlády
minister zdravotníctva
minister obrany
minister vnútra
minister kultúry
Príloha k uzneseniu vlády SR číslo 752/2011
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica Trenčín
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom Bojnice
Fakultná nemocnica Žilina
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. N. Jégého Dolný Kubín
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Fakultná nemocnica Prešov
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Detská fakultná nemocnica Košice
Univerzitná nemocnica Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica
Nemocnica Poprad, a. s.