425/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

425
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 26 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 25. novembra 2011 č. S11219-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.
Opatrenie bude uverejnené v čiastke č. 37 – 48 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.