426/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

426
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. októbra 2010 bol v Kyjeve podpísaný Protokol o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách (oznámenie č. 111/1995 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 432 z 19. mája 2011 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 9. septembra 2011.
Protokol nadobudne platnosť 26. novembra 2011 v súlade s článkom 2 ods. 1.
K oznámeniu č. 426/2011 Z. z.
PROTOKOL
o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách
Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“)
s cieľom zmeniť a doplniť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách podpísanú v Bratislave 23. mája 1994 (ďalej len „dohoda“)
dohodli sa takto:
Článok 1
1. Článok 1 ods. 1 tejto dohody sa dopĺňa o tieto písmená:
f) „osvedčenie leteckého prevádzkovateľa“ – dokument vydaný leteckej spoločnosti, ktorý potvrdzuje, že daná letecká spoločnosť má zodpovedajúcu štruktúru a spôsobilosť vykonávať leteckú činnosť uvedenú v osvedčení, zabezpečujúc pritom potrebnú úroveň bezpečnej prevádzky lietadiel;
g) „členský štát Európskej únie“ – štát, ktorý je zmluvnou stranou Zmluvy o fungovaní Európskej únie;
h) „štandard“ – akékoľvek požiadavky na fyzikálne charakteristiky, konfiguráciu, materiálovú časť, technické charakteristiky, personál alebo pravidlá, ktorých rovnaké používanie sa považuje za nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti alebo regulárnosti medzinárodnej leteckej navigácie, a ktoré zmluvné strany dodržiavajú v súlade s Dohovorom; v prípade, že nemožno dodržiavať štandard, zmluvná strana je povinná zaslať Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ďalej len „ICAO“) oznámenie podľa článku 38 Dohovoru;
i) „efektívna regulačná kontrola“
na základe uvedeného, neobmedzujúc sa len tým, znamená že: letecká spoločnosť má platnú licenciu na vykonávanie prepráv vydanú vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvnej strany a spĺňa kritériá stanovené týmito orgánmi, pokiaľ ide o vykonávanie medzinárodných leteckých dopravných služieb, ktoré sa týkajú preukázania finančných možností vo vzťahu k spôsobilosti, v prípade potreby plniť požiadavky súvisiace s ochranou verejných záujmov, dodržiavaním záväzkov týkajúcich sa garantovania služieb a podobne a zároveň má a zavádza programy na kontrolu bezpečnosti leteckej prevádzky a bezpečnostnej ochrany v súlade s normami stanovenými ICAO;
j) „kapacita lietadla“ – komerčné využitie lietadla na určenej trase alebo časti tejto trasy;
k) „kapacita dohodnutých služieb“ – kapacita lietadla, ktoré sa využíva na takéto služby vynásobená frekvenciou letov uskutočňovaných týmto lietadlom počas určitého obdobia na určenej trase alebo na časti tejto trasy.
2. Odseky 4 a 5 článku 3 tejto dohody sa vypúšťajú.
3. Článok 4 tejto dohody sa mení takto:
1. Každá zmluvná strana má právo určiť jednu leteckú spoločnosť alebo viac leteckých spoločností na účely poskytovania dohodnutých služieb na určených trasách, ako aj zrušiť alebo zmeniť takéto určenia. Oznámenie o určení leteckej spoločnosti sa vykoná v písomnej forme a doručí diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.
