427/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

427
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 20. októbra 2011 a 27. októbra 2011 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz.
Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2011.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.