2. Po prijatí oznámenia o určení leteckej spoločnosti a žiadosti predloženej určenou leteckou spoločnosťou druhá zmluvná strana s minimálnym zdržaním udelí určenej leteckej spoločnosti príslušné povolenia na prevádzkovanie dohodnutých služieb a vykonávanie letov, ak
a) letecká spoločnosť určená Ukrajinou
i) je založená na území Ukrajiny a má platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy vydanú v súlade s jej platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;
ii) Ukrajina priebežne vykonáva efektívnu regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti; a
iii) leteckú spoločnosť alebo kontrolný balík jej akcií vlastní a efektívne riadi Ukrajina a (alebo) štátni občania Ukrajiny;
b) letecká spoločnosť určená Slovenskou republikou
i) je založená na území Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a má platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy vydanú podľa právnych predpisov Európskej únie;
ii) efektívnu regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti priebežne vykonáva členský štát Európskej únie zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a v určení sú uvedené príslušné vládne orgány civilného letectva; a
iii) leteckú spoločnosť úplne alebo kontrolný balík jej akcií vlastnia a efektívne riadia členské štáty Európskej únie a (alebo) štátni občania členských štátov Európskej únie a (alebo) iné štáty, ktoré sú uvedené v prílohe k tejto dohode, a (alebo) štátni občania týchto iných štátov;
c) určená letecká spoločnosť dodržiava platné zákony a iné právne predpisy pri vykonávaní medzinárodnej leteckej dopravy, ktorými sa riadi zmluvná strana, ktorá prijala oznámenie o určení leteckej spoločnosti.
3. Určená letecká spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie letov, môže začať poskytovať dohodnuté služby pod podmienkou, že dodržiava ustanovenia tejto dohody.
4. Odsek 1 článku 5 tejto dohody sa mení takto:
1. Každá zmluvná strana môže odmietnuť vydať, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť povolenie na poskytovanie dohodnutých služieb alebo na vykonávanie letov leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou alebo pozastaviť využívanie práv uvedených v článku 3 tejto dohody, alebo požadovať splnenie takých podmienok, aké považuje za nevyhnutné na využívanie týchto práv, ak
a) letecká spoločnosť určená Ukrajinou
i) nie je založená na území Ukrajiny alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy vydanú v súlade s jej platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;
ii) Ukrajina priebežne nevykonáva efektívnu regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti; alebo
iii) leteckú spoločnosť alebo kontrolný balík jej akcií nevlastní alebo efektívne neriadi Ukrajina a (alebo) štátni občania Ukrajiny;
b) letecká spoločnosť určená Slovenskou republikou
i) nie je založená na území Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy vydanú podľa právnych predpisov Európskej únie;
ii) efektívnu regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti priebežne nevykonáva členský štát Európskej únie zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa alebo v určení nie sú uvedené príslušné vládne orgány civilného letectva; alebo
iii) leteckú spoločnosť nevlastnia úplne alebo kontrolný balík jej akcií a efektívne neriadia členské štáty Európskej únie a (alebo) štátni občania členských štátov Európskej únie a (alebo) iné štáty, ktoré sú uvedené v prílohe k tejto dohode, a (alebo) štátni občania týchto iných štátov;
c) určená letecká spoločnosť nedodržiava platné zákony a iné právne predpisy pri vykonávaní medzinárodnej leteckej dopravy, ktorými sa riadi zmluvná strana, ktorá prijala oznámenie o určení leteckej spoločnosti;
d) určená letecká spoločnosť nie je schopná vykonávať prepravu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode; alebo
e) druhá zmluvná strana neprijíma opatrenia zamerané na zvýšenie úrovne bezpečnosti letov v súlade s odsekom 2 článku 16 bis tejto dohody.
5. Článok 10 tejto dohody sa mení takto:
1. Určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán budú mať spravodlivé a rovnaké podmienky na poskytovanie dohodnutých služieb na určených trasách.
2. Určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán určia kapacitu dohodnutých služieb vychádzajúc z prevádzkových podmienok uvedených v prílohe k tejto dohode. Vládne orgány civilného letectva jednej zo zmluvných strán nebudú jednostranne obmedzovať frekvenciu prepráv, kapacitu alebo typ lietadiel používaných určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany okrem prípadov, keď to stanovujú colné, technické, prevádzkové požiadavky alebo požiadavky na ochranu životného prostredia v súlade s jednotnými podmienkami obsiahnutými v článku 15 Dohovoru.
3. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany predloží na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany letový poriadok dohodnutých služieb najneskôr štyridsaťpäť (45) dní pred predpokladaným dátumom začiatku vykonávania dopravy. V osobitných prípadoch možno túto lehotu po dohode s uvedenými orgánmi skrátiť.
4. Akákoľvek zmena schváleného letového poriadku určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zo zmluvných strán sa predkladá na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany.
6. Článok 11 tejto dohody sa mení takto:
1. Tarify za prepravu na ktorejkoľvek z dohodnutých služieb musia určené letecké spoločnosti stanoviť na primeranej úrovni tak, aby zohľadňovali všetky príslušné faktory vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk, charakteristiku prepráv. Vládne orgány civilného letectva zmluvných strán budú považovať za neakceptovateľné tarify, ktoré sú diskriminačné, neúmerne vysoké alebo obmedzujúce z dôvodu zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo umelo nízke v dôsledku priamej alebo nepriamej podpory alebo subvencií, alebo sú ekonomicky neodôvodnené.
2. Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany môžu vyžadovať, aby im určené letecké spoločnosti, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich medzi bodmi na území Slovenskej republiky a bodmi na území Ukrajiny v súlade s touto dohodou, zasielali informácie o stanovení alebo zverejnení taríf na takéto prepravy. To sa netýka taríf pre nákladnú leteckú dopravu alebo taríf, ktoré stanovuje určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany na prepravu medzi územím štátu druhej zmluvnej strany a tretím štátom.
3. Neobmedzujúc použitie právnych predpisov z oblasti ochrany hospodárskej súťaže a právnych predpisov štátu každej zmluvnej strany z oblasti ochrany práv spotrebiteľov zasahovanie vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán sa obmedzuje na
a) upozornenie na stanovenie neoprávnene nízkych alebo diskriminačných taríf;
b) ochranu spotrebiteľov pred použitím neoprávnene vysokých taríf alebo neoprávnene obmedzujúcich taríf z dôvodu zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo dojednania sa leteckých spoločností; alebo
c) ochranu leteckých spoločností pred stanovením taríf, ktoré sú umelo nízke z dôvodu priamej alebo nepriamej vládnej podpory alebo subvencie.
4. Ak sa vládne orgány civilného letectva jednej zo zmluvných strán domnievajú, že predložená tarifa nie je zlučiteľná s ustanoveniami odseku 1 tohto článku, zašlú tejto určenej leteckej spoločnosti príslušné upozornenie. Zasielajúc také upozornenie môžu vládne orgány civilného letectva požiadať o uskutočnenie konzultácií s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany. Také konzultácie sa musia začať najneskôr štrnásť (14) dní odo dňa prijatia príslušnej žiadosti. Ak nemožno dospieť k dohode, bude mať prednosť rozhodnutie vládnych orgánov civilného letectva zmluvnej strany, na ktorej území štátu sa preprava začína.
5. Bez ohľadu na ustanovenia tohto článku tarify na prepravy, ktoré sú úplne vykonávané len v rámci Európskej únie, stanovia určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán v súlade s právnymi predpismi Európskej únie.
7. Článok 12 tejto dohody sa dopĺňa o tento odsek:
7. Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni každej zmluvnej strane ukladať na nediskriminačnom základe dane, poplatky, clo alebo iné platby za pohonné látky, ktoré sa dovážajú na územie jej štátu na použitie lietadlami
a) určenej leteckej spoločnosti Ukrajiny, ktoré vykonávajú prepravu z jedného bodu na území Slovenskej republiky do druhého bodu na jej území alebo na území druhého členského štátu Európskej únie;
b) určenej leteckej spoločnosti Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú prepravu z jedného bodu na území Ukrajiny do druhého bodu na jej území.
8. Odsek 2 článku 15 tejto dohody sa vypúšťa.
9. Odsek 4 článku 16 tejto dohody sa dopĺňa o toto ustanovenie:
Pri odlete z územia Slovenskej republiky alebo počas pobytu na jej území určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán musia dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti leteckej prevádzky, ktoré sú stanovené právnymi predpismi Európskej únie. Pri odlete z územia Ukrajiny alebo počas pobytu na jej území určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán musia dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti leteckej prevádzky, ktoré sú stanovené jej platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
10. Táto dohoda sa dopĺňa o článok 16 bis v tomto znení:
Článok 16 bis
1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek zaslať druhej zmluvnej strane žiadosť o uskutočnenie konzultácií k normám ohľadom bezpečnosti leteckej prevádzky, posádky, lietadla alebo jeho prevádzky, ktoré sú uplatňované druhou zmluvnou stranou. Konzultácie sa začnú v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia žiadosti.
2. Ak v dôsledku uskutočnenia takých konzultácií jedna zmluvná strana zistí, že druhá zmluvná strana nedodržiava a náležite neuplatňuje minimálne štandardy stanovené v tom čase podľa Dohovoru, tak táto zmluvná strana upozorní druhú zmluvnú stranu na zistené nedostatky a na opatrenia, ktoré treba prijať s cieľom dosiahnuť súlad s uvedenými štandardmi. Druhá zmluvná strana musí zistené nedostatky odstrániť. Ak druhá zmluvná strana nemôže nedostatky odstrániť v lehote pätnástich (15) dní alebo v inej dohodnutej lehote, bude to dôvodom na použitie článku 5 tejto dohody.
3. V súlade s článkom 16 Dohovoru lietadlá používané leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany na vykonávanie leteckej dopravy na územie alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany môžu byť počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany predmetom kontroly oprávnenými zástupcami vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany (ďalej len – „inšpekcia na ploche“) za predpokladu, že to nespôsobí neodôvodnené meškanie letu. Uznávajúc platnosť dokumentov týkajúcich sa lietadla, osvedčení členov posádky v súlade s článkom 33 Dohovoru počas vykonávania inšpekcie na ploche možno overovať uvedené dokumenty a osvedčenia, stav lietadla a jeho zariadení, či zodpovedajú bezpečnostným normám stanoveným v čase vykonania inšpekcie podľa Dohovoru.
4. Ak pri inšpekcii alebo sérii inšpekcií na ploche vzniknú vážne dôvody domnievať sa, že
a) lietadlo alebo jeho prevádzka nezodpovedá minimálnym štandardom stanoveným v tom čase podľa Dohovoru; alebo
b) sa efektívne nepoužívajú a nedodržiavajú štandardy pre bezpečnosť leteckej prevádzky stanovené v tom čase podľa Dohovoru;
môže zmluvná strana, ktorá uskutočnila inšpekciu na ploche, podľa článku 33 Dohovoru skonštatovať, že požiadavky, podľa ktorých boli vydané alebo uznané za platné dokumenty alebo osvedčenia týkajúce sa lietadla alebo jeho posádky, alebo požiadavky týkajúce sa prevádzky lietadla, nezodpovedajú minimálnym štandardom stanoveným podľa Dohovoru.
5. V prípade, že zástupca leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany nepovolí vykonať inšpekciu na ploche podľa odseku 3 tohto článku, môže si druhá zmluvná strana urobiť závery uvedené v odseku 4 tohto článku.
6. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo pozastaviť platnosť prevádzkového povolenia leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany alebo zmeniť jeho podmienky, ak na základe výsledkov inšpekcie alebo série inšpekcií na ploche, po zamietnutí uskutočnenia takejto inšpekcie na ploche, po uskutočnení konzultácií alebo v iných prípadoch rozhodne, že takéto opatrenia sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky.
7. Akékoľvek opatrenia jednej zmluvnej strany vo vzťahu k leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany podľa odseku 2 alebo 6 tohto článku budú odvolané, len čo sa odstráni dôvod ich prijatia.
8. Ak sa s ohľadom na opatrenia uvedené v odseku 2 tohto článku skonštatuje, že jedna zmluvná strana pokračuje v nedodržiavaní štandardov ICAO po skončení dohodnutého obdobia, druhá zmluvná strana o tom zašle príslušné oznámenie generálnemu tajomníkovi ICAO a následne oznámenie o prijatí opatrení prvou zmluvnou stranou zabezpečujúcich dodržiavanie štandardov ICAO.
9. V prípade, že Slovenská republika určila leteckú spoločnosť, nad ktorou priebežne vykonáva efektívnu regulačnú kontrolu iný členský štátu Európskej únie, práva poskytnuté Ukrajine podľa tohto článku sa ňou rovnako uplatňujú vo vzťahu k prijatiu, zavedeniu alebo dodržiavaniu štandardov pre bezpečnosť leteckej prevádzky týmto druhým členským štátom Európskej únie aj pokiaľ ide o prevádzkové povolenie tejto leteckej spoločnosti.
11. Príloha k tejto dohode sa mení takto:
časť I. Plán trás
Trasy prevádzkované určenými leteckými spoločnosťami Ukrajiny:
Body na území Ukrajiny Medziľahlé body Body na území
Slovenskej republiky
Body za
Akékoľvek body Voľný výber bodov  Akékoľvek body Voľný výber bodov
Poznámka: V medziľahlom bode nemožno vziať na palubu lietadla cestujúcich a náklad s cieľom ich prepravy na územie Slovenskej republiky alebo ich nemožno vziať na palubu lietadla na území Slovenskej republiky s cieľom ich prepravy do bodu za, a naopak, s výnimkou prípadov, v ktorých to určia vládne orgány civilného letectva zmluvných strán.
Trasy prevádzkované určenými leteckými spoločnosťami Slovenskej republiky:
Body na území Slovenskej republiky Medziľahlé body Body na území
Ukrajiny
Body za
Akékoľvek body Voľný výber bodov  Akékoľvek body Voľný výber bodov
Poznámka: V medziľahlom bode nemožno vziať na palubu lietadla cestujúcich a náklad s cieľom ich prepravy na územie Ukrajiny alebo ich nemožno vziať na palubu lietadla na území Ukrajiny s cieľom ich prepravy do bodu za, a naopak, s výnimkou prípadov, v ktorých to určia vládne orgány civilného letectva zmluvných strán.
časť II. Prevádzkové podmienky
1. Frekvencia letov
Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany môžu vykonávať leteckú dopravu na určených trasách s maximálnou frekvenciou, ktorú odsúhlasia vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán.
2. Medziľahlé body a (alebo) body za
Medziľahlý bod a (alebo) bod za môže určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany využívať v akejkoľvek kombinácii, ako aj v akomkoľvek poradí (čo môže zahŕňať obsluhu medziľahlých bodov ako bodov za a bodov za ako medziľahlých bodov).
3. Spoločné využívanie kódov
Pri vykonávaní alebo navrhovaní leteckej dopravy na určených trasách môže ktorákoľvek určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany uzavrieť dohodu o poskytnutí bloku sedadiel alebo o spoločnom využívaní kódov s určenou leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany. Dohody určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany o poskytnutí bloku sedadiel alebo o spoločnom využívaní kódov s leteckou spoločnosťou tretej strany podliehajú schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán.
Každá letecká spoločnosť, ktorá uzavrela dohodu o spoločnom využívaní kódov na základe tohto odseku, musí pri predaji letenky informovať kupujúceho o leteckej spoločnosti, ktorá bude bezprostredne vykonávať prepravu na každom z úsekov a s ktorou leteckou spoločnosťou bude mať kupujúci zmluvný vzťah.
časť III. Zoznam iných štátov, na ktoré sa odvolávajú článok 4 a článok 5 tejto dohody:
a) Islandská republika (v súlade s Dohodou o európskom hospodárskom priestore);
b) Lichtenštajnské kniežatstvo (v súlade s Dohodou o európskom hospodárskom priestore);
c) Nórske kráľovstvo (v súlade s Dohodou o európskom hospodárskom priestore);
d) Švajčiarska konfederácia (v súlade so Zmluvou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).
Článok 2
1. Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody a nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom odo dňa prijatia posledného písomného oznámenia, ktorými si zmluvné strany oznámia splnenie vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie jeho platnosti.
2. Platnosť tohto protokolu sa skončí so skončením platnosti dohody.
Dané v Kyjeve 6. októbra 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, ukrajinskom a ruskom jazyku, pričom všetky texty sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu tohto protokolu je rozhodujúci text v ruskom jazyku.
Za vládu
Slovenskej republiky Ukrajiny:
Pavol Hamžík v. r.
Za vládu
Ukrajiny:
Kosťantyn Jefymenko v. r.